กิจกรรมการแข่งขันทั้งหมด รร.บ้านโพนดวน วังหิน 1 ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับ สพป.ศก.1 ปี 2556 [ กลับรายการเดิม ]
ที่เลือกกิจกรรมแข่งขันที่จะสมัคร กลุ่มสาระจำนวนสมัคร
1 ประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น (ทีม 3 คน) ชั้น ป.4-6 การงานอาชีพฯ-
2 การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟฟิก (ทีม 2 คน) ชั้น ป.1-3 คอมพิวเตอร์-
3 จักสานไม้ไผ่ (ทีม 3 คน) ชั้น ป.4-6 การงานอาชีพฯ-
4 จักสานไม้ไผ่ (ทีม 3 คน) ชั้น ม.1-3 การงานอาชีพฯ-
5 การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น 2D Animation (ทีม 2 คน) ชั้น ม.1-3 คอมพิวเตอร์-
6 ประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น (ทีม 3 คน) ชั้น ม.1-3 การงานอาชีพฯ-
7 เขียนเรียงความและคัดลายมือ (เดี่ยว) ระดับ ป.1-3 ภาษาไทย-
8 เขียนเรียงความและคัดลายมือ (เดี่ยว) ระดับ ป.4-6 ภาษาไทย-
9 เขียนเรียงความและคัดลายมือ (เดี่ยว) ระดับ ม.1-3 ภาษาไทย-
10 การผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล (ทีม 6 คน) ชั้น ป.1-3 พัฒนาผู้เรียน1
11 การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (ทีม 2 คน) ชั้น ม.1-3 คอมพิวเตอร์-
12 ประดิษฐ์ดอกไม้ใบตอง พานพุ่มสักการะ (ไม่เกิน 6 คน) ชั้น ป.4-6 การงานอาชีพฯ-
13 ประดิษฐ์ดอกไม้ใบตอง กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ (ไม่เกิน 6 คน) ชั้น ม.1-3 การงานอาชีพฯ-
14 การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ (ทีม 2 คน) ชั้น ป.4-6 คอมพิวเตอร์-
15 การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ (ทีม 2 คน) ชั้น ม.1-3 คอมพิวเตอร์-
16 โครงงานอาชีพ (ทีม 3 คน) ชั้น ป.4-6 การงานอาชีพฯ-
17 โครงงานอาชีพ (ทีม 3 คน) ชั้น ม.1-3 การงานอาชีพฯ-
18 การสร้างหนังสืออิเลคทรอนิกส์ E-book (ทีม 2 คน) ชั้น ป.4-6 คอมพิวเตอร์-
19 การสร้างหนังสืออิเลคทรอนิกส์ E-book (ทีม 2 คน) ชั้น ม.1-3 คอมพิวเตอร์-
20 การจัดสวนถาดแบบแห้ง (ทีม 3 คน) ชั้น ป.4-6 การงานอาชีพฯ-
21 การจัดสวนถาดแบบชื้น (ทีม 3 คน) ชั้น ม.1-3 การงานอาชีพฯ-
22 การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) (ทีม 2 คน) ชั้น ป.4-6 คอมพิวเตอร์-
23 การสร้าง Webpage ประเภท CMS (ทีม 2 คน) ชั้น ม.1-6 คอมพิวเตอร์-
24 การแปรรูปอาหาร (ทีม 3 คน) ชั้น ป.4-6 การงานอาชีพฯ-
25 การแปรรูปอาหาร (ทีม 3 คน) ชั้น ม.1-3 การงานอาชีพฯ-
26 การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor (ทีม 2 คน) ชั้น ป.4-6 คอมพิวเตอร์-
27 การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor (ทีม 2 คน) ชั้น ม.1-3 คอมพิวเตอร์-
28 อ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ (เดี่ยว) ชั้น ป.1-3 ภาษาไทย-
29 อ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ (เดี่ยว) ชั้น ป.4-6 ภาษาไทย-
30 อ่านเอาเรื่อง (เดี่ยว) ชั้น ม.1-3 ภาษาไทย-
31 ทำอาหาร ขนมช่อม่วง (ทีม 3 คน) ชั้น ป.4-6 การงานอาชีพฯ-
32 ทำอาหาร แกงมัสมั่น (ทีม 3 คน) ชั้น ม.1-3 การงานอาชีพฯ-
33 ท่องอาขยานทำนองเสนาะ (เดี่ยว) ชั้น ป.1-3 ภาษาไทย-
34 ท่องอาขยานทำนองเสนาะ (เดี่ยว) ชั้น ป.4-6 ภาษาไทย-
35 ท่องอาขยานทำนองเสนาะ (เดี่ยว) ชั้น ม.1-3 ภาษาไทย-
36 สุนทรพจน์ (เดี่ยว) ชั้น ม.1-3 ภาษาไทย-
37 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ ประเภทซอฟท์แวร์ (ทีม 3 คน) ชั้น ม.1-3 คอมพิวเตอร์-
38 แต่งบทร้อยกรอง กลอนสี่ (ทีม 2 คน) ชั้น ป.4-6 ภาษาไทย-
39 แต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี 11 (ทีม 2 คน) ชั้น ม.1-3 ภาษาไทย-
40 ทำอาหารคาวจานเดียว ประเภทเส้น และอาหารหวาน ขนมไทย (ทีม 3 คน) ชั้น ป.4-6 การงานอาชีพฯ-
41 ทำอาหารคาวจานเดียว ประเภทเส้น และอาหารหวาน ขนมไทย (ทีม 3 คน) ชั้น ม.1-3 การงานอาชีพฯ-
42 การใช้เข็มทิศ การคาดคะเนและสะกดรอย (ทีม 6 คน) ชั้น ป.4-6 พัฒนาผู้เรียน-
43 พูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) (เดี่ยว) ชั้น ป.1-3 ต่างประเทศ-
44 พูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) (เดี่ยว) ชั้น ป.4-6 ต่างประเทศ-
45 พูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) (เดี่ยว) ชั้น ม.1-3 ต่างประเทศ-
46 กิจกรรม (Spelling Bee) (เดี่ยว) ชั้น ป.1-3 ต่างประเทศ-
47 กิจกรรม (Spelling Bee) (เดี่ยว) ชั้น ป.4-6 ต่างประเทศ-
48 กิจกรรม (Spelling Bee) (เดี่ยว) ชั้น ม.1-3 ต่างประเทศ-
49 การเล่านิทาน (Story Telling) (เดี่ยว) ชั้น ป.4-6 ต่างประเทศ-
50 การเล่านิทาน (Story Telling) (เดี่ยว) ชั้น ม.1-3 ต่างประเทศ1
51 Multi Skills Competition (เดี่ยว) ชั้น ป.4-6 ต่างประเทศ-
52 Multi Skills Competition (เดี่ยว) ชั้น ม.1-3 ต่างประเทศ-
53 การจัดการค่ายพักแรม (ทีม 8 คน) ชั้น ม.1-3 พัฒนาผู้เรียน-
54 ละครสั้นภาษาอังกฤษ (ทีม 5 คน) ชั้น ม.1-3 ต่างประเทศ-
55 พูดภาษาจีน (เดี่ยว) ชั้น ป.4-6 ต่างประเทศ-
56 พูดภาษาจีน (เดี่ยว) ชั้น ม.1-3 ต่างประเทศ-
57 พูดภาษาญี่ปุ่น (เดี่ยว) ชั้น ม.1-3 ต่างประเทศ-
58 การแกะสลักผลไม้ (ทีม 3 คน) ชั้น ป.4-6 การงานอาชีพฯ-
59 การแกะสลักผลไม้ (ทีม 3 คน) ชั้น ม.1-3 การงานอาชีพฯ-
60 กิจกรรมสภานักเรียน (ทีม 7-10 คน) ชั้น ป.1-ม.3 พัฒนาผู้เรียน-
61 กิจกรรมสภานักเรียน (ทีม 7-10 คน) ชั้น ป.1-6 พัฒนาผู้เรียน-
62 เล่านิทาน (เดี่ยว) ชั้น ม.1-3 บกพร่องทางการเห็น การศึกษาพิเศษ-
63 เล่านิทาน (เดี่ยว) ชั้น ป.1-6 บกพร่องทางการเห็น การศึกษาพิเศษ-
64 เล่านิทาน (เดี่ยว) ชั้น ม.1-3 บกพร่องทางร่างกาย การศึกษาพิเศษ-
65 เล่านิทาน (เดี่ยว) ชั้น ป.1-6 บกพร่องทางร่างกาย การศึกษาพิเศษ-
66 เล่านิทาน (เดี่ยว) ชั้น ม.1-3 บกพร่องทางการเรียนรู้ การศึกษาพิเศษ-
67 เล่านิทาน (เดี่ยว) ชั้น ป.1-6 บกพร่องทางการเรียนรู้ การศึกษาพิเศษ-
68 อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ (ทีม 3 คน) ชั้น ม.1-3 วิทยาศาสตร์1
69 อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ (ทีม 3 คน) ชั้น ป.4-6 วิทยาศาสตร์-
70 เล่านิทาน (เดี่ยว) ชั้น ป.1-6 ออทิสติก การศึกษาพิเศษ-
71 เล่านิทาน (เดี่ยว) ชั้น ม.1-3 ออทิสติก การศึกษาพิเศษ-
72 โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง (ทีม 3 คน) ชั้น ป.4-6 วิทยาศาสตร์1
73 โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง (ทีม 3 คน) ชั้น ม.1-3 วิทยาศาสตร์-
74 กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (ทีมไม่เกิน 5 คน) ชั้น ม.1-3 พัฒนาผู้เรียน-
75 โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ (ทีม 3 คน) ชั้น ป.4-6 วิทยาศาสตร์-
76 โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ (ทีม 3 คน) ชั้น ม.1-3 วิทยาศาสตร์-
77 การแสดงทางวิทยาศาสตร์ Science Show (ทีม 3 คน) ชั้น ป.4-6 วิทยาศาสตร์-
78 การแสดงทางวิทยาศาสตร์ Science Show (ทีม 3 คน) ชั้น ม.1-3 วิทยาศาสตร์-
79 นักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ (เดี่ยว) ไม่กำหนดช่วงชั้น บกพร่องทางการเห็น การศึกษาพิเศษ-
80 นักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ (เดี่ยว) ไม่กำหนดช่วงชั้น บกพร่องทางสติปัญญา การศึกษาพิเศษ-
81 ประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ (ทีม 2 คน) ชั้น ป.1-6 วิทยาศาสตร์-
82 ประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ (ทีม 2 คน) ชั้น ม.1-3 วิทยาศาสตร์-
83 นักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ (เดี่ยว) ไม่กำหนดช่วงชั้น บกพร่องทางร่างกาย การศึกษาพิเศษ-
84 หนังสือเล่มเล็ก (ทีม 3 คน) ชั้น ป. 4-6 พัฒนาผู้เรียน-
85 หนังสือเล่มเล็ก(ทีม 3 คน) ชั้น ม. 1-3 พัฒนาผู้เรียน-
86 นักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ (เดี่ยว) ไม่กำหนดช่วงชั้น บกพร่องทางการเรียนรู้ การศึกษาพิเศษ-
87 นักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ (เดี่ยว) ไม่กำหนดช่วงชั้น(ออทิสติก) การศึกษาพิเศษ-
88 หนังสือเล่มเล็ก (ทีม 3 คน) ชั้น ป.4-6 (บกพร่องทางการเรียนรู้) การศึกษาพิเศษ-
89 หนังสือเล่มเล็ก (ทีม 3 คน) ชั้น ม.1-3 (บกพร่องทางการเรียนรู้) การศึกษาพิเศษ-
90 ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน (ทีม 2 คน) ชั้น ป.1-6 บกพร่องทางการเห็น การศึกษาพิเศษ-
91 ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน (ทีม 2 คน) ชั้น ม.1-3 บกพร่องทางการเห็น การศึกษาพิเศษ-
92 ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน (ทีม 2 คน) ชั้น ป.1-6 บกพร่องทางการได้ยิน การศึกษาพิเศษ-
93 ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน (ทีม 2 คน) ชั้น ม.1-3 บกพร่องทางการได้ยิน การศึกษาพิเศษ-
94 ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน (ทีม 2 คน) ชั้น ป.1-6 บกพร่องทางสติปัญญา การศึกษาพิเศษ-
95 ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน (ทีม 2 คน) ชั้น ม.1-3 บกพร่องทางสติปัญญา การศึกษาพิเศษ-
96 ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน (ทีม 2 คน) ชั้น ป.1-6 บกพร่องทางร่างกาย การศึกษาพิเศษ-
97 ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน (ทีม 2 คน) ชั้น ม.1-3 บกพร่องทางร่างกาย การศึกษาพิเศษ-
98 ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน (ทีม 2 คน) ชั้น ป.1-6 บกพร่องทางการเรียนรู้ การศึกษาพิเศษ-
99 ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน (ทีม 2 คน) ชั้น ม.1-3 บกพร่องทางการเรียนรู้ การศึกษาพิเศษ-
100 ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน (ทีม 2 คน) ชั้น ป.1-6 ออทิสติก การศึกษาพิเศษ-
101 ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน (ทีม 2 คน) ชั้น ม.1-3 ออทิสติก การศึกษาพิเศษ-
102 อัจฉริยภาพคณิตศาสตร์ (เดี่ยว) ชั้น ป.1-3 คณิตศาสตร์-
103 อัจฉริยภาพคณิตศาสตร์ (เดี่ยว) ชั้น ป.4-6 คณิตศาสตร์-
104 อัจฉริยภาพคณิตศาสตร์ (เดี่ยว) ชั้น ม.1-3 คณิตศาสตร์-
105 โครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทที่ 1 (ทีม 3 คน) ชั้น ป.4-6 คณิตศาสตร์-
106 โครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทที่ 1 (ทีม 3 คน) ชั้น ม.1-3 คณิตศาสตร์-
107 มารยาทงามอย่างไทย (ทีม 2 คน) ไม่กำหนดช่วงชั้น บกพร่องทางการได้ยิน การศึกษาพิเศษ-
108 มารยาทงามอย่างไทย (ทีม 2 คน) ไม่กำหนดช่วงชั้น บกพร่องทางสติปัญญา การศึกษาพิเศษ-
109 สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP (ทีม 2 คน) ชั้น ป.4-6 คณิตศาสตร์-
110 สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP (ทีม 2 คน) ชั้น ม.1-3 คณิตศาสตร์-
111 มารยาทงามอย่างไทย (ทีม 2 คน) ไม่กำหนดช่วงชั้น บกพร่องทางร่างกาย การศึกษาพิเศษ-
112 คิดเลขเร็ว (เดี่ยว) ชั้น ป.1-3 คณิตศาสตร์-
113 คิดเลขเร็ว (เดี่ยว) ชั้น ป.4-6 คณิตศาสตร์-
114 คิดเลขเร็ว (เดี่ยว) ชั้น ม.1-3 คณิตศาสตร์-
115 มารยาทงามอย่างไทย (ทีม 2 คน) ไม่กำหนดช่วงชั้น บกพร่องทางการเรียนรู้ การศึกษาพิเศษ-
116 มารยาทงามอย่างไทย (ทีม 2 คน) ไม่กำหนดช่วงชั้น ออทิสติก การศึกษาพิเศษ-
117 เต้นแอโรบิค (ทีม 5-7 คน) ไม่หนดช่วงชั้น บกพร่องทางการเห็น การศึกษาพิเศษ-
118 เต้นแอโรบิค (ทีม 5-7 คน) ไม่หนดช่วงชั้น บกพร่องทางการได้ยิน การศึกษาพิเศษ-
119 เต้นแอโรบิค (ทีม 5-7 คน) ไม่หนดช่วงชั้น บกพร่องทางสติปัญญา การศึกษาพิเศษ-
120 เต้นแอโรบิค (ทีม 5-7 คน) ไม่หนดช่วงชั้น บกพร่องทางร่างกาย การศึกษาพิเศษ-
121 เพลงคุณธรรม (ทีม 5 คน) ชั้น ป.1-3 สังคมศึกษาฯ-
122 เพลงคุณธรรม (ทีม 5 คน) ชั้น ป.4-6 สังคมศึกษาฯ-
123 เพลงคุณธรรม (ทีม 5 คน) ชั้น ม.1-3 สังคมศึกษาฯ-
124 โครงงานคุณธรรม (ทีม 5 คน) ชั้น ป.1-3 สังคมศึกษาฯ-
125 โครงงานคุณธรรม (ทีม 5 คน) ชั้น ป.4-6 สังคมศึกษาฯ-
126 โครงงานคุณธรรม (ทีม 5 คน) ชั้น ม.1-3 สังคมศึกษาฯ-
127 ภาพยนตร์สั้น (ทีม 5 คน) ชั้น ป.1-6 สังคมศึกษาฯ-
128 ภาพยนตร์สั้น (ทีม 5 คน) ชั้น ม.1-6 สังคมศึกษาฯ-
129 ละครคุณธรรม (ทีม 15-20 คน) ชั้น ป.1-6 สังคมศึกษาฯ-
130 ละครคุณธรรม (ทีม 15-20 คน) ชั้น ม.1-6 สังคมศึกษาฯ-
131 เต้นแอโรบิค (ทีม 5-7 คน) ไม่หนดช่วงชั้น บกพร่องทางการเรียนรู้ การศึกษาพิเศษ-
132 ละครประวัติศาสตร์ (ทีม 15-20 คน) ชั้น ป.1-6 สังคมศึกษาฯ-
133 ละครประวัติศาสตร์ (ทีม 15-20 คน) ชั้น ม.1-6 สังคมศึกษาฯ-
134 เล่านิทานคุณธรรม (เดี่ยว) ชั้น ป.1-3 สังคมศึกษาฯ-
135 เล่านิทานคุณธรรม (เดี่ยว) ชั้น ป.4-6 สังคมศึกษาฯ-
136 เล่านิทานคุณธรรม (เดี่ยว) ชั้น ม.1-3 สังคมศึกษาฯ-
137 เต้นแอโรบิค (ทีม 5-7 คน) ไม่หนดช่วงชั้น ออทิสติก การศึกษาพิเศษ-
138 ทำอาหาร (ทีม 3 คน) ไม่กำหนดช่วงชั้น บกพร่องทางการเห็น การศึกษาพิเศษ-
139 ทำอาหาร (ทีม 3 คน) ไม่กำหนดช่วงชั้น บกพร่องทางการได้ยิน การศึกษาพิเศษ-
140 ทำอาหาร (ทีม 3 คน) ไม่กำหนดช่วงชั้น บกพร่องทางสติปัญญา การศึกษาพิเศษ-
141 ทำอาหาร (ทีม 3 คน) ไม่กำหนดช่วงชั้น บกพร่องทางร่างกาย การศึกษาพิเศษ-
142 ทำอาหาร (ทีม 3 คน) ไม่กำหนดช่วงชั้น บกพร่องทางการเรียนรู้ การศึกษาพิเศษ-
143 การประดิษฐ์งานใบตอง ประเภทบายสีปากชาม (ทีม 3 คน) ไม่กำหนดช่วงชั้น บกพร่องทางการได้ยิน การศึกษาพิเศษ-
144 มารยาทไทย (ทีม 2 คน) ชั้น ป.1-3 สังคมศึกษาฯ-
145 มารยาทไทย (ทีม 2 คน) ชั้น ป.4-6 สังคมศึกษาฯ-
146 มารยาทไทย (ทีม 2 คน) ชั้น ม.1-3 สังคมศึกษาฯ1
147 การประดิษฐ์งานใบตอง ประเภทบายสีปากชาม (ทีม 3 คน) ไม่กำหนดช่วงชั้น บกพร่องทางสติปัญญา การศึกษาพิเศษ-
148 การประดิษฐ์งานใบตอง ประเภทบายสีปากชาม (ทีม 3 คน) ไม่กำหนดช่วงชั้น บกพร่องทางร่างกาย การศึกษาพิเศษ-
149 สวดมนต์แปล (ทีม 10 คน) ชั้น ป.1-6 สังคมศึกษาฯ-
150 สวดมนต์แปล (ทีม 10 คน) ชั้น ม.1-6 สังคมศึกษาฯ-
151 การประดิษฐ์งานใบตอง ประเภทบายสีปากชาม (ทีม 3 คน) ไม่กำหนดช่วงชั้น บกพร่องทางการเรียนรู้ การศึกษาพิเศษ-
152 ประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ (ทีม 3 คน) ไม่กำหนดช่วงชั้น บกพร่องทางการเห็น การศึกษาพิเศษ-
153 ประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ (ทีม 3 คน) ไม่กำหนดช่วงชั้น บกพร่องทางการได้ยิน การศึกษาพิเศษ-
154 เครื่องร่อนกระดาษพับ ประเภทร่อนนาน ชั้น ป.1-3 นักบินน้อย-
155 ประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ (ทีม 3 คน) ไม่กำหนดช่วงชั้น บกพร่องทางสติปัญญา การศึกษาพิเศษ-
156 ประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ (ทีม 3 คน) ไม่กำหนดช่วงชั้น บกพร่องทางร่างกาย การศึกษาพิเศษ-
157 ประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ (ทีม 3 คน) ไม่กำหนดช่วงชั้น บกพร่องทางการเรียนรู้ การศึกษาพิเศษ-
158 ประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ (ทีม 3 คน) ไม่กำหนดช่วงชั้น ออทิสติก การศึกษาพิเศษ-
159 ประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ (ทีม 3 คน) ไม่กำหนดช่วงชั้น บกพร่องทางการเห็น การศึกษาพิเศษ-
160 ประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ (ทีม 3 คน) ไม่กำหนดช่วงชั้น บกพร่องทางการได้ยิน การศึกษาพิเศษ-
161 เครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ชั้น ป.4-6 นักบินน้อย-
162 ประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ (ทีม 3 คน) ไม่กำหนดช่วงชั้น บกพร่องทางสติปัญญา การศึกษาพิเศษ-
163 ประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ (ทีม 3 คน) ไม่กำหนดช่วงชั้น บกพร่องทางร่างกาย การศึกษาพิเศษ-
164 เครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ชั้น ป.4-6 นักบินน้อย-
165 ประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ (ทีม 3 คน) ไม่กำหนดช่วงชั้น บกพร่องทางการเรียนรู้ การศึกษาพิเศษ-
166 ประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ (ทีม 3 คน) ไม่กำหนดช่วงชั้น ออทิสติก การศึกษาพิเศษ-
167 เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ชั้น ม.1-3 นักบินน้อย1
168 เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ชั้น ม.1-3 นักบินน้อย1
169 การร้อยมาลัยดอกไม้สด (ทีม 3 คน) ไม่กำหนดช่วงชั้น บกพร่องทางการได้ยิน การศึกษาพิเศษ-
170 การร้อยมาลัยดอกไม้สด (ทีม 3 คน) ไม่กำหนดช่วงชั้น บกพร่องทางสติปัญญา การศึกษาพิเศษ-
171 การร้อยมาลัยดอกไม้สด (ทีม 3 คน) ไม่กำหนดช่วงชั้น บกพร่องทางร่างกาย การศึกษาพิเศษ-
172 การร้อยมาลัยดอกไม้สด (ทีม 3 คน) ไม่กำหนดช่วงชั้น บกพร่องทางการเรียนรู้ การศึกษาพิเศษ-
173 วาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint) ไม่กำหนดช่วงชั้น บกพร่องทางการได้ยิน การศึกษาพิเศษ-
174 วาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint) ไม่กำหนดช่วงชั้น บกพร่องทางสติปัญญา การศึกษาพิเศษ-
175 วาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint) ไม่กำหนดช่วงชั้น บกพร่องทางร่างกาย การศึกษาพิเศษ1
176 วาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint) ไม่กำหนดช่วงชั้น บกพร่องทางการเรียนรู้ การศึกษาพิเศษ-
177 วาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint) ไม่กำหนดช่วงชั้น ออทิสติก การศึกษาพิเศษ-
178 สร้าง Webpage ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ไม่กำหนดช่วงชั้น บกพร่องทางการเห็น การศึกษาพิเศษ-
179 การจัดสวนถาดแบบชื้น (ทีม 3 คน) ไม่กำหนดช่วงชั้น บกพร่องทางการได้ยิน การศึกษาพิเศษ-
180 การจัดสวนถาดแบบชื้น (ทีม 3 คน) ไม่กำหนดช่วงชั้น บกพร่องทางสติปัญญา การศึกษาพิเศษ-
181 การจัดสวนถาดแบบชื้น (ทีม 3 คน) ไม่กำหนดช่วงชั้น บกพร่องทางร่างกาย การศึกษาพิเศษ-
182 การจัดสวนถาดแบบชื้น (ทีม 3 คน) ไม่กำหนดช่วงชั้น บกพร่องทางการเรียนรู้ การศึกษาพิเศษ-
183 การจัดสวนถาดแบบชื้น (ทีม 3 คน) ไม่กำหนดช่วงชั้น ออทิสติก การศึกษาพิเศษ-
184 การจัดสวนถาดแบบแห้ง (ทีม 3 คน) ไม่กำหนดช่วงชั้น บกพร่องทางการได้ยิน การศึกษาพิเศษ-
185 การจัดสวนถาดแบบแห้ง (ทีม 3 คน) ไม่กำหนดช่วงชั้น บกพร่องทางสติปัญญา การศึกษาพิเศษ-
186 การจัดสวนถาดแบบแห้ง (ทีม 3 คน) ไม่กำหนดช่วงชั้น บกพร่องทางร่างกาย การศึกษาพิเศษ-
187 การจัดสวนถาดแบบแห้ง (ทีม 3 คน) ไม่กำหนดช่วงชั้น บกพร่องทางการเรียนรู้ การศึกษาพิเศษ-
188 การจัดสวนถาดแบบแห้ง (ทีม 3 คน) ไม่กำหนดช่วงชั้น ออทิสติก การศึกษาพิเศษ-
189 วาดภาพระบายสี (เดี่ยว) ชั้น ป.1-6 บกพร่องทางการได้ยิน การศึกษาพิเศษ-
190 วาดภาพระบายสี (เดี่ยว) ชั้น ม.1-3 บกพร่องทางการได้ยิน การศึกษาพิเศษ-
191 หุ่นยนต์อัตโนมัติ ชั้น ป.1-6 หุ่นยนต์-
192 วาดภาพระบายสี (เดี่ยว) ชั้น ป.1-6 บกพร่องทางสติปัญญา การศึกษาพิเศษ-
193 วาดภาพระบายสี (เดี่ยว) ชั้น ม.1-3 บกพร่องทางสติปัญญา การศึกษาพิเศษ-
194 หุ่นยนต์อัตโนมัติ ชั้น ม.1-3 หุ่นยนต์-
195 วาดภาพระบายสี (เดี่ยว) ชั้น ป.1-6 บกพร่องทางร่างกาย การศึกษาพิเศษ-
196 วาดภาพระบายสี (เดี่ยว) ชั้น ม.1-3 บกพร่องทางร่างกาย การศึกษาพิเศษ-
197 วาดภาพระบายสี (เดี่ยว) ชั้น ป.1-6 บกพร่องทางการเรียนรู้ การศึกษาพิเศษ-
198 วาดภาพระบายสี (เดี่ยว) ชั้น ม.1-3 บกพร่องทางการเรียนรู้ การศึกษาพิเศษ-
199 หุ่นยนต์บังคับมือ ชั้น ป.1-6 หุ่นยนต์-
200 หุ่นยนต์บังคับมือ ชั้น ม.1-3 หุ่นยนต์-
201 วาดภาพระบายสี (เดี่ยว) ชั้น ป.1-6 ออทิสติก การศึกษาพิเศษ-
202 วาดภาพระบายสี (เดี่ยว) ชั้น ม.1-3 ออทิสติก การศึกษาพิเศษ-
203 รำไทย (ทีม 4-6 คน) ชั้น ป.1-6 บกพร่องทางการได้ยิน การศึกษาพิเศษ-
204 รำไทย (ทีม 4-6 คน) ชั้น ม.1-3 บกพร่องทางการได้ยิน การศึกษาพิเศษ-
205 รำไทย (ทีม 4-6 คน) ชั้น ป.1-6 บกพร่องทางสติปัญญา การศึกษาพิเศษ-
206 รำไทย (ทีม 4-6 คน) ชั้น ม.1-3 บกพร่องทางสติปัญญา การศึกษาพิเศษ-
207 รำไทย (ทีม 4-6 คน) ชั้น ป.1-6 บกพร่องทางร่างกาย การศึกษาพิเศษ-
208 รำไทย (ทีม 4-6 คน) ชั้น ม.1-3 บกพร่องทางร่างกาย การศึกษาพิเศษ-
209 ศิลปสร้างสรรค์ (เดี่ยว) ชั้น ป.1-3 ศิลปะ-
210 ศิลปสร้างสรรค์ (เดี่ยว) ชั้น ป.4-6 ศิลปะ-
211 ศิลปสร้างสรรค์ (เดี่ยว) ชั้น ม.1-3 ศิลปะ-
212 รำไทย (ทีม 4-6 คน) ชั้น ป.1-6 บกพร่องทางการเรียนรู้ การศึกษาพิเศษ-
213 รำไทย (ทีม 4-6 คน) ชั้น ม.1-3 บกพร่องทางการเรียนรู้ การศึกษาพิเศษ-
214 วาดภาพระบายสี (เดี่ยว) ชั้น ป.1-3 ศิลปะ-
215 วาดภาพระบายสี (เดี่ยว) ชั้น ป.4-6 ศิลปะ-
216 วาดภาพระบายสี (เดี่ยว) ชั้น ม.1-3 ศิลปะ-
217 ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง (เดี่ยว) ไม่กำหนดช่วงชั้น บกพร่องทางการเห็น การศึกษาพิเศษ-
218 ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง (เดี่ยว) ไม่กำหนดช่วงชั้น บกพร่องทางสติปัญญา การศึกษาพิเศษ-
219 ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง (เดี่ยว) ไม่กำหนดช่วงชั้น บกพร่องทางร่างกาย การศึกษาพิเศษ-
220 ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง (เดี่ยว) ไม่กำหนดช่วงชั้น บกพร่องทางการเรียนรู้ การศึกษาพิเศษ-
221 ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง (เดี่ยว) ไม่กำหนดช่วงชั้น ออทิสติก การศึกษาพิเศษ-
222 เต้นหางเครื่องประกอบเพลง (ทีม 5-7 คน) ชั้น ป.1-6 บกพร่องทางการได้ยิน การศึกษาพิเศษ-
223 เต้นหางเครื่องประกอบเพลง (ทีม 5-7 คน) ชั้น ม.1-3 บกพร่องทางการได้ยิน การศึกษาพิเศษ-
224 เต้นหางเครื่องประกอบเพลง (ทีม 5-7 คน) ชั้น ป.1-6 บกพร่องทางสติปัญญา การศึกษาพิเศษ-
225 เต้นหางเครื่องประกอบเพลง (ทีม 5-7 คน) ชั้น ม.1-3 บกพร่องทางสติปัญญา การศึกษาพิเศษ-
226 เต้นหางเครื่องประกอบเพลง (ทีม 5-7 คน) ชั้น ป.1-6 บกพร่องทางการเห็น การศึกษาพิเศษ-
227 เต้นหางเครื่องประกอบเพลง (ทีม 5-7 คน) ชั้น ม.1-3 บกพร่องทางการเห็น การศึกษาพิเศษ-
228 เต้นหางเครื่องประกอบเพลง (ทีม 5-7 คน) ชั้น ป.1-6 บกพร่องทางการเรียนรู้ การศึกษาพิเศษ-
229 เต้นหางเครื่องประกอบเพลง (ทีม 5-7 คน) ชั้น ม.1-3 บกพร่องทางการเรียนรู้ การศึกษาพิเศษ-
230 เต้นหางเครื่องประกอบเพลง (ทีม 5-7 คน) ชั้น ป.1-6 ออทิสติก การศึกษาพิเศษ-
231 เต้นหางเครื่องประกอบเพลง (ทีม 5-7 คน) ชั้น ม.1-3 ออทิสติก การศึกษาพิเศษ-
232 เขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ (เดี่ยว) ชั้น ม.1-3 ศิลปะ-
233 การสร้างภาพด้วยการปะติด (ทีม 2 คน) ชั้น ป.1-3 ศิลปะ1
234 การสร้างภาพด้วยการปะติด (ทีม 2 คน) ชั้น ป.4-6 ศิลปะ1
235 การสร้างภาพด้วยการปะติด (ทีม 2 คน) ชั้น ม.1-3 ศิลปะ2
236 วาดภาพลายเส้น Drawing (เดี่ยว) ชั้น ม.1-3 ศิลปะ-
237 ประติมากรรมลอยตัว (ทีม 3 คน) ชั้น ป.1-3 ศิลปะ1
238 ประติมากรรมลอยตัว (ทีม 3 คน) ชั้น ป.4-6 ศิลปะ-
239 ประติมากรรมลอยตัว (ทีม 3 คน) ชั้น ม.1-3 ศิลปะ-
240 ระนาดเอก (เดี่ยว) ชั้น ป.1-6 ศิลปะ-
241 ระนาดเอก (เดี่ยว) ชั้น ม.1-3 ศิลปะ-
242 ระนาดทุ้ม (เดี่ยว) ชั้น ป.1-6 ศิลปะ-
243 ระนาดทุ้ม (เดี่ยว) ชั้น ม.1-3 ศิลปะ-
244 ฆ้องวงใหญ่ (เดี่ยว) ชั้น ป.1-6 ศิลปะ-
245 ฆ้องวงใหญ่ (เดี่ยว) ชั้น ม.1-3 ศิลปะ-
246 ฆ้องวงเล็ก (เดี่ยว) ชั้น ป.1-6 ศิลปะ-
247 ฆ้องวงเล็ก (เดี่ยว) ชั้น ม.1-3 ศิลปะ-
248 ซอด้วง (เดี่ยว) ชั้น ป.1-6 ศิลปะ-
249 ซอด้วง (เดี่ยว) ชั้น ม.1-3 ศิลปะ-
250 ซออู้ (เดี่ยว)ชั้น ป.1-6 ศิลปะ-
251 ซออู้ (เดี่ยว)ชั้น ม.1-3 ศิลปะ-
252 จะเข้ (เดี่ยว) ชั้น ป.1-6 ศิลปะ-
253 จะเข้ (เดี่ยว) ชั้น ม.1-3 ศิลปะ-
254 ขิม 7 หย่อง (เดี่ยว) ชั้น ป.1-6 ศิลปะ-
255 ขิม 7 หย่อง (เดี่ยว) ชั้น ม.1-3 ศิลปะ-
256 ขลุ่ยเพียงออ (เดี่ยว) ชั้น ป.1-6 ศิลปะ-
257 ขลุ่ยเพียงออ (เดี่ยว) ชั้น ม.1-3 ศิลปะ-
258 ขับร้องเพลงไทย (เดี่ยว) ชั้น ป.1-6 ศิลปะ-
259 ขับร้องเพลงไทย (เดี่ยว) ชั้น ม.1-3 ศิลปะ-
260 วงเครื่องสายวงเล็ก (ทีม 8-9 คน) ชั้น ป.1-6 ศิลปะ-
261 วงเครื่องสายวงเล็ก (ทีม 8-9 คน) ชั้น ม.1-6 ศิลปะ-
262 วงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว (ทีม 15 คน) ชั้น ป.1-6 ศิลปะ-
263 วงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว (ทีม 15 คน) ชั้น ม.1-6 ศิลปะ-
264 วงปี่พาทไม้แข็งเครื่องคู่ (ทีม 12 คน) ชั้น ป.1-6 ศิลปะ-
265 วงปี่พาทไม้แข็งเครื่องคู่ (ทีม 12 คน) ชั้น ม.1-6 ศิลปะ-
266 วงอังกะลุง (ทีมไม่เกิน 20 คน) ชั้น ป.1-6 ศิลปะ-
267 วงอังกะลุง (ทีมไม่เกิน 21 คน) ชั้น ม.1-6 ศิลปะ-
268 วงดนตรีลูกทุ่งประเภททีม ก (ทีมไม่เกิน 40 คน) ชั้น ม.1-3 ศิลปะ-
269 วงดนตรีลูกทุ่งประเภททีม ข (ทีมไม่เกิน 40 คน) ชั้น ม.1-3 ศิลปะ-
270 ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย (เดี่ยว) ชั้น ป.1-6 ศิลปะ-
271 ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย (เดี่ยว) ชั้น ม.1-3 ศิลปะ-
272 ขับร้องเพลงไทยสากล ชาย (เดี่ยว) ชั้น ป.1-6 ศิลปะ-
273 ขับร้องเพลงไทยสากล หญิง (เดี่ยว) ชั้น ป.1-6 ศิลปะ-
274 ขับร้องเพลงไทยสากล ชาย (เดี่ยว) ชั้น ม.1-3 ศิลปะ-
275 ขับร้องเพลงไทยสากล หญิง (เดี่ยว) ชั้น ม.1-3 ศิลปะ-
276 ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย (เดี่ยว) ชั้น ป.1-6 ศิลปะ-
277 ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง (เดี่ยว) ชั้น ป.1-6 ศิลปะ1
278 ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง (เดี่ยว) ชั้น ม.1-3 ศิลปะ-
279 ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง (เดี่ยว) ชั้น ป.1-6 ศิลปะ-
280 ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย (เดี่ยว) ชั้น ม.1-3 ศิลปะ-
281 ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง (เดี่ยว) ชั้น ม.1-3 ศิลปะ-
282 ขับขานประสานเสียง (ทีมไม่เกิน 40 คน) ชั้น ป.1-6 ศิลปะ-
283 รำวงมาตรฐาน (ทีม 8-10 คน) ชั้น ป.4-6 ศิลปะ-
284 รำวงมาตรฐาน (ทีม 8-10 คน) ชั้น ม.1-3 ศิลปะ-
285 ระบำมาตรฐาน (ทีม 6-12คน) ชั้น ป.4-6 ศิลปะ-
286 ระบำมาตรฐาน (ทีม 6-12คน) ชั้น ม.1-3 ศิลปะ-
287 แอโรบิก (ทีม 15 คน) ชั้น ป.1-6 สุขศึกษาฯ-
288 แอโรบิก (ทีม 15 คน) ชั้น ม.1-3 สุขศึกษาฯ-
289 โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา (ทีม 3 คน) ชั้น ป.1-6 สุขศึกษาฯ-
290 โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา (ทีม 3 คน) ชั้น ม.1-3 สุขศึกษาฯ1
291 ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา (ทีม 2 คน) ชั้น ป.1-6 สุขศึกษาฯ-
292 ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา (ทีม 2 คน) ชั้น ม.1-3 สุขศึกษาฯ-
293 นาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ (ทีมไม่เกิน 12 คน) ชั้น ป.4-6 ศิลปะ-
294 นาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ (ทีมไม่เกิน 12 คน) ชั้น ม.1-3 ศิลปะ-
295 นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ (ทีมไม่เกิน 16 คน) ชั้น ป.4-6 ศิลปะ-
296 นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ (ทีมไม่เกิน 16 คน) ชั้น ม.1-3 ศิลปะ-
297 การแสดงตลก (ทีม 3-5 คน) ชั้น ม.1-3 ศิลปะ-
298 มายากล (ทีม 2 คน) ชั้น ม.1-3 ศิลปะ-
299 ซูโดกุ (ทีม 2 คน) ชั้น ป.1-6 พัฒนาผู้เรียน-
300 A Math (ทีม 2 คน) ชั้น ป.1-6 พัฒนาผู้เรียน-
301 Cross word (ทีม 2 คน) ชั้น ป.1-6 พัฒนาผู้เรียน-
302 คำคม (ทีม 2 คน) ชั้น ป.1-6 พัฒนาผู้เรียน-
303 Cross word (ทีม 2 คน) ชั้น ม.1-3 พัฒนาผู้เรียน-
304 A Math (ทีม 2 คน) ชั้น ม.1-3 พัฒนาผู้เรียน-
305 คำคม (ทีม 2 คน) ชั้น ม.1-3 พัฒนาผู้เรียน-
306 ซูโดกุ (ทีม 2 คน) ชั้น ม.1-3 พัฒนาผู้เรียน-
307 ขับขานประสานเสียง (ทีมไม่เกิน 40 คน) ชั้น ม.1-3 ศิลปะ-
308 ขับร้องเพลงสากล ชาย (เดี่ยว) ชั้น ป.1-6 ศิลปะ-
309 ขับร้องเพลงสากล ชาย (เดี่ยว) ชั้น ม.1-3 ศิลปะ-
310 ขับร้องเพลงสากล หญิง (เดี่ยว) ชั้น ป.1-6 ศิลปะ-
311 ขับร้องเพลงสากล หญิง (เดี่ยว) ชั้น ม.1-3 ศิลปะ-
312 การเล่านิทานประกอบสื่อ (เดี่ยว) ปฐมวัย-
313 การปั้นดินน้ำมัน (ทีม 3 คน) ปฐมวัย1
314 การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ ภาพ (ทีม 3 คน) ปฐมวัย1
315 เล่านิทาน (เดี่ยว) ชั้น ป.1-6 บกพร่องทางสติปัญญา การศึกษาพิเศษ-
316 เล่านิทาน (เดี่ยว) ชั้น ม.1-3 บกพร่องทางสติปัญญา การศึกษาพิเศษ-
317 ยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน (ทีม 3 คน) ชั้น ป. 4-6 พัฒนาผู้เรียน-
318 ยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน (ทีม 3 คน) ชั้น ม.1-3 พัฒนาผู้เรียน-
319 โครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทที่ 2 (ทีม 3 คน) ชั้น ป.4-6 คณิตศาสตร์-
320 โครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทที่ 2 (ทีม 3 คน) ชั้น ม.1-3 คณิตศาสตร์-
321 ตอบปัญหาอาเชียน ASEAN QUIZ (ทีม 2 คน) ชั้น ป.4-6 ต่างประเทศ-
322 มาร์ชชิ่งความดี เพื่อสร้างความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ (ทีม 80-100 คน) ชั้น ป.1-6 พัฒนาผู้เรียน-
323 มาร์ชชิ่งความดี เพื่อสร้างความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ (ทีม 80-100 คน) ชั้น ม.1-3 พัฒนาผู้เรียน-
324 เขียนภาพไทยประเพณี (เดี่ยว) ชั้น ม.1-3 ศิลปะ1
325 ตอบปัญหาอาเชียน ASEAN QUIZ (ทีม 2 คน) ชั้น ม.1-3 ต่างประเทศ-
326 เดี่ยวโปงลาง (เดี่ยว) ชั้น ป.1-6 กิจกรรมท้องถิ่น-
327 เดี่ยวโปงลาง (เดี่ยว) ชั้น ม.1-3 กิจกรรมท้องถิ่น-
328 เดี่ยวโหวด (เดี่ยว) ชั้น ป.1-6 กิจกรรมท้องถิ่น-
329 เดี่ยวโหวด (เดี่ยว) ชั้น ม.1-3 กิจกรรมท้องถิ่น-
330 เดี่ยวพิณ (เดี่ยว) ชั้น ป.1-6 กิจกรรมท้องถิ่น-
331 เดี่ยวพิณ (เดี่ยว) ชั้น ม.1-3 กิจกรรมท้องถิ่น-
332 เดี่ยวแคน (เดี่ยว) ชั้น ป.1-6 กิจกรรมท้องถิ่น-
333 เดี่ยวแคน (เดี่ยว) ชั้น ม.1-3 กิจกรรมท้องถิ่น-
334 วงดนตรีพื้นเมือง โปงลาง (ทีม 30 คน) ชั้น ป.1-6 กิจกรรมท้องถิ่น-
335 วงดนตรีพื้นเมือง โปงลาง (ทีม 30 คน) ชั้น ม.1-3 กิจกรรมท้องถิ่น-
รวม 18
[ กลับรายการเดิม ]