สรุปเหรียญรางวัล ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 66 (28-30 ม.ค.60) แยกประเภท สพป. สพป. ศรีสะเกษ เขต 1
เหรียญ กิจกรรม กลุ่มสาระ คะแนน โรงเรียน หมายเหตุ
ทอง การวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint (ทีม 2 คน) ชั้น ม.1-3 บกพร่องทางร่างกายฯ กศ.พิเศษ-การงานฯ 92.97 ขุมคำวิทยา (สำนักงานฉลากกินแบ่งสงเคราะห์๖๗๓) ชนะเลิศ
ทอง นักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ (เดี่ยว) ชั้น ป.1-6 บกพร่องทางการเรียนรู้ กศ.พิเศษ-ไทย 92.00 บ้านโนนหุ่งหนองหว้าน้ำท่วม ชนะเลิศ
ทอง ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชั้น ม.1-3 บกพร่องทางการเห็น กศ.พิเศษ-ศิลปะ 91.66 บ้านคำเนียม(คำเนียมวิทยาคาร)  
ทอง การแปรรูปอาหาร (ทีม 3 คน) ชั้น ม.1-3 การงานอาชีพฯ 86.67 บ้านกุดโง้ง (สิริราษฎร์บำรุง)  
ทอง การสร้าง Webpage ประเภท Text Editor (ทีม 2 คน) ชั้น ม.1-3 คอมพิวเตอร์ 80.25 บ้านดินดำเหล่าเสนไต้  
ทอง การจัดการค่ายพักแรม (ทีม 8 คน) ชั้น ม.1-3 พัฒนาผู้เรียน 90.89 บ้านสบาย รองชนะเลิศอันดับ 1
ทอง คัดลายมือสื่อภาษาไทย (เดี่ยว) ระดับ ม.1-3 ภาษาไทย 92.00 บ้านสบาย ชนะเลิศ
ทอง ขับร้องเพลงไทย (เดี่ยว) ชั้น ป.1-6 ศิลปะ-ดนตรี 89.60 มารีวิทยา  
ทอง ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ชั้น ม.1-3 ศิลปะ-ดนตรี 80.00 อนุบาลวัดพระโต  
ทอง ขับร้องเพลงสากล หญิง ชั้น ป.1-6 ศิลปะ-ดนตรี 87.33 อนุบาลศรีสะเกษ  
ทอง ศิลปสร้างสรรค์ (เดี่ยว) ชั้น ป.1-3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ 86.00 บ้านดอนสั้น  
ทอง วาดภาพระบายสี (เดี่ยว) ชั้น ป.1-3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ 82.00 อนุบาลศรีสะเกษ  
ทอง เขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ (เดี่ยว) ชั้น ม.1-3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ 88.00 บ้านหนองแวง(โสวรรณีวิทยาคม) รองชนะเลิศอันดับ 2
ทอง การสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด (ทีม 2 คน) ชั้น ป.1-3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ 80.00 บ้านบูรพา  
ทอง ประติมากรรมลอยตัว (ทีม 3 คน) ชั้น ม.1-3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ 80.00 กลุ่มทุ่งเทิน  
ทอง ภาพยนตร์สั้น (ทีม 5 คน) ชั้น ม.1-3 สังคมศึกษาฯ 81.67 บ้านโนนหนองสิม  
เงิน การพูดเพื่ออาชีพ ภาษาญี่ปุ่น (เดี่ยว) ชั้น ม.1-3 ต่างประเทศ 79.66 บ้านโพธิ์โนนจานอีลอก  
ทองแดง กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC:Youth Counselor) (ทีมไม่เกิน 5 คน) ชั้น ม.1-3 พัฒนาผู้เรียน 65.20 อนุบาลโนนคูณ(โนนค้อวิทยาคาร)  
เข้าร่วม การเล่านิทาน (เดี่ยว) ชั้น ม.1-3 ออทิสติก กศ.พิเศษ-ไทย 0.00 อนุบาลกันทรารมย์