สรุปเหรียญรางวัล แยกรายกิจกรรม ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 66 (28-30 ม.ค.60)
ที่รหัส กลุ่มสาระกิจกรรม รวม
1 014สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาพยนตร์สั้น (ทีม 5 คน) ชั้น ม.1-3 12 - - 12
2 141สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม (ทีม 5 คน) ชั้น ป.1-3 10 2 - 12
3 142สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม (ทีม 5 คน) ชั้น ป.4-6 10 2 - 12
4 143สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม (ทีม 5 คน) ชั้น ม.1-3 12 - - 12
5 144สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม (ทีม 5 คน) ชั้น ป.1-3 7 5 - 12
6 145สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม (ทีม 5 คน) ชั้น ป.4-6 12 - - 12
7 146สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม (ทีม 5 คน) ชั้น ม.1-3 12 - - 12
8 147สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาพยนตร์สั้น (ทีม 5 คน) ชั้น ป.1-6 12 - - 12
9 149สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ละครคุณธรรม (ทีม 15-20 คน) ชั้น ป.1-ม.3 12 - - 12
10 152สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ละครประวัติศาสตร์ (ทีม 15-20 คน) ชั้น ป.1-ม.3 12 - - 12
11 154สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม (เดี่ยว) ชั้น ป.1-3 12 - - 12
12 155สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม (เดี่ยว) ชั้น ป.4-6 12 - - 12
13 156สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม (เดี่ยว) ชั้น ม.1-3 10 2 - 12
14 164สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย (ทีม 2 คน) ชั้น ป.1-3 12 - - 12
15 165สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย (ทีม 2 คน) ชั้น ป.4-6 12 - - 12
16 166สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย (ทีม 2 คน) ชั้น ม.1-3 12 - - 12
17 169สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สวดมนต์บาลีแปลอังกฤษ (ทีม 10 คน) ชั้น ม.1-3 12 - - 12
18 768สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สวดมนต์บาลีแปลไทย (ทีม 10 คน) ชั้น ป.1-ม.3 12 - - 12
รวม 205 11 0 216