สรุปเหรียญรางวัล แยกรายกิจกรรม ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 66 (28-30 ม.ค.60)
ที่รหัส กลุ่มสาระกิจกรรม รวม
1 007ภาษาไทย อ่านเอาเรื่องตามแนว PISA (เดี่ยว) ชั้น ป.1-3 4 2 4 10
2 008ภาษาไทย อ่านเอาเรื่องตามแนว PISA (เดี่ยว) ชั้น ป.4-6 - - 7 7
3 030ภาษาไทย คัดลายมือสื่อภาษาไทย (เดี่ยว) ระดับ ป.1-3 6 3 3 12
4 031ภาษาไทย คัดลายมือสื่อภาษาไทย (เดี่ยว) ระดับ ป.4-6 4 5 3 12
5 032ภาษาไทย คัดลายมือสื่อภาษาไทย (เดี่ยว) ระดับ ม.1-3 3 3 6 12
6 036ภาษาไทย อ่านเอาเรื่องตามแนว PISA (เดี่ยว) ชั้น ม.1-3 - - - 0
7 037ภาษาไทย เรียงร้อยถ้อยความ (เดี่ยว) ชั้น ป.4-6 2 6 4 12
8 038ภาษาไทย เรียงร้อยถ้อยความ (เดี่ยว) ชั้น ม.1-3 1 2 9 12
9 046ภาษาไทย กวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (4 บท) (ทีม 2 คน) ชั้น ป.4-6 4 4 3 11
10 047ภาษาไทย กวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี 11 (8 บท)(ทีม 2 คน) ชั้น ม.1-3 4 1 7 12
11 759ภาษาไทย ท่องอาขยานทำนองเสนาะ (เดี่ยว) ชั้น ป.1-3 10 2 - 12
12 760ภาษาไทย ท่องอาขยานทำนองเสนาะ (เดี่ยว) ชั้น ป.4-6 11 - 1 12
13 761ภาษาไทย ท่องอาขยานทำนองเสนาะ (เดี่ยว) ชั้น ม.1-3 8 3 1 12
14 762ภาษาไทย ปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย (ทีม 3 คน) ชั้น ป.1-3 1 3 7 11
15 763ภาษาไทย ปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย (ทีม 3 คน) ชั้น ป.4-6 1 1 3 5
16 764ภาษาไทย ปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย (ทีม 3 คน) ชั้น ม.1-3 2 4 5 11
รวม 61 39 63 163