สรุปเหรียญรางวัล แยกรายกิจกรรม ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 66 (28-30 ม.ค.60)
ที่รหัส กลุ่มสาระกิจกรรม รวม
1 181วิทยาศาสตร์-นักบินน้อย เครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ชั้น ป.4-ป.6 (ทีม 2 คน) 1 - 1 2
2 184วิทยาศาสตร์-นักบินน้อย เครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ชั้น ป.4-6 (ทีม 2 คน) 4 1 4 9
3 190วิทยาศาสตร์-นักบินน้อย เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ชั้น ม.1-3 (ทีม 2 คน) 2 3 2 7
4 766วิทยาศาสตร์ - นักบินน้อย เครื่องร่อนแบบเดินตาม (ทีม 2 คน) ชั้น ป.1-3 10 1 - 11
5 770วิทยาศาสตร์-นักบินน้อย เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ชั้น ม.1-3 (ทีม 2 คน) 5 1 2 8
รวม 22 6 9 37