สรุปเหรียญรางวัล ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 66 (28-30 ม.ค.60) แยกประเภท สพป. สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1
เหรียญ กิจกรรม กลุ่มสาระ คะแนน โรงเรียน หมายเหตุ
ทอง ประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ (ทีม 3 คน) ชั้น ป.1-6 บกพร่องทางการเรียนรู้ กศ.พิเศษ-การงานฯ 86.00 บ้านศิลางาม  
ทอง การวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint (ทีม 2 คน) ชั้น ป.1-6 บกพร่องทางร่างกายฯ กศ.พิเศษ-การงานฯ 90.33 บ้านโพหวาย รองชนะเลิศอันดับ 2
ทอง สวนถาดแบบแห้ง (ทีม 3 คน) ชั้น ป.1-6 บกพร่องทางการเรียนรู้ กศ.พิเศษ-การงานฯ 88.00 บ้านปากดอนสัก  
ทอง การวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint (ทีม 2 คน) ชั้น ม.1-3 บกพร่องทางสติปัญญา กศ.พิเศษ-การงานฯ 85.33 บ้านโพหวาย  
ทอง การวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint (ทีม 2 คน) ชั้น ม.1-3 บกพร่องทางการเรียนรู้ กศ.พิเศษ-การงานฯ 95.00 บ้านโพหวาย ชนะเลิศ
ทอง การเล่านิทาน (เดี่ยว) ชั้น ป.1-6 บกพร่องทางร่างกายฯ กศ.พิเศษ-ไทย 83.60 บ้านศิลางาม  
ทอง วาดภาพระบายสี (เดี่ยว) ชั้น ม.1-3 บกพร่องทางสติปัญญา กศ.พิเศษ-ศิลปะ 91.66 บ้านห้วยโศก รองชนะเลิศอันดับ 1
ทอง วาดภาพระบายสี (เดี่ยว) ชั้น ม.1-3 บกพร่องทางการเรียนรู้ กศ.พิเศษ-ศิลปะ 80.00 ชุมชนบ้านนางกำ  
ทอง ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชั้น ม.1-3 บกพร่องทางการเรียนรู้ กศ.พิเศษ-ศิลปะ 87.00 วัดคีรีวง  
ทอง เต้นหางเครื่องประกอบเพลง (ทีม 5-7 คน) ชั้น ป.1-6 บกพร่องทางการเรียนรู้ กศ.พิเศษ-ศิลปะ 89.67 วัดสมหวัง  
ทอง ประดิษฐ์ดอกไม้ใบตอง พานพุ่มสักการะ (ไม่เกิน 6 คน) ชั้น ป.4-6 การงานอาชีพฯ 88.00 อนุบาลวัดเขาสุวรรณประดิษฐ์  
ทอง การแกะสลักผลไม้ (ทีม 3 คน) ชั้น ป.4-6 การงานอาชีพฯ 88.33 บ้านปากดอนสัก รองชนะเลิศอันดับ 2
ทอง การแกะสลักผลไม้ (ทีม 3 คน) ชั้น ม.1-3 การงานอาชีพฯ 82.00 วัดบางใบไม้  
ทอง คิดเลขเร็ว (เดี่ยว) ชั้น ม.1-3 คณิตศาสตร์ 84.00 วัดท่าไทร (ดิตถานุเคราะห์)  
ทอง การสร้างหนังสืออิเลคทรอนิกส์ E-book (ทีม 2 คน) ชั้น ป.4-6 คอมพิวเตอร์ 82.50 อนุบาลสุราษฎร์ธานี  
ทอง คัดลายมือสื่อภาษาไทย (เดี่ยว) ระดับ ม.1-3 ภาษาไทย 91.00 เทศบาล ๓ (ตลาดล่าง) รองชนะเลิศอันดับ 1
ทอง ท่องอาขยานทำนองเสนาะ (เดี่ยว) ชั้น ป.4-6 ภาษาไทย 80.00 วัดสมหวัง  
ทอง ระนาดเอก (เดี่ยว) ชั้น ม.1-3 ศิลปะ-ดนตรี 87.00 บ้านอ่างทอง (วันครู ๒๕๐๒)  
ทอง ซอด้วง (เดี่ยว) ชั้น ป.1-6 ศิลปะ-ดนตรี 82.60 มานิตานุเคราะห์  
ทอง ซออู้ (เดี่ยว)ชั้น ป.1-6 ศิลปะ-ดนตรี 88.00 มานิตานุเคราะห์  
ทอง ขับร้องเพลงไทย (เดี่ยว) ชั้น ป.1-6 ศิลปะ-ดนตรี 83.60 มานิตานุเคราะห์  
ทอง วงเครื่องสายวงเล็ก (ทีม 8-9 คน) ชั้น ป.1-6 ศิลปะ-ดนตรี 88.20 มานิตานุเคราะห์  
ทอง วงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว (ทีม 15 คน) ชั้น ป.1-6 ศิลปะ-ดนตรี 84.70 มานิตานุเคราะห์  
ทอง วงอังกะลุง (ทีมไม่เกิน 21 คน) ชั้น ม.1-3 ศิลปะ-ดนตรี 85.33 บ้านโพหวาย  
ทอง รำวงมาตรฐาน (ทีม 8-10 คน) ชั้น ม.1-3 ศิลปะ-นาฎศิลป์ 84.20 เทศบาล ๑ (แตงอ่อนเผดิมวิทยา)  
ทอง นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ (ทีมไม่เกิน 16 คน) ชั้น ม.1-3 ศิลปะ-นาฎศิลป์ 82.00 วัดสมหวัง  
ทอง ภาพยนตร์สั้น (ทีม 5 คน) ชั้น ม.1-3 สังคมศึกษาฯ 82.67 วัดโพธิ์นิมิต  
ทอง เพลงคุณธรรม (ทีม 5 คน) ชั้น ป.4-6 สังคมศึกษาฯ 82.20 เทพมิตรศึกษา  
ทอง โครงงานคุณธรรม (ทีม 5 คน) ชั้น ม.1-3 สังคมศึกษาฯ 83.33 นิคมสร้างตนเอง  
ทอง ภาพยนตร์สั้น (ทีม 5 คน) ชั้น ป.1-6 สังคมศึกษาฯ 85.00 มานิตานุเคราะห์  
ทอง ละครคุณธรรม (ทีม 15-20 คน) ชั้น ป.1-ม.3 สังคมศึกษาฯ 94.00 บ้านศิลางาม รองชนะเลิศอันดับ 1
เงิน การเล่านิทาน (เดี่ยว) ชั้น ป.1-6 ออทิสติก กศ.พิเศษ-ไทย 75.00 วัดท่าไทร (ดิตถานุเคราะห์)  
เงิน ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ชั้น ป.1-6 ศิลปะ-ดนตรี 74.00 บ้านหาดริ้น  
เงิน วงปี่พาทย์ไม้นวม ผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว (ทีม 15 คน) ชั้น ม.1-3 ศิลปะ-ดนตรี 75.00 วัดท่าไทร (ดิตถานุเคราะห์)  
เงิน ระบำมาตรฐาน (ทีม 6-12คน) ชั้น ม.1-3 ศิลปะ-นาฎศิลป์ 76.80 นิคมสร้างตนเอง  
เงิน นาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ (ทีมไม่เกิน 12 คน) ชั้น ม.1-3 ศิลปะ-นาฎศิลป์ 77.80 วัดสมหวัง  
เงิน โครงงานหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ (Thailand 4.0) ชั้น ม.1-3 หุ่นยนต์ 71.67 วัดสมหวัง  
เงิน หุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ (ชกมวย) ชั้น ม.1-3 (ทีม 3 คน) หุ่นยนต์ 77.00 วัดสมหวัง  
ทองแดง หนังสือเล่มเล็ก(ทีม 3 คน) ชั้น ม. 1-3 พัฒนาผู้เรียน 60.70 วัดเขาพระนิ่ม  
ทองแดง เรียงร้อยถ้อยความ (เดี่ยว) ชั้น ม.1-3 ภาษาไทย 64.00 บ้านทอนหญ้าปล้อง  
ทองแดง ปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย (ทีม 3 คน) ชั้น ม.1-3 ภาษาไทย 61.00 ชุมชนบ้านนางกำ  
ทองแดง ดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) (ทีม 8 คน) ชั้น ป.1-ม.3 ศิลปะ-ดนตรี 68.66 ธิดาแม่พระ  
เข้าร่วม อ่านเอาเรื่องตามแนว PISA (เดี่ยว) ชั้น ม.1-3 ภาษาไทย 54.00 เทศบาล ๓ (ตลาดล่าง) ชนะเลิศ