สรุปเหรียญรางวัล แยกรายกิจกรรม ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 66 (28-30 ม.ค.60)
ที่รหัส กลุ่มสาระกิจกรรม รวม
1 074เรียนร่วม - ภาษาไทย การเล่านิทาน (เดี่ยว) ชั้น ม.1-3 บกพร่องทางการเห็น 6 - - 6
2 075เรียนร่วม - ภาษาไทย การเล่านิทาน (เดี่ยว) ชั้น ป.1-6 บกพร่องทางการเห็น 12 - - 12
3 079เรียนร่วม - ภาษาไทย การเล่านิทาน (เดี่ยว) ชั้น ม.1-3 บกพร่องทางร่างกายฯ 8 - - 8
4 080เรียนร่วม - ภาษาไทย การเล่านิทาน (เดี่ยว) ชั้น ป.1-6 บกพร่องทางร่างกายฯ 12 - - 12
5 081เรียนร่วม - ภาษาไทย การเล่านิทาน (เดี่ยว) ชั้น ม.1-3บกพร่องทางการเรียนรู้ 10 2 - 12
6 084เรียนร่วม - ภาษาไทย การเล่านิทาน (เดี่ยว) ชั้น ป.1-6 บกพร่องทางการเรียนรู้ 12 - - 12
7 097เรียนร่วม - ภาษาไทย นักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ (เดี่ยว) ชั้น ป.1-6 บกพร่องทางการเห็น 5 3 1 9
8 098เรียนร่วม - ภาษาไทย นักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ (เดี่ยว) ชั้น ป.1-6 บกพร่องทางสติปัญญา 8 4 - 12
9 101เรียนร่วม - ภาษาไทย นักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ (เดี่ยว) ชั้น ป.1-6 บกพร่องทางร่างกายฯ 3 6 3 12
10 104เรียนร่วม - ภาษาไทย นักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ (เดี่ยว) ชั้น ป.1-6 บกพร่องทางการเรียนรู้ 3 9 - 12
11 105เรียนร่วม - ภาษาไทย นักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ (เดี่ยว) ชั้น ป.1-6 ออทิสติก 8 4 - 12
12 108เรียนร่วม - ภาษาไทย หนังสือเล่มเล็ก (ทีม 3 คน) ชั้น ป.4-6 (บกพร่องทางการเรียนรู้) 12 - - 12
13 109เรียนร่วม - ภาษาไทย หนังสือเล่มเล็ก (ทีม 3 คน) ชั้น ม.1-3 (บกพร่องทางการเรียนรู้) 9 3 - 12
14 127เรียนร่วม - สังคมศึกษา มารยาทงามอย่างไทย (ทีม 2 คน) ชั้น ป.1-6 บกพร่องทางการได้ยิน 9 - - 9
15 128เรียนร่วม - สังคมศึกษา มารยาทงามอย่างไทย (ทีม 2 คน) ชั้น ป.1-6 บกพร่องทางสติปัญญา 12 - - 12
16 135เรียนร่วม - สังคมศึกษา มารยาทงามอย่างไทย (ทีม 2 คน) ชั้น ป.1-6 บกพร่องทางการเรียนรู้ 12 - - 12
17 160เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี ทำอาหาร (ทีม 3 คน) ชั้น ป.1-6 บกพร่องทางสติปัญญา 12 - - 12
18 162เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี ทำอาหาร (ทีม 3 คน) ชั้น ป.1-6 บกพร่องทางการเรียนรู้ 12 - - 12
19 167เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี ประดิษฐ์งานใบตอง บายสีปากชาม (ทีม 3 คน) ชั้น ป.1-6 บกพร่องทางสติปัญญา 10 - - 10
20 171เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี ประดิษฐ์งานใบตอง บายสีปากชาม (ทีม 3 คน) ชั้น ป.1-6 บกพร่องทางการเรียนรู้ 12 - - 12
21 175เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี ประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ (ทีม 3 คน) ชั้น ป.1-6 บกพร่องทางสติปัญญา 12 - - 12
22 177เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี ประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ (ทีม 3 คน) ชั้น ป.1-6 บกพร่องทางการเรียนรู้ 10 2 - 12
23 182เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี ประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ (ทีม 3 คน) ชั้น ป.1-6 บกพร่องทางสติปัญญา 12 - - 12
24 185เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี ประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ (ทีม 3 คน) ชั้น ป.1-6 บกพร่องทางการเรียนรู้ 12 - - 12
25 195เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การร้อยมาลัยดอกไม้สด (ทีม 3 คน) ชั้น ป.1-6 บกพร่องทางสติปัญญา 8 - - 8
26 197เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การร้อยมาลัยดอกไม้สด (ทีม 3 คน) ชั้น ป.1-6 บกพร่องทางการเรียนรู้ 6 4 2 12
27 208เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint (ทีม 2 คน) ชั้น ป.1-6 บกพร่องทางสติปัญญา 5 7 - 12
28 209เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint (ทีม 2 คน) ชั้น ป.1-6 บกพร่องทางร่างกายฯ 11 1 - 12
29 213เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint (ทีม 2 คน) ชั้น ป.1-6 บกพร่องทางการเรียนรู้ 12 - - 12
30 226เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี สวนถาดแบบชื้น (ทีม 3 คน) ชั้น ป.1-6 บกพร่องทางการเรียนรู้ 12 - - 12
31 231เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี สวนถาดแบบแห้ง (ทีม 3 คน) ชั้น ป.1-6 บกพร่องทางการเรียนรู้ 12 - - 12
32 233เรียนร่วม - ศิลปะ วาดภาพระบายสี (เดี่ยว) ชั้น ป.1-6 บกพร่องทางการได้ยิน 12 - - 12
33 234เรียนร่วม - ศิลปะ วาดภาพระบายสี (เดี่ยว) ชั้น ม.1-3 บกพร่องทางการได้ยิน 11 1 - 12
34 236เรียนร่วม - ศิลปะ วาดภาพระบายสี (เดี่ยว) ชั้น ป.1-6 บกพร่องทางสติปัญญา 11 1 - 12
35 237เรียนร่วม - ศิลปะ วาดภาพระบายสี (เดี่ยว) ชั้น ม.1-3 บกพร่องทางสติปัญญา 12 - - 12
36 239เรียนร่วม - ศิลปะ วาดภาพระบายสี (เดี่ยว) ชั้น ป.1-6 บกพร่องทางร่างกาย 12 - - 12
37 240เรียนร่วม - ศิลปะ วาดภาพระบายสี (เดี่ยว) ชั้น ม.1-3 บกพร่องทางร่างกาย 12 - - 12
38 241เรียนร่วม - ศิลปะ วาดภาพระบายสี (เดี่ยว) ชั้น ป.1-6 บกพร่องทางการเรียนรู้ 12 - - 12
39 242เรียนร่วม - ศิลปะ วาดภาพระบายสี (เดี่ยว) ชั้น ม.1-3 บกพร่องทางการเรียนรู้ 12 - - 12
40 248เรียนร่วม - ศิลปะ วาดภาพระบายสี (เดี่ยว) ชั้น ป.1-6 ออทิสติก 9 3 - 12
41 249เรียนร่วม - ศิลปะ วาดภาพระบายสี (เดี่ยว) ชั้น ม.1-3 ออทิสติก 12 - - 12
42 274เรียนร่วม - ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชั้น ป.1-6 บกพร่องทางการเห็น 12 - - 12
43 275เรียนร่วม - ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชั้น ป.1-6 บกพร่องทางสติปัญญา 12 - - 12
44 276เรียนร่วม - ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชั้น ป.1-6 บกพร่องทางร่างกาย 12 - - 12
45 277เรียนร่วม - ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชั้น ป.1-6 บกพร่องทางการเรียนรู้ 12 - - 12
46 280เรียนร่วม - ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชั้น ป.1-6 ออทิสติก 10 1 - 11
47 281เรียนร่วม - ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชั้น ม.1-3 บกพร่องทางการเห็น 9 1 - 10
48 282เรียนร่วม - ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชั้น ม.1-3 บกพร่องทางสติปัญญา 12 - - 12
49 283เรียนร่วม - ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชั้น ม.1-3 บกพร่องทางร่างกาย 11 - - 11
50 284เรียนร่วม - ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชั้น ม.1-3 บกพร่องทางการเรียนรู้ 12 - - 12
51 285เรียนร่วม - ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชั้น ม.1-3 ออทิสติก 12 - - 12
52 287เรียนร่วม - ศิลปะ เต้นหางเครื่องประกอบเพลง (ทีม 5-7 คน) ชั้น ป.1-6 บกพร่องทางการเรียนรู้ 12 - - 12
53 704เรียนร่วม - ภาษาไทย การเล่านิทาน (เดี่ยว) ชั้น ป.1-6 บกพร่องทางสติปัญญา 7 3 - 10
54 705เรียนร่วม - ภาษาไทย การเล่านิทาน (เดี่ยว) ชั้น ม.1-3 บกพร่องทางสติปัญญา 11 - - 11
55 748เรียนร่วม - ภาษาไทย การเล่านิทาน (เดี่ยว) ชั้น ป.1-6 ออทิสติก 6 18 - 24
56 749เรียนร่วม - ภาษาไทย การเล่านิทาน (เดี่ยว) ชั้น ม.1-3 ออทิสติก 6 - - 6
57 750เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint (ทีม 2 คน) ชั้น ม.1-3 บกพร่องทางสติปัญญา 24 - - 24
58 751เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint (ทีม 2 คน) ชั้น ม.1-3 บกพร่องทางร่างกายฯ 10 - - 10
59 752เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint (ทีม 2 คน) ชั้น ม.1-3 บกพร่องทางการเรียนรู้ 12 - - 12
รวม 616 73 6 695