สรุปเหรียญรางวัล ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 66 (28-30 ม.ค.60) แยกประเภท สพป. สพป. อุทัยธานี เขต 1
เหรียญ กิจกรรม กลุ่มสาระ คะแนน โรงเรียน หมายเหตุ
ทอง การแกะสลักผลไม้ (ทีม 3 คน) ชั้น ป.4-6 การงานอาชีพฯ 83.33 บ้านวังเกษตร  
ทอง การแกะสลักผลไม้ (ทีม 3 คน) ชั้น ม.1-3 การงานอาชีพฯ 81.00 บ้านวังเกษตร  
ทอง การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor (ทีม 2 คน) ชั้น ม.1-3 คอมพิวเตอร์ 84.67 บ้านหลุมเข้า มิตรภาพที่ ๑๑๗  
ทอง การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ ประเภทซอฟต์แวร์ (ทีม 3 คน) ชั้น ม.1-3 คอมพิวเตอร์ 84.00 บ้านทุ่งมน  
ทอง ท่องอาขยานทำนองเสนาะ (เดี่ยว) ชั้น ป.4-6 ภาษาไทย 82.83 บ้านดงยางใต้  
ทอง ปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย (ทีม 3 คน) ชั้น ป.1-3 ภาษาไทย 80.00 อนุบาลเมืองอุทัยธานี ชนะเลิศ
ทอง ระนาดเอก (เดี่ยว) ชั้น ป.1-6 ศิลปะ-ดนตรี 82.00 อนุบาลเมืองอุทัยธานี  
ทอง ฆ้องวงใหญ่ (เดี่ยว) ชั้น ป.1-6 ศิลปะ-ดนตรี 83.00 อนุบาลเมืองอุทัยธานี  
ทอง ซอด้วง (เดี่ยว) ชั้น ป.1-6 ศิลปะ-ดนตรี 80.30 บ้านหนองเมน  
ทอง ขับร้องเพลงไทย (เดี่ยว) ชั้น ป.1-6 ศิลปะ-ดนตรี 91.30 บ้านคอดยาง รองชนะเลิศอันดับ 1
ทอง วงเครื่องสายวงเล็ก (ทีม 8-9 คน) ชั้น ป.1-6 ศิลปะ-ดนตรี 80.40 อนุบาลทัพทัน (อุดมพิทยา)  
ทอง วงปี่พาทไม้แข็งเครื่องคู่ (ทีม 12 คน) ชั้น ป.1-6 ศิลปะ-ดนตรี 82.60 อนุบาลเมืองอุทัยธานี  
ทอง วงปี่พาทไม้แข็งเครื่องคู่ (ทีม 12 คน) ชั้น ม.1-3 ศิลปะ-ดนตรี 82.60 บ้านวังเตย  
ทอง ภาพยนตร์สั้น (ทีม 5 คน) ชั้น ม.1-3 สังคมศึกษาฯ 80.67 บ้านวังเกษตร  
ทอง ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา (ทีม 2 คน) ชั้น ป.1-6 สุขศึกษาฯ 82.00 อนุบาลเมืองอุทัยธานี รองชนะเลิศอันดับ 2
ทอง หุ่นยนต์บังคับมือ (ไตรกีฬา) ชั้น ม.1-3 (ทีม 3 คน) หุ่นยนต์ 90.00 บ้านวังเตย รองชนะเลิศอันดับ 2
เงิน โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง (ทีม 3 คน) ชั้น ป.4-6 วิทยาศาสตร์ 75.33 บ้านทุ่งมน  
เงิน หุ่นยนต์อัตโนมัติ (กู้ภัย) ชั้น ม.1-3 (ทีม 3 คน) หุ่นยนต์ 71.00 บ้านวังเตย  
ทองแดง การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (ทีม 2 คน) ชั้น ม.1-3 คอมพิวเตอร์ 67.00 บ้านสระนารายณ์  
ทองแดง คัดลายมือสื่อภาษาไทย (เดี่ยว) ระดับ ป.4-6 ภาษาไทย 67.00 พิทักษ์ศิษย์วิทยา