สรุปเหรียญรางวัล ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 66 (28-30 ม.ค.60) แยกประเภท สพป. สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3
เหรียญ กิจกรรม กลุ่มสาระ คะแนน โรงเรียน หมายเหตุ
ทอง การวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint (ทีม 2 คน) ชั้น ป.1-6 บกพร่องทางสติปัญญา กศ.พิเศษ-การงานฯ 92.33 บ้านทุ่งใหญ่ ชนะเลิศ
ทอง การวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint (ทีม 2 คน) ชั้น ป.1-6 บกพร่องทางการเรียนรู้ กศ.พิเศษ-การงานฯ 91.00 บ้านทุ่งใหญ่ รองชนะเลิศอันดับ 2
ทอง การวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint (ทีม 2 คน) ชั้น ม.1-3 บกพร่องทางร่างกายฯ กศ.พิเศษ-การงานฯ 84.33 วัดป่าระกำ  
ทอง นักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ (เดี่ยว) ชั้น ป.1-6 บกพร่องทางสติปัญญา กศ.พิเศษ-ไทย 84.67 วัดทะเลปัง รองชนะเลิศอันดับ 2
ทอง วาดภาพระบายสี (เดี่ยว) ชั้น ป.1-6 บกพร่องทางการเรียนรู้ กศ.พิเศษ-ศิลปะ 93.00 บ้านทุ่งใหญ่ รองชนะเลิศอันดับ 1
ทอง วาดภาพระบายสี (เดี่ยว) ชั้น ป.1-6 ออทิสติก กศ.พิเศษ-ศิลปะ 85.00 หัวไทร (เรือนประชาบาล)  
ทอง ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชั้น ป.1-6 บกพร่องทางสติปัญญา กศ.พิเศษ-ศิลปะ 83.00 บ้านทุ่งใหญ่  
ทอง ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชั้น ม.1-3 ออทิสติก กศ.พิเศษ-ศิลปะ 89.00 ชุมชนวัดสุวรรณรังษี  
ทอง ทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง (ทีม 3 คน) ชั้น ม.1-3 การงานอาชีพฯ 82.00 ชุมชนวัดเกาะเพชร  
ทอง โครงงานคณิตศาสตร์ บูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ (ทีม 3 คน) ชั้น ป.4-6 คณิตศาสตร์ 85.00 บ้านชะอวด  
ทอง การจัดการค่ายพักแรม (ทีม 8 คน) ชั้น ม.1-3 พัฒนาผู้เรียน 87.61 วัดสามัคยาราม  
ทอง คัดลายมือสื่อภาษาไทย (เดี่ยว) ระดับ ป.1-3 ภาษาไทย 85.00 บ้านขอนหาด  
ทอง คัดลายมือสื่อภาษาไทย (เดี่ยว) ระดับ ป.4-6 ภาษาไทย 90.00 บ้านชะอวด รองชนะเลิศอันดับ 2
ทอง โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง (ทีม 3 คน) ชั้น ม.1-3 วิทยาศาสตร์ 83.00 บ้านควนเงิน รองชนะเลิศอันดับ 2
ทอง ขลุ่ยเพียงออ (เดี่ยว) ชั้น ม.1-3 ศิลปะ-ดนตรี 93.67 บ้านนำทรัพย์  
ทอง รำวงมาตรฐาน (ทีม 8-10 คน) ชั้น ป.4-6 ศิลปะ-นาฎศิลป์ 85.70 บ้านน้ำบ่อ  
ทอง การแสดงตลก (ทีม 3-5 คน) ชั้น ป.1-ม.3 ศิลปะ-นาฎศิลป์ 80.70 ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านท่าข้าม  
ทอง สวดมนต์บาลีแปลอังกฤษ (ทีม 10 คน) ชั้น ม.1-3 สังคมศึกษาฯ 84.80 บ้านปากเชียร  
เงิน การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟฟิก (ทีม 2 คน) ชั้น ป.1-3 คอมพิวเตอร์ 78.40 บ้านทุ่งใหญ่  
เงิน ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ชั้น ม.1-3 ศิลปะ-ดนตรี 76.67 บ้านกุมแป  
เงิน ขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-6 ศิลปะ-ดนตรี 75.00 หัวไทร (เรือนประชาบาล)  
เงิน โครงงานคุณธรรม (ทีม 5 คน) ชั้น ป.1-3 สังคมศึกษาฯ 79.33 วัดควนใส  
เงิน ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา (ทีม 2 คน) ชั้น ม.1-3 สุขศึกษาฯ 78.00 วัดหนา รองชนะเลิศอันดับ 2
ทองแดง โครงงานคณิตศาสตร์ สร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ (ทีม 3 คน) ชั้น ป.4-6 คณิตศาสตร์ 67.00 วัดหอยกัน  
ทองแดง เขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ (เดี่ยว) ชั้น ม.1-3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ 65.00 บ้านบางน้อย