สรุปเหรียญรางวัล ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 66 (28-30 ม.ค.60) แยกประเภท สพป. สพป. นราธิวาส เขต 2
เหรียญ กิจกรรม กลุ่มสาระ คะแนน โรงเรียน หมายเหตุ
ทอง ประดิษฐ์ดอกไม้ใบตอง พานพุ่มสักการะ (ไม่เกิน 6 คน) ชั้น ป.4-6 การงานอาชีพฯ 84.67 บ้านตือมายู  
ทอง ขับร้องเพลงสากล ชาย ชั้น ม.1-3 ศิลปะ-ดนตรี 89.33 บ้านสากอ รองชนะเลิศอันดับ 1
ทอง ประติมากรรมลอยตัว (ทีม 3 คน) ชั้น ม.1-3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ 87.00 บ้านศาลาใหม่  
เงิน นักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ (เดี่ยว) ชั้น ป.1-6 ออทิสติก กศ.พิเศษ-ไทย 74.00 วัดประชุมชลธารา  
เงิน โครงงานคณิตศาสตร์ บูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ (ทีม 3 คน) ชั้น ม.1-3 คณิตศาสตร์ 75.00 บ้านตะเหลี่ยง