สรุปเหรียญรางวัล ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 66 (28-30 ม.ค.60) แยกประเภท สพป. สพป. กระบี่
เหรียญ กิจกรรม กลุ่มสาระ คะแนน โรงเรียน หมายเหตุ
ทอง ประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ (ทีม 3 คน) ชั้น ป.1-6 บกพร่องทางการเรียนรู้ กศ.พิเศษ-การงานฯ 84.00 บ้านคลองยาง  
ทอง การวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint (ทีม 2 คน) ชั้น ป.1-6 บกพร่องทางร่างกายฯ กศ.พิเศษ-การงานฯ 85.66 บ้านห้วยเสียด  
ทอง การเล่านิทาน (เดี่ยว) ชั้น ป.1-6 บกพร่องทางการเรียนรู้ กศ.พิเศษ-ไทย 88.66 บ้านทุ่งปรือ  
ทอง วาดภาพระบายสี (เดี่ยว) ชั้น ป.1-6 บกพร่องทางสติปัญญา กศ.พิเศษ-ศิลปะ 85.67 บ้านไร่พัฒนา  
ทอง วาดภาพระบายสี (เดี่ยว) ชั้น ม.1-3 บกพร่องทางร่างกาย กศ.พิเศษ-ศิลปะ 86.67 บ้านบางคราม  
ทอง ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชั้น ม.1-3 บกพร่องทางร่างกาย กศ.พิเศษ-ศิลปะ 81.00 บ้านทรายขาว  
ทอง มารยาทงามอย่างไทย (ทีม 2 คน) ชั้น ป.1-6 บกพร่องทางการเรียนรู้ กศ.พิเศษ-สังคมฯ 98.00 ราชประชานุเคราะห์ 1 ชนะเลิศ
ทอง จักสานไม้ไผ่ (ทีม 3 คน) ชั้น ป.4-6 การงานอาชีพฯ 89.00 ราชประชานุเคราะห์2  
ทอง ประดิษฐ์ดอกไม้ใบตอง กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ (ไม่เกิน 6 คน) ชั้น ม.1-3 การงานอาชีพฯ 82.66 เทศบาล 2 คลองจิหลาด  
ทอง โครงงานอาชีพ (ทีม 3 คน) ชั้น ป.4-6 การงานอาชีพฯ 83.00 ราชประชานุเคราะห์ 1  
ทอง การจัดสวนถาดแบบแห้ง (ทีม 3 คน) ชั้น ป.4-6 การงานอาชีพฯ 93.00 บ้านคลองหิน  
ทอง การแปรรูปอาหาร (ทีม 3 คน) ชั้น ป.4-6 การงานอาชีพฯ 90.00 ราชประชานุเคราะห์ 1  
ทอง การแกะสลักผลไม้ (ทีม 3 คน) ชั้น ป.4-6 การงานอาชีพฯ 83.67 บ้านห้วยเสียด  
ทอง คิดเลขเร็ว (เดี่ยว) ชั้น ม.1-3 คณิตศาสตร์ 86.00 บ้านคลองไคร  
ทอง โครงงานคณิตศาสตร์ สร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ (ทีม 3 คน) ชั้น ม.1-3 คณิตศาสตร์ 84.00 บ้านคลองไคร ชนะเลิศ
ทอง โครงงานคณิตศาสตร์ บูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ (ทีม 3 คน) ชั้น ป.4-6 คณิตศาสตร์ 89.00 บ้านบางเหรียง รองชนะเลิศอันดับ 2
ทอง การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ (ทีม 2 คน) ชั้น ม.1-3 คอมพิวเตอร์ 89.00 บ้านร่าปู  
ทอง เครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ชั้น ป.4-6 (ทีม 2 คน) นักบินน้อย 100.00 สหกรณ์นิคมอ่าวลึก2 ชนะเลิศ
ทอง เครื่องร่อนแบบเดินตาม (ทีม 2 คน) ชั้น ป.1-3 นักบินน้อย 84.73 ชุมชนวัดหาดถั่ว  
ทอง กิจกรรมสภานักเรียน (ทีม 7-10 คน) ชั้น ป.1-6 พัฒนาผู้เรียน 85.02 บ้านหนองน้ำแดง  
ทอง คัดลายมือสื่อภาษาไทย (เดี่ยว) ระดับ ป.4-6 ภาษาไทย 88.00 คลองพน  
ทอง โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง (ทีม 3 คน) ชั้น ม.1-3 วิทยาศาสตร์ 90.00 วิทยาประชาคม รองชนะเลิศอันดับ 1
ทอง การแสดงทางวิทยาศาสตร์ Science Show (ทีม 3 คน) ชั้น ม.1-3 วิทยาศาสตร์ 83.33 ราชประชานุเคราะห์2  
ทอง ระนาดเอก (เดี่ยว) ชั้น ป.1-6 ศิลปะ-ดนตรี 95.00 เทศบาล 3 ท่าแดง ชนะเลิศ
ทอง ระนาดทุ้ม (เดี่ยว) ชั้น ป.1-6 ศิลปะ-ดนตรี 86.00 อนุบาลกระบี่  
ทอง ฆ้องวงเล็ก (เดี่ยว) ชั้น ป.1-6 ศิลปะ-ดนตรี 95.00 โภคาพาณิชย์นุกูล มูลนิธิ ชนะเลิศ
ทอง ฆ้องวงเล็ก (เดี่ยว) ชั้น ม.1-3 ศิลปะ-ดนตรี 87.00 บ้านถ้ำโกบ  
ทอง จะเข้ (เดี่ยว) ชั้น ป.1-6 ศิลปะ-ดนตรี 85.00 อุตรกิจ  
ทอง ขิม 7 หย่อง (เดี่ยว) ชั้น ป.1-6 ศิลปะ-ดนตรี 81.33 ราชประชานุเคราะห์ 1  
ทอง การประกวดวงดนตรีสตริง (ทีม 3-6 คน) ชั้น ม.1-3 ศิลปะ-ดนตรี 90.17 เทศบาล 2 คลองจิหลาด รองชนะเลิศอันดับ 1
ทอง วาดภาพระบายสี (เดี่ยว) ชั้น ป.1-3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ 88.00 อนุบาลกระบี่ รองชนะเลิศอันดับ 2
ทอง รำวงมาตรฐาน (ทีม 8-10 คน) ชั้น ป.4-6 ศิลปะ-นาฎศิลป์ 86.50 บ้านทุ่งหยีเพ็ง  
ทอง นาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ (ทีมไม่เกิน 12 คน) ชั้น ป.4-6 ศิลปะ-นาฎศิลป์ 87.60 อุตรกิจ รองชนะเลิศอันดับ 1
ทอง นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ (ทีมไม่เกิน 16 คน) ชั้น ป.4-6 ศิลปะ-นาฎศิลป์ 81.20 อนุบาลกระบี่  
ทอง ภาพยนตร์สั้น (ทีม 5 คน) ชั้น ม.1-3 สังคมศึกษาฯ 91.67 บ้านทะเลหอยราษฎร์อุทิศ รองชนะเลิศอันดับ 2
ทอง โครงงานคุณธรรม (ทีม 5 คน) ชั้น ป.4-6 สังคมศึกษาฯ 95.17 ราชประชานุเคราะห์ 1 ชนะเลิศ
ทอง ละครคุณธรรม (ทีม 15-20 คน) ชั้น ป.1-ม.3 สังคมศึกษาฯ 82.50 บ้านคลองไคร  
ทอง เล่านิทานคุณธรรม (เดี่ยว) ชั้น ป.1-3 สังคมศึกษาฯ 88.83 สังข์ทองวิทยา  
ทอง มารยาทไทย (ทีม 2 คน) ชั้น ป.1-3 สังคมศึกษาฯ 90.00 ราชประชานุเคราะห์ 1  
ทอง มารยาทไทย (ทีม 2 คน) ชั้น ป.4-6 สังคมศึกษาฯ 91.33 ราชประชานุเคราะห์ 1 รองชนะเลิศอันดับ 2
เงิน นักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ (เดี่ยว) ชั้น ป.1-6 บกพร่องทางร่างกายฯ กศ.พิเศษ-ไทย 70.33 บ้านย่านอุดม  
เงิน การเล่านิทาน (เดี่ยว) ชั้น ป.1-6 ออทิสติก กศ.พิเศษ-ไทย 79.00 บ้านห้วยสาร  
เงิน สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP (ทีม 2 คน) ชั้น ป.4-6 คณิตศาสตร์ 77.00 สังข์ทองวิทยา รองชนะเลิศอันดับ 2
เงิน หนังสือเล่มเล็ก (ทีม 3 คน) ชั้น ป. 4-6 พัฒนาผู้เรียน 70.00 อนุบาลคลองท่อม  
เงิน ปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย (ทีม 3 คน) ชั้น ป.4-6 ภาษาไทย 70.00 อนุบาลลำทับ รองชนะเลิศอันดับ 1
เงิน ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ชั้น ม.1-3 ศิลปะ-ดนตรี 79.83 บ้านนายเหรียญ  
เงิน วงปี่พาทย์ไม้นวม ผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว (ทีม 15 คน) ชั้น ม.1-3 ศิลปะ-ดนตรี 79.00 บ้านห้วยสาร  
เงิน ระบำมาตรฐาน (ทีม 6-12คน) ชั้น ป.4-6 ศิลปะ-นาฎศิลป์ 79.00 อุตรกิจ  
เงิน เพลงคุณธรรม (ทีม 5 คน) ชั้น ป.1-3 สังคมศึกษาฯ 78.00 บ้านห้วยเสียด  
เงิน ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา (ทีม 2 คน) ชั้น ป.1-6 สุขศึกษาฯ 77.00 บ้านบางเหรียง  
เงิน ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา (ทีม 2 คน) ชั้น ม.1-3 สุขศึกษาฯ 74.50 บ้านบางเหรียง  
เงิน โครงงานหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ (Thailand 4.0) ชั้น ป.1-6 หุ่นยนต์ 76.00 สังข์ทองวิทยา รองชนะเลิศอันดับ 2
เงิน หุ่นยนต์อัตโนมัติ (กู้ภัย) ชั้น ป.1-6 (ทีม 3 คน) หุ่นยนต์ 76.00 สหกรณ์นิคมอ่าวลึก2  
ทองแดง อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ (ทีม 3 คน) ชั้น ป.4-6 วิทยาศาสตร์ 61.25 สังข์ทองวิทยา  
ทองแดง เขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ (เดี่ยว) ชั้น ม.1-3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ 65.00 บ้านโคกหาร  
เข้าร่วม จักสานไม้ไผ่ (ทีม 3 คน) ชั้น ม.1-3 การงานอาชีพฯ 43.00 ราชประชานุเคราะห์2  
เข้าร่วม อัจฉริยภาพคณิตศาสตร์ (เดี่ยว) ชั้น ป.1-3 คณิตศาสตร์ 55.00 อนุบาลกระบี่  
เข้าร่วม เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ชั้น ม.1-3 (ทีม 2 คน) นักบินน้อย 8.00 บ้านบากัน