สรุปเหรียญรางวัล แยกรายกิจกรรม ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 66 (28-30 ม.ค.60)
ที่รหัส กลุ่มสาระกิจกรรม รวม
1 052ภาษาต่างประเทศ พูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน (เดี่ยว) ชั้น ป.4-6 8 4 - 12
2 053ภาษาต่างประเทศ พูดสุนทรพจน์ ภาษาญี่ปุ่น (เดี่ยว) ชั้น ม.1-3 4 8 - 12
3 054ภาษาต่างประเทศ พูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน (เดี่ยว) ชั้น ม.1-3 10 2 - 12
4 055ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพ ภาษาจีน (เดี่ยว) ชั้น ม.1-3 2 5 1 8
5 057ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพ ภาษาญี่ปุ่น (เดี่ยว) ชั้น ม.1-3 3 2 - 5
รวม 27 21 1 49