สรุปเหรียญรางวัล แยกรายกิจกรรม ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 66 (28-30 ม.ค.60)
ที่รหัส กลุ่มสาระกิจกรรม รวม
1 002คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟฟิก (ทีม 2 คน) ชั้น ป.1-3 7 5 - 12
2 005คอมพิวเตอร์ การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น 2D Animation (ทีม 2 คน) ชั้น ม.1-3 12 - - 12
3 011คอมพิวเตอร์ การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (ทีม 2 คน) ชั้น ม.1-3 3 2 7 12
4 016คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ (ทีม 2 คน) ชั้น ป.4-6 12 - - 12
5 017คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ (ทีม 2 คน) ชั้น ม.1-3 12 - - 12
6 020คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเลคทรอนิกส์ E-book (ทีม 2 คน) ชั้น ป.4-6 12 - - 12
7 021คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเลคทรอนิกส์ E-book (ทีม 2 คน) ชั้น ม.1-3 12 - - 12
8 024คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) (ทีม 2 คน) ชั้น ป.4-6 7 5 - 12
9 025คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Text Editor (ทีม 2 คน) ชั้น ม.1-3 4 6 2 12
10 028คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor (ทีม 2 คน) ชั้น ป.4-6 8 2 2 12
11 029คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor (ทีม 2 คน) ชั้น ม.1-3 10 2 - 12
12 044คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ ประเภทซอฟต์แวร์ (ทีม 3 คน) ชั้น ม.1-3 12 - - 12
รวม 111 22 11 144