สรุปเหรียญรางวัล ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 66 (28-30 ม.ค.60) แยกประเภท สพป. สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3
เหรียญ กิจกรรม กลุ่มสาระ คะแนน โรงเรียน หมายเหตุ
ทอง ทำอาหาร (ทีม 3 คน) ชั้น ป.1-6 บกพร่องทางการเรียนรู้ กศ.พิเศษ-การงานฯ 91.66 สมบูรณ์ประชาสรรค์ รองชนะเลิศอันดับ 2
ทอง ประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ (ทีม 3 คน) ชั้น ป.1-6 บกพร่องทางการเรียนรู้ กศ.พิเศษ-การงานฯ 87.00 บ้านประตูพลิก  
ทอง การวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint (ทีม 2 คน) ชั้น ป.1-6 บกพร่องทางร่างกายฯ กศ.พิเศษ-การงานฯ 94.00 บ้านบางปาน ชนะเลิศ
ทอง สวนถาดแบบแห้ง (ทีม 3 คน) ชั้น ป.1-6 บกพร่องทางการเรียนรู้ กศ.พิเศษ-การงานฯ 85.00 บ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ ๒๑๗  
ทอง การวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint (ทีม 2 คน) ชั้น ม.1-3 บกพร่องทางการเรียนรู้ กศ.พิเศษ-การงานฯ 85.00 บ้านบางใหญ่  
ทอง การเล่านิทาน (เดี่ยว) ชั้น ป.1-6 บกพร่องทางการเห็น กศ.พิเศษ-ไทย 86.33 วัดคลองตาล  
ทอง การเล่านิทาน (เดี่ยว) ชั้น ม.1-3 บกพร่องทางร่างกายฯ กศ.พิเศษ-ไทย 85.00 สามัคคีอนุสรณ์  
ทอง การเล่านิทาน (เดี่ยว) ชั้น ม.1-3 บกพร่องทางสติปัญญา กศ.พิเศษ-ไทย 89.00 บ้านคลองจัน  
ทอง วาดภาพระบายสี (เดี่ยว) ชั้น ม.1-3 บกพร่องทางสติปัญญา กศ.พิเศษ-ศิลปะ 82.33 สามัคคีอนุสรณ์  
ทอง วาดภาพระบายสี (เดี่ยว) ชั้น ป.1-6 บกพร่องทางร่างกาย กศ.พิเศษ-ศิลปะ 84.30 บ้านยวนปลา  
ทอง วาดภาพระบายสี (เดี่ยว) ชั้น ม.1-3 บกพร่องทางร่างกาย กศ.พิเศษ-ศิลปะ 87.67 สามัคคีอนุสรณ์  
ทอง วาดภาพระบายสี (เดี่ยว) ชั้น ม.1-3 ออทิสติก กศ.พิเศษ-ศิลปะ 81.00 บ้านปากด่าน  
ทอง มารยาทงามอย่างไทย (ทีม 2 คน) ชั้น ป.1-6 บกพร่องทางสติปัญญา กศ.พิเศษ-สังคมฯ 90.00 บ้านไสดง  
ทอง มารยาทงามอย่างไทย (ทีม 2 คน) ชั้น ป.1-6 บกพร่องทางการเรียนรู้ กศ.พิเศษ-สังคมฯ 92.00 วัดบ้านส้อง  
ทอง จักสานไม้ไผ่ (ทีม 3 คน) ชั้น ม.1-3 การงานอาชีพฯ 87.00 บ้านประตูพลิก  
ทอง ทำอาหารคาวจานเดียว ประเภทข้าว และอาหารหวาน ขนมไทย (ทีม 3 คน) ชั้น ป.4-6 การงานอาชีพฯ 84.33 พุทธยาศรม  
ทอง การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น 2D Animation (ทีม 2 คน) ชั้น ม.1-3 คอมพิวเตอร์ 92.00 บ้านช่องช้าง รองชนะเลิศอันดับ 2
ทอง การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (ทีม 2 คน) ชั้น ม.1-3 คอมพิวเตอร์ 80.33 บ้านบางใหญ่ รองชนะเลิศอันดับ 2
ทอง การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ (ทีม 2 คน) ชั้น ม.1-3 คอมพิวเตอร์ 83.00 บ้านบางใหญ่  
ทอง การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ ประเภทซอฟต์แวร์ (ทีม 3 คน) ชั้น ม.1-3 คอมพิวเตอร์ 83.00 บ้านโคกมะม่วง  
ทอง เครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ชั้น ป.4-6 (ทีม 2 คน) นักบินน้อย 86.00 เยาวเรศวิทยา รองชนะเลิศอันดับ 2
ทอง อ่านเอาเรื่องตามแนว PISA (เดี่ยว) ชั้น ป.1-3 ภาษาไทย 81.00 วัดสมัยสุวรรณ รองชนะเลิศอันดับ 2
ทอง การแสดงทางวิทยาศาสตร์ Science Show (ทีม 3 คน) ชั้น ม.1-3 วิทยาศาสตร์ 84.17 บ้านบางใหญ่  
ทอง ระนาดเอก (เดี่ยว) ชั้น ป.1-6 ศิลปะ-ดนตรี 82.00 วัดเพ็งประดิษฐาราม  
ทอง ระนาดทุ้ม (เดี่ยว) ชั้น ป.1-6 ศิลปะ-ดนตรี 88.00 บ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ ๒๑๗  
ทอง ระนาดทุ้ม (เดี่ยว) ชั้น ม.1-3 ศิลปะ-ดนตรี 90.00 บ้านพรุแชง รองชนะเลิศอันดับ 2
ทอง ฆ้องวงใหญ่ (เดี่ยว) ชั้น ม.1-3 ศิลปะ-ดนตรี 95.00 บ้านพรุแชง ชนะเลิศ
ทอง ฆ้องวงเล็ก (เดี่ยว) ชั้น ม.1-3 ศิลปะ-ดนตรี 89.00 บ้านพรุแชง  
ทอง ขิม 7 หย่อง (เดี่ยว) ชั้น ม.1-3 ศิลปะ-ดนตรี 84.66 บ้านบางรูป  
ทอง ขลุ่ยเพียงออ (เดี่ยว) ชั้น ม.1-3 ศิลปะ-ดนตรี 91.33 บ้านบางรูป  
ทอง ขับร้องเพลงไทย (เดี่ยว) ชั้น ป.1-6 ศิลปะ-ดนตรี 90.30 วัดเพ็งประดิษฐาราม รองชนะเลิศอันดับ 2
ทอง วงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว (ทีม 15 คน) ชั้น ป.1-6 ศิลปะ-ดนตรี 86.40 วัดเพ็งประดิษฐาราม  
ทอง วงปี่พาทไม้แข็งเครื่องคู่ (ทีม 12 คน) ชั้น ป.1-6 ศิลปะ-ดนตรี 88.80 วัดเพ็งประดิษฐาราม ชนะเลิศ
ทอง วงอังกะลุง (ทีมไม่เกิน 20 คน) ชั้น ป.1-6 ศิลปะ-ดนตรี 87.00 บ้านย่านดินแดง  
ทอง วงดนตรีลูกทุ่งประเภททีม ข (ทีมไม่เกิน 40 คน) ชั้น ป.1-ม.3 ศิลปะ-ดนตรี 82.00 อนุบาลพฤษชาติ  
ทอง การประกวดวงดนตรีสตริง (ทีม 3-6 คน) ชั้น ม.1-3 ศิลปะ-ดนตรี 91.50 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี 3 (บ้านนา) ชนะเลิศ
ทอง วงปี่พาทไม้แข็งเครื่องคู่ (ทีม 12 คน) ชั้น ม.1-3 ศิลปะ-ดนตรี 81.20 บ้านส้อง  
ทอง ละครประวัติศาสตร์ (ทีม 15-20 คน) ชั้น ป.1-ม.3 สังคมศึกษาฯ 97.00 วัดอินทการาม รองชนะเลิศอันดับ 2
เงิน นักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ (เดี่ยว) ชั้น ป.1-6 บกพร่องทางสติปัญญา กศ.พิเศษ-ไทย 77.33 บ้านไสดง  
เงิน พูดสุนทรพจน์ ภาษาญี่ปุ่น (เดี่ยว) ชั้น ม.1-3 ต่างประเทศ 75.33 บ้านปากด่าน  
เงิน ยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน (ทีม 3 คน) ชั้น ม.1-3 พัฒนาผู้เรียน 73.66 บ้านบางใหญ่  
เงิน ซอด้วง (เดี่ยว) ชั้น ป.1-6 ศิลปะ-ดนตรี 75.00 บ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ ๒๑๗  
เงิน ขับร้องเพลงสากล หญิง ชั้น ป.1-6 ศิลปะ-ดนตรี 76.67 อนุบาลนวพร  
เงิน ระบำมาตรฐาน (ทีม 6-12คน) ชั้น ม.1-3 ศิลปะ-นาฎศิลป์ 76.00 บ้านหน้าเขาใต้ร่มเย็น 1  
ทองแดง คิดเลขเร็ว (เดี่ยว) ชั้น ป.1-3 คณิตศาสตร์ 64.00 บ้านหนองหญ้าปล้อง  
ทองแดง โครงงานคณิตศาสตร์ สร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ (ทีม 3 คน) ชั้น ม.1-3 คณิตศาสตร์ 67.00 มหาราช 2  
ทองแดง กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC:Youth Counselor) (ทีมไม่เกิน 5 คน) ชั้น ม.1-3 พัฒนาผู้เรียน 63.00 บ้านคลองโร  
ทองแดง ขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ม.1-3 ศิลปะ-ดนตรี 67.33 นาสาร  
ทองแดง การแสดงตลก (ทีม 3-5 คน) ชั้น ป.1-ม.3 ศิลปะ-นาฎศิลป์ 69.80 อนุบาลบ้านเด็ก  
เข้าร่วม เครื่องร่อนแบบเดินตาม (ทีม 2 คน) ชั้น ป.1-3 นักบินน้อย 15.98 บ้านไสท้อน  
เข้าร่วม อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ (ทีม 3 คน) ชั้น ม.1-3 วิทยาศาสตร์ 44.00 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี 3 (บ้านนา) รองชนะเลิศอันดับ 1