สรุปเหรียญรางวัล แยกรายกิจกรรม ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 66 (28-30 ม.ค.60)
ที่รหัส กลุ่มสาระกิจกรรม รวม
1 010กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล (ทีม 6 คน) ชั้น ป.1-3 9 2 1 12
2 051กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การใช้เข็มทิศ การคาดคะเนและสะกดรอย (ทีม 6 คน) ชั้น ป.4-6 3 3 3 9
3 062กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การจัดการค่ายพักแรม (ทีม 8 คน) ชั้น ม.1-3 12 - - 12
4 070กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมสภานักเรียน (ทีม 7-10 คน) ชั้น ม.1-3 11 1 - 12
5 071กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมสภานักเรียน (ทีม 7-10 คน) ชั้น ป.1-6 12 - - 12
6 102กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน หนังสือเล่มเล็ก (ทีม 3 คน) ชั้น ป. 4-6 3 5 4 12
7 103กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน หนังสือเล่มเล็ก(ทีม 3 คน) ชั้น ม. 1-3 1 3 8 12
8 708กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน (ทีม 3 คน) ชั้น ป.4-6 2 7 3 12
9 709กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน (ทีม 3 คน) ชั้น ม.1-3 5 3 4 12
10 776กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC:Youth Counselor) (ทีมไม่เกิน 5 คน) ชั้น ม.1-3 3 3 5 11
รวม 61 27 28 116