สรุปเหรียญรางวัล ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 66 (28-30 ม.ค.60) แยกประเภท สพป. สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1
เหรียญ กิจกรรม กลุ่มสาระ คะแนน โรงเรียน หมายเหตุ
ทอง การวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint (ทีม 2 คน) ชั้น ป.1-6 บกพร่องทางการเรียนรู้ กศ.พิเศษ-การงานฯ 88.00 วัดสว่างอารมณ์  
ทอง การเล่านิทาน (เดี่ยว) ชั้น ม.1-3 ออทิสติก กศ.พิเศษ-ไทย 95.00 วังน้อยวิทยาภูมิ รองชนะเลิศอันดับ 1
ทอง ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชั้น ป.1-6 บกพร่องทางการเรียนรู้ กศ.พิเศษ-ศิลปะ 93.00 วัดโตนด  
ทอง จักสานไม้ไผ่ (ทีม 3 คน) ชั้น ป.4-6 การงานอาชีพฯ 82.00 วัดวังแดงเหนือ แจ่มวิทยาคาร  
ทอง ประดิษฐ์ดอกไม้ใบตอง พานพุ่มสักการะ (ไม่เกิน 6 คน) ชั้น ป.4-6 การงานอาชีพฯ 82.33 จรูญกิมลี้กิจจาทรอนุสรณ์  
ทอง ประดิษฐ์ดอกไม้ใบตอง กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ (ไม่เกิน 6 คน) ชั้น ม.1-3 การงานอาชีพฯ 80.67 จรูญกิมลี้กิจจาทรอนุสรณ์  
ทอง โครงงานอาชีพ (ทีม 3 คน) ชั้น ม.1-3 การงานอาชีพฯ 89.00 วัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี)  
ทอง การแปรรูปอาหาร (ทีม 3 คน) ชั้น ม.1-3 การงานอาชีพฯ 82.33 วัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี)  
ทอง ทำอาหารคาวจานเดียว ประเภทข้าว และอาหารหวาน ขนมไทย (ทีม 3 คน) ชั้น ป.4-6 การงานอาชีพฯ 89.33 พระอินทร์ศึกษา (กล่อมสกุลอุทิศ) รองชนะเลิศอันดับ 2
ทอง การแกะสลักผลไม้ (ทีม 3 คน) ชั้น ม.1-3 การงานอาชีพฯ 81.00 จรูญกิมลี้กิจจาทรอนุสรณ์  
ทอง การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น 2D Animation (ทีม 2 คน) ชั้น ม.1-3 คอมพิวเตอร์ 95.00 วัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี) รองชนะเลิศอันดับ 1
ทอง การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ ภาพ (ทีม 3 คน) ปฐมวัย 80.00 บวรวิทยา  
ทอง เรียงร้อยถ้อยความ (เดี่ยว) ชั้น ป.4-6 ภาษาไทย 85.00 วัดเรือแข่ง (ประชาอุปถัมภ์) ชนะเลิศ
ทอง ระนาดเอก (เดี่ยว) ชั้น ม.1-3 ศิลปะ-ดนตรี 89.00 วัดอุทัย (เชาวนวิทยา) รองชนะเลิศอันดับ 2
ทอง ระนาดทุ้ม (เดี่ยว) ชั้น ป.1-6 ศิลปะ-ดนตรี 92.00 วัดอุทัย (เชาวนวิทยา) รองชนะเลิศอันดับ 2
ทอง ระนาดทุ้ม (เดี่ยว) ชั้น ม.1-3 ศิลปะ-ดนตรี 94.00 วัดอุทัย (เชาวนวิทยา) ชนะเลิศ
ทอง ฆ้องวงเล็ก (เดี่ยว) ชั้น ป.1-6 ศิลปะ-ดนตรี 92.00 วัดอุทัย (เชาวนวิทยา) รองชนะเลิศอันดับ 2
ทอง ฆ้องวงเล็ก (เดี่ยว) ชั้น ม.1-3 ศิลปะ-ดนตรี 96.00 วัดอุทัย (เชาวนวิทยา) ชนะเลิศ
ทอง ซอด้วง (เดี่ยว) ชั้น ป.1-6 ศิลปะ-ดนตรี 90.60 แสงทวีปวิทยา ชนะเลิศ
ทอง ซอด้วง (เดี่ยว) ชั้น ม.1-3 ศิลปะ-ดนตรี 88.30 วัดอุทัย (เชาวนวิทยา) รองชนะเลิศอันดับ 1
ทอง ซออู้ (เดี่ยว)ชั้น ป.1-6 ศิลปะ-ดนตรี 87.66 วัดอุทัย (เชาวนวิทยา)  
ทอง ขิม 7 หย่อง (เดี่ยว) ชั้น ป.1-6 ศิลปะ-ดนตรี 91.33 แสงทวีปวิทยา รองชนะเลิศอันดับ 1
ทอง วงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว (ทีม 15 คน) ชั้น ป.1-6 ศิลปะ-ดนตรี 89.30 วัดอุทัย (เชาวนวิทยา) รองชนะเลิศอันดับ 1
ทอง วงดนตรีลูกทุ่งประเภททีม ข (ทีมไม่เกิน 40 คน) ชั้น ป.1-ม.3 ศิลปะ-ดนตรี 86.50 เทศบาลวัดแม่นางปลื้ม รองชนะเลิศอันดับ 2
ทอง ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ชั้น ป.1-6 ศิลปะ-ดนตรี 88.00 ประชาศึกษา(เคี้ยงฮั้ว) ชนะเลิศ
ทอง ขับร้องเพลงสากล หญิง ชั้น ป.1-6 ศิลปะ-ดนตรี 89.67 ประชาศึกษา(เคี้ยงฮั้ว)  
ทอง ระบำมาตรฐาน (ทีม 6-12คน) ชั้น ม.1-3 ศิลปะ-นาฎศิลป์ 83.60 วัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี)  
ทอง ละครคุณธรรม (ทีม 15-20 คน) ชั้น ป.1-ม.3 สังคมศึกษาฯ 93.75 วัดกลางคลองสระบัว รองชนะเลิศอันดับ 2
ทอง มารยาทไทย (ทีม 2 คน) ชั้น ป.1-3 สังคมศึกษาฯ 95.00 อนุบาลพระนครศรีอยุธยา รองชนะเลิศอันดับ 1
เงิน ปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย (ทีม 3 คน) ชั้น ป.1-3 ภาษาไทย 78.00 อนุบาลพระนครศรีอยุธยา รองชนะเลิศอันดับ 2
ทองแดง การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (ทีม 2 คน) ชั้น ม.1-3 คอมพิวเตอร์ 61.33 วัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี)  
ทองแดง เขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ (เดี่ยว) ชั้น ม.1-3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ 65.00 วัดสว่างอารมณ์ อำเภอวังน้อย  
เข้าร่วม อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ (ทีม 3 คน) ชั้น ม.1-3 วิทยาศาสตร์ 40.00 ชลประทานอนุเคราะห์