การแข่งขันทักษะวิชาการนักเรียน ทักษะวิชาการนักเรียน สพป.ศก.1 ปี 2555
การแข่งขันกิจกรรม การเล่านิทานประกอบสื่อ (เดี่ยว)
กลุ่มสาระปฐมวัย ชั้น อนุบาล สมัครได้ 1 คน [ กลับรายการเดิม ]
ที่ โรงเรียนกลุ่ม รร. นักเรียนผู้ฝึกสอน
2.เด็กหญิงภัทริน พรมชาติ นางสาววิมาลา สิงห์ไกร
1 บ้านหอยสะเดาพัฒนา เมือง1 1.เด็กหญิงลลิตภัทร สุ่มน้อย นางสาวจัลณี เหล่าเสถียรกิจ
2 บ้านคูซอด เมือง1 1.เด็กหญิงพิทยารัตน์ โชคจันทรา นางอรทัย เกตุงาม , นางพูนสุข คลังอาวุธ
3 มารีวิทยา เมือง1 1.เด็กหญิงอิสราพร ชาลากูลพฤติ นางสาวประภาวดี ปรีชาเลิศศิริ
4 บ้านเอกสร้างเรือง เมือง1 1.เด็กหญิงตวงกมล นามธรรม นางจิราภรณ์ โสรเนตร
5 บ้านเวาะ เมือง1 1.เด็กหญิงศิรินทิพย์ ศรีอ่อนนิ่ม นางวิบูลวรรณ พันธุ์ดี,นางอุไร ตอนศรี
6 รวมสินวิทยา เมือง1 1.เด็กหญิงจุฬารัตน์ คูหธนเสถึยร นางวิลาวัลย์ ประสมศรี
7 อนุบาลวัดพระโต เมือง2 1.เด็กชายณิชพงศ์ ราวิชัย นางธัญรัศม์ พรหมทา
8 บ้านโนนหุ่งหนองหว้าน้ำท่วม เมือง2 1.เด็กหญิงณัฐณิชา จิตทำ นางปิยะนันท์ จิตโชติ
9 อนุบาลศรีสะเกษ เมือง2 1.เด็กหญิงธมามาศ ใยขันธ์ นางสาววรกมล รัตนอุดม
10 วัดหลวงวิทยา เมือง2 1.เด็กหญิงวรดา ดอกบัว นางวราภรณ์ แรงเริง
11 บ้านหนองโนวิทยา เมือง1 1.เด็กหญิงอาภรณ์ สุริโย นางสาวพิสมัย โคตรพันธ์
12 บ้านโพธิ์โนนจานอีลอก เมือง2 1.เด็กหญิงนภัสวรรณ โควเลิศ นางศิริวรรณ บุญสาร
13 บ้านหนองเข็งเหล่าแค เมือง2 1.เด็กหญิงณัฏฐณิชา ธรรมประดิษฐ์ นางหนูคล้าย อรรคบุตร
14 บ้านหนองครก เมือง3 1.เด็กหญิงประภัสสร ไตรวุฒิ นางเตรียมใจ ไชยปัญญา
15 บ้านดอนกลาง เมือง3 1.เด็กหญิงชนากานต์ บุตตะวงศ์ นางแววมยุรี วิเศษสังข์
16 บ้านกุดโง้ง (สิริราษฎร์บำรุง) เมือง3 1.เด็กหญิงศศิวิมล ชมชื่น นางนงคราญ รักความสุข
17 บ้านแทงวิทยา เมือง3 1.เด็กหญิงเพชรลดา คำโสภา นางทมาภรณ์ กาลพฤกษ์
18 บ้านซำโพธิ์ เมือง3 1.เด็กหญิงสุทธิดา สุทธิเสน นางนพดารา พิทยาธรณ์ชัย
19 บ้านหนองโพธิ์ เมือง3 1.เด็กหญิงสุจิรา บุรกรณ์ นางสาวจิริยาพร รุญเจริญ
20 บ้านหนองสวง เมือง3 1.เด็กหญิงคริษฐา อุทาธรณ์ นางสาวเยาวภา จันทร์ประทักษ์
21 เทศบาล ๕ ชุมชนหนองยางหนองม่วง เมือง1 1.เด็กหญิงฐิติพร ภูมิสถาน นายสมบูรณ์ นีระมนต์
22 บ้านก้านเหลือง เมือง3 1.เด็กหญิงกนกพร มรรคนา นางพิไล บุญเอก
23 บ้านโพนข่า (วินิตวิทยาคาร) เมือง3 1.เด็กหญิงธีรดา นนทะชาติ นางเพ็ญจันทร์ อภินันทศรี
24 บ้านหนองแข้หนองหว้าป่าสะแบง เมือง3 1.เด็กหญิงอธิชา หลวงนา นางสาวเพ็ญศรี แผลงฤทธิ์
25 บ้านทุ่ม เมือง4 1.เด็กหญิงพิชญาพร ชุ่มเย็น นางฉวีวรรณ ศรีภักดี
26 บ้านโนนแกด เมือง4 1.เด็กหญิงรดามณี ลันดา นางปราณี บุญทรง
27 บ้านเสือบอง เมือง4 1.เด็กหญิงมธุรดา ตุ้มคำ นางสุภาณี ผ่องสำอางค์
28 บ้านโพนค้อ เมือง4 1.เด็กหญิงสรินยา ศิริ นางสุภาวดี ธรรมธร
29 จินดาวิทยาคาร ๓ เมือง4 1.เด็กหญิงภัทธิยา จันทะศรี นางเยาวลักษณ์ พฤกษา
30 บ้านโพนแดง เมือง4 1.เด็กชายธีรโชค ศรีรังศิลป์ นางวรัญญา พิมพ์เสนา
31 บ้านหนองแคนหนองเทา เมือง4 1.เด็กหญิงนันท์นภัส คำพันธ์ นางกมลรัตน์ แพงศรี
32 บ้านลิ้นฟ้า ยางชุมฯ 1.เด็กหญิงศศิกานต์ แสงจันทร์ นางปิยนารถ จำปาเรือง
33 บ้านดินดำ ยางชุมฯ 1.เด็กชายนวพล พลหาร นางวัยเยาว์ ภาคสุโพธิ์
34 บ้านโนนคูณ ยางชุมฯ 1.เด็กหญิงบังอร นามโคตร นางจินมณี บุญชัยศรี
35 บ้านยางชุมใหญ่ ยางชุมฯ 1.เด็กหญิงอาภัสรา นามวงษ์ นางสุพิศ นามวงษ์
36 บ้านบอนวิทยา ยางชุมฯ 1.เด็กชายกิตติรัช พิมโคตร นางปิยกานต์ ยอดเอื้อ
37 บ้านผักขะ ยางชุมฯ 1.เด็กหญิงเบญจวรรณ เสาเวียง นางเกศรินทร์ ธานีวัฒน์
38 บ้านหอยโนนดู่ ยางชุมฯ 1.เด็กหญิงสุปัญญา เสาหงษ์ นางพิศมัย พันธุ์ดี
39 บ้านโนนติ้ว ยางชุมฯ 1.เด็กหญิงณัฐวิภา แก้วคำ นางสุมาลา เทพบุตรดี
40 บ้านกุดเมืองฮาม(ศิริราษฎร์สงเคราะห์) ยางชุมฯ 1.เด็กหญิงพรรณวิสา ไชยปัญญา นางบังอร จันล่องคำ
41 อนุบาลยางชุมน้อย(หน่วยคุรุราษฎร์รังสรรค์) ยางชุมฯ 1.เด็กหญิงบุษบัน บุษบงค์ นางแววตา สีเขียว
42 บ้านโนน(รัฐประชาสงเคราะห์) ยางชุมฯ 1.เด็กหญิงภคนันท์ พิมโคตร นางนุชนาฏ เนียมหอม
43 อนุบาลวังหิน วห.1 1.เด็กหญิงจีรนันท์ ชาญชิตร นางดาราวรรณ แก้วพะเนาว์
44 บ้านกะเอิน วห.1 1.เด็กหญิงชนิสรา ผ่านพินิจ นางสรัญพร เภาวนะ
45 บ้านโพนดวน วห.1 1.เด็กหญิงธิติการณ์ บุตรมาลา นางพิมลรัตน์ อังคะสี
46 ขุมคำวิทยา(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ ๖๗๓) วห.1 1.เด็กชายปาริชาติ สีสมนึก นางสมพร ยกยุทธ์
47 บ้านหัววัวหนองนารี วห.1 1.เด็กหญิงณัฐธิดา ทองแสน นางวงเดือน ลาโพธิ์
48 บ้านโนนสายหนองหว้า วห.1 1.เด็กหญิงพิมพร เพ็งแจ่ม นางฐติรัตน์ อินถวา
49 บ้านธาตุ(สหพัฒนานุสรณ์) วห.1 1.เด็กหญิงเกสร บุญเงิน นางสุพรรณี สารพล
50 บ้านสว่าง วห.1 1.เด็กหญิงจิรภิญญา แสงแก้ว นางสาวฉัตรแก้ว แจภูเขียว
51 บ้านหนองคูโนนแก้วหนองอีย่า วห.1 1.เด็กชายราชพร กาทอง นางบุณยดา ศรีบุญเรือง
52 บ้านเจ้าทุ่ง วห.1 1.เด็กหญิงศิริญาพร ศรีอินทร์ นางนะเรศน์ ทรจักร์
2.เด็กหญิงศิริญาพร ศรีอินทร์ นายสมศักดิ์ ทรจักร์
53 บ้านลิงไอ วห.1 1.เด็กหญิงพิมพ์วิภา เขตนิมิตร นางนลินรัตน์ เกษร
54 นิคมสร้างตนเองห้วยคล้า ๒ วห.1 1.เด็กหญิงกุลนิดา ปราบวงษา นางจิระบูรณ์ แสนเจ๊ก
55 บ้านดวนใหญ่(ลีราษฎร์วัฒนา) วห.2 1.เด็กหญิงจิรภิญญา ดวนใหญ่ นางประยูร สารพล
56 บ้านโนนดู่ วห.2 1.เด็กชายจีระชัย บุญช่วย นางเนตรนภา วงศ์บาตร
57 บ้านสร้างบาก วห.2 1.เด็กหญิงปนิตา เผยฉวี นางสียา สุภาพ
58 บ้านหนองนาโพธิ์ วห.2 1.เด็กหญิงดุจดารา นาครินทร์ นางพิชลาวัลย์ เมืองจันทร์
59 บ้านสะมัด วห.2 1.เด็กหญิงอาทิตยา ไตยวงค์ นางสาวโสม โพธิ์ใบ
60 บ้านหนองคู วห.2 1.เด็กชายนัฐวุฒิ พรมชาติ นางสุวัฒนา ศรีพุทธา
61 บ้านโพนยาง วห.2 1.เด็กชายชินวัตร ศิริชัย นางองุ่น กิ่งคำ
62 บ้านโนนเพ็ก พยุห์ 1.เด็กหญิงรัตนา อินทา นางสาคร มะโนมัย
63 บ้านโคกเพ็ก พยุห์ 1.เด็กหญิงชุติกาญจน์ ธรรมสิงห์ นางจำรัส อุ่นทรวง
64 อนุบาลน้ำเพชร ยางชุมฯ 1.เด็กหญิงธนาวดี ทองอินทร์ นางจิราพร คงกับพันธ์
65 บ้านสร้างหว้า พยุห์ 1.เด็กหญิงเจนจิรา พันเดช นางศิริอาภา ปัดสาโก
66 บ้านหนองค้า พยุห์ 1.เด็กหญิงกลุสตรี ขุนเศรษฐี นางสาวอนงค์ชนก โสรส
67 บ้านเปือยประชาสามัคคี พยุห์ 1.เด็กหญิงณธิดา วงศ์ดี นางมนัญญา ธนวาที
68 บ้านร่องสะอาด พยุห์ 1.เด็กหญิงศิรินภา โสดามุข นางสุภาณี ฉิมทอง
69 บ้านหนองเตย พยุห์ 1.เด็กหญิงมณทกานต์ พุ่มไม้ นางวิลาวรรณ พูลแก้ว
70 อนุบาลพยุห์ พยุห์ 1.เด็กหญิงรสธร พลนำ นางฉลวย มงคลแก้ว
71 บ้านหนองหว้าทับทัย พยุห์ 1.เด็กหญิงวรนุช คล้ายจันทร์พงค์ นางกาญจนา กัลยาบุตร
72 บ้านตำแยหนองเม็ก พยุห์ 1.เด็กชายสิทธิชัย เส้นเศษ นางรัชนี สุรนารถ
73 บ้านหนองกุงสนามชัย บูรพาฯ 1.เด็กหญิงณัฐริกา ภูษา นางกุหลาบ คำมี
74 บ้านม่วงเปเหมือดแอ่ บูรพาฯ 1.เด็กหญิงณิชาภัทร นิลเนตร นางสาวยุพา เชื้อพงษ์ธรรม
75 บ้านโคกสะอาด บูรพาฯ 1.เด็กหญิงปาลิตา วรรณเวท นางอิ่มใจ รำไพ
76 บ้านหนองหิน บูรพาฯ 1.เด็กหญิงศิริวรรณ ภู่พวง นางพูนพิศมัย ปัญญาวัน
77 บ้านโนนสมบูรณ์ บูรพาฯ 1.เด็กหญิงศิริญากรณ์ วงค์ทอง นางตรีทิพย์นิภา โชติพันธ์
78 บ้านโนนดู่ บูรพาฯ 1.เด็กหญิงพัชฎาภรณ์ ยางธิสาร นางทิวาวรรณ เสาวนัย
79 บ้านโนนคูณ บูรพาฯ 1.เด็กหญิงวิชญาดา พรมบุตร นางสุกัญญา ศรีไชย
80 อนุบาลโนนคูณ(โนนค้อวิทยาคาร) บูรพาฯ 1.เด็กหญิงณัฐธิชา อุ่นอ่อน นางสาวญาณพัฒน์ ปรัสพันธ์
81 บ้านหนองจิกเหล่าเชือก บูรพาฯ 1.เด็กหญิงมาริสา กุลแก้ว นางเพ็ญศรี เขียวอ่อน
82 บ้านเท่อเล่อ บูรพาฯ 1.เด็กหญิงธิดารัตน์ ก่อสุข นายศุภชัย นามรม
83 บ้านโพธิ์(โพธิ์ทองวิทยา) ประจิมฯ 1.เด็กชายธนภัทร เสาร์มั่ง นางสาววัจฉราภรณ์ ไชยพันนา
84 บ้านหนองสนม ประจิมฯ 1.เด็กหญิงนิชนันท์ ไชยโคตร นางธัญานันท์ ปราณีบุตร
85 บ้านหนองปลาเข็ง-กอไหล่ ประจิมฯ 1.เด็กชายณัฐพล พวงอินทร์ นางสุภารัตน์ มามะณี
86 บ้านปลาข่อ ประจิมฯ 1.เด็กหญิงสิริรัตน์ สุขบรรเทิง นางนาถนภา จินาวัลย์
87 บ้านผักขย่าใหญ่ ประจิมฯ 1.เด็กหญิงจุฑาภรณ์ พันคำภา นางแก้วตา คำเพราะ
88 บ้านเวาะวิทยาคม ประจิมฯ 1.เด็กชายธนกฤต นามโคตร นางสาวยมมณา บุญมา
89 บ้านนาม่อง-นาเมือง ประจิมฯ 1.เด็กหญิงวรัทยา ชอบการ นางวราภรณ์ ก้อนภูธร
90 บ้านบกแดงผักขะย่า ประจิมฯ 1.เด็กหญิงพรทิพย์ แซ่แต้ นางวรินทร พิมพ์พันธ์
91 บ้านดินดำเหล่าเสนไต้ ประจิมฯ 1.เด็กหญิงณัฐนรี บุญปก นางไพบูลย์ คนขยัน
92 บ้านโปร่ง ประจิมฯ 1.เด็กหญิงชนิกานต์ ประสานพันธ์ นางสาววารีรัตน์ ศรีคำ
93 บ้านหัวเหล่า ประจิมฯ 1.เด็กหญิงดารุณี ทองมาก นางกัลยา คำสิงห์
94 บ้านละทาย ฟากมูลฯ 1.เด็กหญิงนราธิป บุญเริ่ม นางนุชจรีภรณ์ พละศักดิ์
95 บ้านกอก ฟากมูลฯ 1.เด็กหญิงปนัดดา พงษ์ทอง นางภัชภิชา สาระภาพ
96 บ้านเหม้าหนองเรือ ฟากมูลฯ 1.เด็กหญิงอรณิชา มูลเหล็ก นางพรอุไร อัมภรัตน์
97 บ้านหนองแวง(โสวรรณีวิทยาคม) ฟากมูลฯ 1.เด็กหญิงวรรณิศา แก้วมะไฟ นางทิพย์วดี ไชยชนะ, นางสุพิศ หวังชื่น
98 บ้านผึ้ง(มธุลีห์ประชาสรรค์) ฟากมูลฯ 1.เด็กหญิงณาตยา แซมรัมย์ นางเพชรนี กรไกร
99 บ้านทาม ฟากมูลฯ 1.เด็กหญิงอรพรรณ บุญบำเรอ นางสายัณห์ พิมพ์พัฒน์
100 บ้านหมัด(คุรุรัฐสงเคราะห์) ฟากมูลฯ 1.เด็กชายวัชรพล บุญเริ่ม นางสนอง สรรพศรี
101 บ้านเจี่ย ฟากมูลฯ 1.เด็กหญิงภูวิตา ประครองพันธ์ นางขวัญเรือน กระแสโสม
102 บ้านเมืองน้อยหนองมุข ฟากมูลฯ 1.เด็กหญิงปณิตา สรรพศรี นางสุธาทิพย์ จำชาติ
103 บ้านหนองเทา มิตรภาพ 1.เด็กชายธนพล คำภีร์ นางพัชนีย์ นามธรรม
104 บ้านหนองน้ำเต้าโนนสวน ฟากมูลฯ 1.เด็กหญิงอรุโณทัย ค้าโค นางณิชกมล ทองลพ
105 บ้านอิปาด ฟากมูลฯ 1.เด็กหญิงสุริยฉาย เพชรรินทร์ นางดวงใจ พิมพ์โคตร
106 บ้านทุ่งมั่ง ฟากมูลฯ 1.เด็กหญิงกานต์ธิดา บุญเชิญ นางรัชนีกร สรรพศรี
107 บ้านหนองไฮ ฟากมูลฯ 1.เด็กชายเฉลิมภัทร พิมพันธ์ นางศิริพร พลนำ
108 บ้านพันลำ ฟากมูลฯ 1.เด็กหญิงอัญดา สุราวุธ นางมณเฑียร วะรงค์
109 บ้านขาม ฟากมูลฯ 1.เด็กหญิงกมลวรรณ เจริญศรี นางสาวเด่นศรี เหมือนมาตย์
110 บ้านอาลัย ทักษิณฯ 1.เด็กหญิงณัฎฐลิฎา แสงแดง นางประพัตร์ ศิรินัย,นางสุภาภรณ์ นาคคันธร
111 บ้านพะแนงวิทยา ทักษิณฯ 1.เด็กหญิงสุชาวดี แก้ววงษา นางปิยมาภรณ์ กิ่งพิลา
112 บ้านนาดี ทักษิณฯ 1.เด็กหญิงชนม์นิกานต์ กันหา นางกุลกานต์ อินธิเดช
113 บ้านโนนสะอาดอีตู้ ทักษิณฯ 1.เด็กหญิงธนพร ศรียาบ นางรัชฎาวรรณ ดรุณศิลป์
114 บ้านหนองถ่ม(คุรุราษฎร์อนุสรณ์) ทักษิณฯ 1.เด็กหญิงนราพร มาพงษ์ นายวิชัย โสเป นางคนึงนุช ทองไทย
115 บ้านคล้อมิตรภาพที่ ๒๒๖ ทักษิณฯ 1.เด็กหญิงรัชตวรรณ รัตรีพันธ์ นางอุบลวรรณ พันธ์งาม
116 บ้านขามป้อม ทักษิณฯ 1.เด็กหญิงอรชุมาภรณ์ ศรีภักดี นางพัชนี พันธ์มี
117 บ้านหนองหญ้าปล้อง(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ ๖๐) ทักษิณฯ 1.เด็กหญิงอารยา อัมพรศรี นางนิภา ทองแพรว,นางชลาลัย เสนะ
118 อนุบาลกันทรารมย์ กลาง กร. 1.เด็กหญิงชมภูนุช ศรีหาบุตร นางนิศรานุช ประเสริฐทรง
119 บ้านหนองมะแซว มิตรภาพ 1.เด็กชายอุดร ศรเพชร นางปราณี แก้วพวง
120 บ้านดูนสิม (อสพป.๘) มิตรภาพ 1.เด็กหญิงจีรนันท์ จันถา นางวันนา ศรเพ็ชร
121 บ้านมะกรูด มิตรภาพ 1.เด็กหญิงศิญาลัคน์ อุ่นจิตร นางสาวอนันตยา บุญศักดิ์
122 บ้านคำเนียม(คำเนียมวิทยาคาร) มิตรภาพ 1.เด็กหญิงชาคริยา สุขสาร นางอภิญญา สุวรรณ
123 บ้านหนองหวาย กลาง กร. 1.เด็กหญิงกาญจนา ศรีคำ นางสมปอง แสงเดช
124 บ้านหนองดุมหนองม่วง กลาง กร. 1.เด็กหญิงอภิญญา อินทะโส นางอรทัย สุราวุธ
125 บ้านหนองถ่ม กลาง กร. 1.เด็กหญิงกัญญาพัทร โครตสุวรรณ นางณัฏฐญาณี เพชรผา
126 บ้านหนองหัวช้าง กลาง กร. 1.เด็กหญิงชุติมา พลหาร นางสาวศรีวิไล หล้าอ่อนศรี
127 บ้านหนองกก มิตรภาพ 1. นางอิสรีย์ นครคำสิงห์
128 บ้านหนองกี่ มิตรภาพ 1.เด็กหญิงสตรีรัตน์ สมัย นางณัฐธยาน์ บัวหอม
129 มารดาทรงธรรม กลาง กร. 1.เด็กหญิงกชพร สายราช นางอังคนารัตน์ ชื่นอารมย์
130 บ้านรุ่ง น้ำเกลี้ยง 1.เด็กชายปุณยพร เชือกรัมย์ นางณาตยา โลหิตะ
131 บ้านแวด น้ำเกลี้ยง 1.เด็กหญิงมลธิยา แก้งบ้าน นางน้ำเพชร อภัยศิลา
132 บ้านหนองพะแนง น้ำเกลี้ยง 1.เด็กหญิงณัฐนิชา ศรีเสน่ห์ นางสาวอัมพวรรณ มั่นหมาย
133 บ้านยางน้อยตองปิด น้ำเกลี้ยง 1.เด็กหญิงศิรารักษ์ ทับสมิงครา นางบุชยา คำอุดม
134 บ้านโนนหนองสิม น้ำเกลี้ยง 1.เด็กหญิง กรองกาญจน์ ศิริโท นางสาวหทัยภัทร ธานี
135 อนุบาลอำเภอน้ำเกลี้ยง(เขิน) น้ำเกลี้ยง 1.เด็กหญิงจิรัชญา พรหมบุตร นางสาวนิตยา ใจแจ้ง
136 บ้านน้ำเกลี้ยง น้ำเกลี้ยง 1.เด็กหญิงณัทมนกานต์ รัตนพันธ์ นางยุภาพร พิณโท
137 บ้านหนองแวง น้ำเกลี้ยง 1.เด็กหญิงเจนจิรา ทำดี นางสาววรีย์รัตน์ คำหอม นางสาวสุติมา ทองแสน
138 บ้านสะพุง น้ำเกลี้ยง 1.เด็กหญิงธนิษฐา จันทร์เติบ นางสาวขวัญเรือน เงาศรี
139 บ้านคูบ น้ำเกลี้ยง 1.เด็กหญิงภัทรธิดา บุญรัตน์ นางสาวนันทัชพร พวงพุฒ นางพรพิมล ศรีโสภา
140 บ้านสะเต็ง น้ำเกลี้ยง 1.เด็กหญิงอรวรรณ วรรณโคตร นางสาวปาจารีย์ ปัตวงศ์
141 บ้านโนนงาม น้ำเกลี้ยง 1.เด็กหญิงสุชานาถ ทิพย์สมบัติ นางสาวปฏิวัติ แพงเพชร
142 บ้านคูเมือง พยุห์ 1.เด็กหญิงสนิตา ปรือทอง นางอนัญญา นนทะวงษ์
143 เทศบาล ๒ รัชมังคลานุสรณ์ เมือง4 1.เด็กหญิงมิ่งขวัญ หวลคนึงคิด นางชุติภา จิตสำราญ

[ กลับรายการเดิม ]