สรุปเหรียญรางวัล แยกรายกิจกรรม ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 66 (28-30 ม.ค.60)
ที่รหัส กลุ่มสาระกิจกรรม รวม
1 001การงานอาชีพและเทคโนโลยี ประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น (ทีม 3 คน) ชั้น ป.4-6 12 - - 12
2 003การงานอาชีพและเทคโนโลยี จักสานไม้ไผ่ (ทีม 3 คน) ชั้น ป.4-6 12 - - 12
3 004การงานอาชีพและเทคโนโลยี จักสานไม้ไผ่ (ทีม 3 คน) ชั้น ม.1-3 10 1 - 11
4 006การงานอาชีพและเทคโนโลยี ประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น (ทีม 3 คน) ชั้น ม.1-3 12 - - 12
5 012การงานอาชีพและเทคโนโลยี ประดิษฐ์ดอกไม้ใบตอง พานพุ่มสักการะ (ไม่เกิน 6 คน) ชั้น ป.4-6 10 2 - 12
6 013การงานอาชีพและเทคโนโลยี ประดิษฐ์ดอกไม้ใบตอง กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ (ไม่เกิน 6 คน) ชั้น ม.1-3 12 - - 12
7 018การงานอาชีพและเทคโนโลยี โครงงานอาชีพ (ทีม 3 คน) ชั้น ป.4-6 12 - - 12
8 019การงานอาชีพและเทคโนโลยี โครงงานอาชีพ (ทีม 3 คน) ชั้น ม.1-3 12 - - 12
9 022การงานอาชีพและเทคโนโลยี การจัดสวนถาดแบบแห้ง (ทีม 3 คน) ชั้น ป.4-6 12 - - 12
10 023การงานอาชีพและเทคโนโลยี การจัดสวนถาดแบบชื้น (ทีม 3 คน) ชั้น ม.1-3 12 - - 12
11 026การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแปรรูปอาหาร (ทีม 3 คน) ชั้น ป.4-6 12 - - 12
12 027การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแปรรูปอาหาร (ทีม 3 คน) ชั้น ม.1-3 12 - - 12
13 034การงานอาชีพและเทคโนโลยี ทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง (ทีม 3 คน) ชั้น ม.1-3 12 - - 12
14 048การงานอาชีพและเทคโนโลยี ทำอาหารคาวจานเดียว ประเภทข้าว และอาหารหวาน ขนมไทย (ทีม 3 คน) ชั้น ป.4-6 12 - - 12
15 050การงานอาชีพและเทคโนโลยี ทำอาหารคาวจานเดียว ประเภทข้าว และอาหารหวาน ขนมไทย (ทีม 3 คน) ชั้น ม.1-3 12 - - 12
16 067การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแกะสลักผลไม้ (ทีม 3 คน) ชั้น ป.4-6 12 - - 12
17 068การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแกะสลักผลไม้ (ทีม 3 คน) ชั้น ม.1-3 12 - - 12
18 734การงานอาชีพและเทคโนโลยี ทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-6 12 - - 12
รวม 212 3 0 215