สรุปเหรียญรางวัล ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 66 (28-30 ม.ค.60) แยกประเภท สพป. สพป. ลพบุรี เขต 1
เหรียญ กิจกรรม กลุ่มสาระ คะแนน โรงเรียน หมายเหตุ
ทอง ทำอาหาร (ทีม 3 คน) ชั้น ป.1-6 บกพร่องทางการเรียนรู้ กศ.พิเศษ-การงานฯ 84.00 ซอย 5 สาย 2 ซ้าย  
ทอง สวนถาดแบบชื้น (ทีม 3 คน) ชั้น ป.1-6 บกพร่องทางการเรียนรู้ กศ.พิเศษ-การงานฯ 82.00 พลร่มอนุสรณ์ มิตรภาพที่ ๕๐  
ทอง วาดภาพระบายสี (เดี่ยว) ชั้น ป.1-6 บกพร่องทางสติปัญญา กศ.พิเศษ-ศิลปะ 82.33 ซอย 7 สาย 4 ซ้าย  
ทอง มารยาทงามอย่างไทย (ทีม 2 คน) ชั้น ป.1-6 บกพร่องทางการเรียนรู้ กศ.พิเศษ-สังคมฯ 89.00 อนุบาลลพบุรี  
ทอง การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ ประเภทซอฟต์แวร์ (ทีม 3 คน) ชั้น ม.1-3 คอมพิวเตอร์ 82.00 เมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)  
ทอง การแสดงทางวิทยาศาสตร์ Science Show (ทีม 3 คน) ชั้น ม.1-3 วิทยาศาสตร์ 84.33 วัดสะแกราบ  
ทอง การประกวดวงดนตรีสตริง (ทีม 3-6 คน) ชั้น ม.1-3 ศิลปะ-ดนตรี 81.33 เมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)  
ทอง การสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด (ทีม 2 คน) ชั้น ม.1-3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ 88.00 โคกสำโรง  
ทอง เพลงคุณธรรม (ทีม 5 คน) ชั้น ป.1-3 สังคมศึกษาฯ 83.00 บรรจงรัตน์  
ทอง มารยาทไทย (ทีม 2 คน) ชั้น ป.1-3 สังคมศึกษาฯ 92.00 เมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)  
ทอง มารยาทไทย (ทีม 2 คน) ชั้น ม.1-3 สังคมศึกษาฯ 97.00 เมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) ชนะเลิศ
เข้าร่วม อัจฉริยภาพคณิตศาสตร์ (เดี่ยว) ชั้น ม.1-3 คณิตศาสตร์ 54.00 เทศบาล ๒ วัดแก้วจันทราราม