สรุปเหรียญรางวัล ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 66 (28-30 ม.ค.60) แยกประเภท สพป. สพป. นครสวรรค์ เขต 3
เหรียญ กิจกรรม กลุ่มสาระ คะแนน โรงเรียน หมายเหตุ
ทอง นักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ (เดี่ยว) ชั้น ป.1-6 บกพร่องทางร่างกายฯ กศ.พิเศษ-ไทย 83.00 วัดเทพสุทธาวาส รองชนะเลิศอันดับ 1
ทอง ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชั้น ม.1-3 บกพร่องทางการเรียนรู้ กศ.พิเศษ-ศิลปะ 90.00 วัดประชาสรรค์  
ทอง คิดเลขเร็ว (เดี่ยว) ชั้น ป.4-6 คณิตศาสตร์ 84.00 บ้านหนองสะเอ้ง  
ทอง การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น 2D Animation (ทีม 2 คน) ชั้น ม.1-3 คอมพิวเตอร์ 83.00 ชุมชนบ้านหัวพลวง(รัฐพรมมณีอุทิศ)  
ทอง การสร้างหนังสืออิเลคทรอนิกส์ E-book (ทีม 2 คน) ชั้น ป.4-6 คอมพิวเตอร์ 84.25 อนุบาลท่าตะโก  
ทอง การแสดงทางวิทยาศาสตร์ Science Show (ทีม 3 คน) ชั้น ม.1-3 วิทยาศาสตร์ 86.00 ชุมชนบ้านหัวพลวง(รัฐพรมมณีอุทิศ)  
ทอง ฆ้องวงใหญ่ (เดี่ยว) ชั้น ม.1-3 ศิลปะ-ดนตรี 80.00 ชุมชนวัดห้วยร่วม  
ทอง ซออู้ (เดี่ยว)ชั้น ป.1-6 ศิลปะ-ดนตรี 89.66 อนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)  
ทอง จะเข้ (เดี่ยว) ชั้น ป.1-6 ศิลปะ-ดนตรี 84.67 อนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)  
ทอง วงเครื่องสายวงเล็ก (ทีม 8-9 คน) ชั้น ป.1-6 ศิลปะ-ดนตรี 93.80 อนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) ชนะเลิศ
ทอง วงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว (ทีม 15 คน) ชั้น ป.1-6 ศิลปะ-ดนตรี 89.10 อนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) รองชนะเลิศอันดับ 2
ทอง ขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-6 ศิลปะ-ดนตรี 83.00 บ้านคลองตักน้ำ  
เงิน ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ชั้น ป.1-6 ศิลปะ-ดนตรี 75.00 สามมิตร  
เงิน ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ชั้น ม.1-3 ศิลปะ-ดนตรี 75.50 บ้านทำนบ  
ทองแดง โครงงานคณิตศาสตร์ สร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ (ทีม 3 คน) ชั้น ป.4-6 คณิตศาสตร์ 63.00 อนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)  
ทองแดง คัดลายมือสื่อภาษาไทย (เดี่ยว) ระดับ ม.1-3 ภาษาไทย 65.00 บ้านทำนบ  
ทองแดง อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ (ทีม 3 คน) ชั้น ป.4-6 วิทยาศาสตร์ 66.69 อนุบาลศรีวิชัยรัตน์ รองชนะเลิศอันดับ 1
เข้าร่วม อ่านเอาเรื่องตามแนว PISA (เดี่ยว) ชั้น ม.1-3 ภาษาไทย 39.00 วัดเขาฝา