สรุปศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับ สพป.ศก.1 ปี 2556
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง รวม ตัวแทน CEO
1 อนุบาลศรีสะเกษ 101 7 2 110 38 สวนสมเด็จ
2 อนุบาลวัดพระโต 86 26 7 119 12 หลวงพ่อโต
3 อนุบาลกันทรารมย์ 83 19 6 108 12 กลาง กร.
4 อนุบาลโนนคูณ(โนนค้อวิทยาคาร) 74 25 11 110 12 บูรพาฯ
5 บ้านคูบ 72 11 7 90 9 น้ำเกลี้ยง
6 อนุบาลยางชุมน้อย(หน่วยคุรุราษฎร์รังสรรค์) 56 18 6 80 3 ยางชุมฯ
7 อนุบาลอำเภอน้ำเกลี้ยง(เขิน) 54 7 5 66 3 น้ำเกลี้ยง
8 มารีวิทยา 53 6 5 64 5 พระธาตุฯ
9 บ้านดูนสิม (อสพป.๘) 49 17 8 74 2 มิตรภาพ
10 บ้านหนองจิกเหล่าเชือก 43 11 6 60 3 บูรพาฯ
11 บ้านดินดำเหล่าเสนไต้ 41 23 13 77 7 ประจิมฯ
12 บ้านเกาะ 37 16 7 60 1 ทักษิณฯ
13 บ้านดวนใหญ่(ลีราษฎร์วัฒนา) 36 13 7 56 3 วังหิน 2
14 บ้านหนองแวง(โสวรรณีวิทยาคม) 36 11 4 51 7 ฟากมูลฯ
15 บ้านละเอาะ 36 8 4 48 3 น้ำเกลี้ยง
16 บ้านร่องสะอาด 35 17 13 65 5 พยุห์
17 กลุ่มโรงเรียนทุ่งเทิน 35 15 6 56 5 ฟากมูลฯ
18 บ้านแสงใหญ่(คุรุราษฎร์บำรุง) 34 17 10 61 2 ฟากมูลฯ
19 ขุมคำวิทยา(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ ๖๗๓) 34 12 10 56 5 วังหิน 1
20 บ้านโพนยาง 32 20 17 69 - วังหิน 2
21 บ้านโนนดู่ 31 20 8 59 - วังหิน 2
22 บ้านโนนคูณ 31 18 9 58 1 ยางชุมฯ
23 บ้านโพธิ์(โพธิ์ทองวิทยา) 31 13 8 52 5 ประจิมฯ
24 กลุ่มโรงเรียนกกยางสร้างกี่ 31 12 9 52 7 มิตรภาพ
25 บ้านคล้อมิตรภาพที่ ๒๒๖ 31 12 7 50 3 ทักษิณฯ
26 บ้านหนองแวง 30 13 8 51 2 น้ำเกลี้ยง
27 บ้านโนนคูณ 29 13 5 47 1 บูรพาฯ
28 บ้านโพธิ์ศรี(คุรุราษฎร์อินทรสุภผล) 29 3 - 32 2 พยุห์
29 บ้านกะเอิน 28 14 4 46 5 วังหิน 1
30 บ้านเมืองน้อยหนองมุข 28 3 4 35 1 ฟากมูลฯ
31 บ้านหัวเหล่า 27 15 6 48 - ประจิมฯ
32 บ้านกุดเมืองฮาม(ศิริราษฎร์สงเคราะห์) 26 16 6 48 2 ยางชุมฯ
33 อนุบาลพยุห์ 26 15 16 57 1 พยุห์
34 ตะดอบวิทยา 25 10 10 45 1 ศรีลำดวน
35 บ้านโพนค้อ 24 10 3 37 1 ศรีลำดวน
36 บ้านหนองแวง 24 3 2 29 3 บูรพาฯ
37 บ้านผักแพว(คุรุราษฎร์รังสฤษฎ์) 23 24 10 57 2 ทักษิณฯ
38 บ้านกอกหัวนา 23 5 5 33 - ฟากมูลฯ
39 บ้านลิ้นฟ้า 23 3 3 29 - ยางชุมฯ
40 บ้านโนนหุ่งหนองหว้าน้ำท่วม 22 18 5 45 2 หลวงพ่อโต
41 บ้านคำเนียม(คำเนียมวิทยาคาร) 22 15 10 47 2 มิตรภาพ
42 อนุบาลน้ำเพชร 22 12 3 37 2 ยางชุมฯ
43 บ้านหนองมะแซว 22 8 5 35 3 มิตรภาพ
44 บ้านขาม 22 1 2 25 1 ฟากมูลฯ
45 บ้านค้อเมืองแสน 21 17 8 46 - ยางชุมฯ
46 บ้านพะแนงวิทยา 21 16 6 43 3 ทักษิณฯ
47 บ้านกุดโง้ง (สิริราษฎร์บำรุง) 21 10 8 39 1 สวนสมเด็จ
48 บ้านผักบุ้ง 21 9 1 31 5 ทักษิณฯ
49 บ้านโนนสัง(โนนสังวิทยาคาร) 21 8 8 37 1 กลาง กร.
50 บ้านผึ้ง(มธุลีห์ประชาสรรค์) 21 8 3 32 1 ฟากมูลฯ
51 บ้านโนนหนองสิม 21 6 5 32 4 น้ำเกลี้ยง
52 บ้านก้านเหลือง 20 16 11 47 1 สวนสมเด็จ
53 บ้านจาน 20 13 10 43 2 ทักษิณฯ
54 รวมสินวิทยา 20 11 8 39 2 พระธาตุฯ
55 บ้านโพนข่า (วินิตวิทยาคาร) 20 8 8 36 2 สวนสมเด็จ
56 บ้านหนองโนวิทยา 19 10 13 42 - พระธาตุฯ
57 บ้านน้ำเกลี้ยง 19 9 6 34 3 น้ำเกลี้ยง
58 บ้านหญ้าปล้อง 19 8 3 30 3 พระธาตุฯ
59 บ้านแทงวิทยา 19 6 4 29 1 สวนสมเด็จ
60 บ้านเปือยประชาสามัคคี 18 9 8 35 - พยุห์
61 บ้านรุ่ง 18 8 2 28 3 น้ำเกลี้ยง
62 บ้านฮ่องขาดหนองตะเคียน 18 8 2 28 1 ศรีลำดวน
63 มารดาทรงธรรม 17 17 10 44 - มิตรภาพ
64 บ้านหนองหญ้าปล้อง(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ ๖๐) 17 14 5 36 - ทักษิณฯ
65 บ้านหนองครก 17 11 4 32 1 สวนสมเด็จ
66 บ้านคอนกาม 17 10 3 30 6 ยางชุมฯ
67 บ้านโพนแดง 17 9 2 28 1 ศรีลำดวน
68 บ้านสบาย 17 8 4 29 5 น้ำเกลี้ยง
69 บ้านละทาย 17 3 1 21 - ฟากมูลฯ
70 บ้านหนองสามขา ดอนแก้ว 17 2 1 20 1 บูรพาฯ
71 บ้านสว่าง 16 10 6 32 - วังหิน 1
72 บ้านหนองแวงโพนเขวา 16 10 1 27 1 หลวงพ่อโต
73 บ้านคูซอด 16 5 3 24 2 พระธาตุฯ
74 บ้านโนนแกด 16 4 7 27 3 ศรีลำดวน
75 บ้านเจี่ย 15 8 6 29 1 ฟากมูลฯ
76 บ้านลือชัยโนนศรีไคลร่องน้ำคำ 15 7 8 30 5 กลาง กร.
77 บ้านหนองถ่ม(คุรุราษฎร์อนุสรณ์) 15 7 3 25 2 ทักษิณฯ
78 บ้านกล้วย 15 6 4 25 1 กลาง กร.
79 บ้านโพนงาม 15 4 3 22 - ประจิมฯ
80 บ้านโคกสะอาด 15 1 1 17 - บูรพาฯ
81 ชุมชนหนองสังข์ 14 12 4 30 - วังหิน 2
82 บ้านตำแยหนองเม็ก 14 8 6 28 - พยุห์
83 บ้านหนองเทา 14 8 3 25 1 มิตรภาพ
84 บ้านบอนวิทยา 14 7 4 25 4 ยางชุมฯ
85 บ้านมะกรูด 14 7 - 21 1 มิตรภาพ
86 บ้านเจ้าทุ่ง 14 6 4 24 - วังหิน 1
87 บ้านโนน(รัฐประชาสงเคราะห์) 14 2 1 17 - ยางชุมฯ
88 บ้านเปือย 13 8 1 22 2 ฟากมูลฯ
89 บ้านโนนเพ็ก 13 4 4 21 1 พยุห์
90 บ้านอีต้อม 13 - 7 20 - กลาง กร.
91 บ้านหนองน้ำเต้าโนนสวน 12 7 1 20 - ฟากมูลฯ
92 บ้านหมัด(คุรุรัฐสงเคราะห์) 12 7 - 19 2 ฟากมูลฯ
93 บ้านกระแชง(คุรุราษฎร์นุกูล) 11 10 3 24 - พยุห์
94 บ้านหนองนาโพธิ์ 11 9 1 21 - วังหิน 2
95 บ้านโพธิ์โนนจานอีลอก 11 6 5 22 1 หลวงพ่อโต
96 บ้านสร้างบาก 11 6 4 21 - วังหิน 2
97 บ้านดงบัง(คุรุราษฎร์พัฒนา) 11 4 3 18 - ศรีลำดวน
98 บ้านเอกสร้างเรือง 11 4 1 16 - พระธาตุฯ
99 บ้านโนนผึ้ง 11 3 2 16 - กลาง กร.
100 บ้านหนองเข็งเหล่าแค 11 3 2 16 - หลวงพ่อโต
101 บ้านน้ำคำ 11 2 4 17 1 พระธาตุฯ
102 บ้านหนองปลาเข็ง-กอไหล่ 10 14 5 29 - ประจิมฯ
103 บ้านบกขี้ยาง 10 9 5 24 4 กลาง กร.
104 จินดาวิทยาคาร ๓ 10 9 4 23 - ศรีลำดวน
105 บ้านหนองกันจอ 10 5 1 16 - วังหิน 1
106 บ้านกระถุน 10 4 2 16 1 พยุห์
107 บ้านหัววัวหนองนารี 9 6 5 20 1 วังหิน 1
108 บ้านเสือบอง 9 6 2 17 - ศรีลำดวน
109 บ้านผักขะ 9 5 3 17 1 ยางชุมฯ
110 บ้านหนองอีกว่าง 9 5 1 15 - มิตรภาพ
111 บ้านโนนแย้ 9 4 3 16 - พระธาตุฯ
112 บ้านนาดี 9 3 1 13 - ทักษิณฯ
113 บ้านเวาะ 9 3 - 12 - พระธาตุฯ
114 บ้านหนองแก้วสำโรง 9 2 2 13 1 หลวงพ่อโต
115 บ้านโพนดวน 9 2 - 11 - วังหิน 1
116 บ้านจิกกะลา 9 - 3 12 - ทักษิณฯ
117 บ้านธาตุ(สหพัฒนานุสรณ์) 8 9 - 17 - วังหิน 1
118 บ้านหนองกุงสนามชัย 8 6 4 18 - บูรพาฯ
119 บ้านบกแดงผักขะย่า 8 6 3 17 - ประจิมฯ
120 บ้านขี้เหล็ก 8 5 - 13 4 น้ำเกลี้ยง
121 บ้านหนองหัวช้าง 8 4 1 13 - กลาง กร.
122 บ้านทาม 8 3 4 15 - ฟากมูลฯ
123 บ้านหนองทามใหญ่ 8 3 2 13 1 มิตรภาพ
124 บ้านหนองไผ่ 8 3 1 12 - พระธาตุฯ
125 บ้านโพนทราย โนนเรือ 8 1 1 10 - ทักษิณฯ
126 บ้านยางชุมใหญ่ 8 - 4 12 - ยางชุมฯ
127 บ้านโนนสมบูรณ์ 7 7 1 15 1 บูรพาฯ
128 บ้านหนองเตย 7 6 1 14 - พยุห์
129 บ้านหนองแลงระไง 7 5 3 15 1 น้ำเกลี้ยง
130 บ้านหนองดุมหนองม่วง 7 5 2 14 - กลาง กร.
131 วัดหลวงวิทยา 7 4 3 14 - หลวงพ่อโต
132 บ้านเหล่าฝ้าย 7 4 2 13 - ประจิมฯ
133 บ้านนาม่อง-นาเมือง 7 4 1 12 - ประจิมฯ
134 บ้านบูรพา 7 2 7 16 1 ทักษิณฯ
135 บ้านหางว่าวโนนบัว 7 1 2 10 - ศรีลำดวน
136 บ้านดอนกลาง 7 - - 7 - สวนสมเด็จ
137 บ้านแดงเหล่ายอด 6 8 4 18 - ศรีลำดวน
138 บ้านโนนอีปังโพนวัว 6 7 3 16 - หลวงพ่อโต
139 บ้านหมากเขียบ 6 6 1 13 - สวนสมเด็จ
140 บ้านปลาข่อ 6 3 5 14 - ประจิมฯ
141 บ้านอาลัย 6 3 4 13 - ทักษิณฯ
142 บ้านโนนดู่ 6 3 2 11 - บูรพาฯ
143 บ้านหอยโนนดู่ 6 3 - 9 - ยางชุมฯ
144 บ้านม่วงเปเหมือดแอ่ 6 2 5 13 - บูรพาฯ
145 บ้านบัวระรมย์ 6 2 1 9 - น้ำเกลี้ยง
146 บ้านโนนสว่าง 6 2 - 8 - ประจิมฯ
147 บ้านเวาะวิทยาคม 5 7 7 19 - ประจิมฯ
148 บ้านหนองบัวไชยวาน 5 6 3 14 - กลาง กร.
149 บ้านจานหนองคู 5 5 5 15 2 ศรีลำดวน
150 บ้านทุ่งมั่ง 5 4 2 11 - ฟากมูลฯ
151 บ้านหนองทุ่ม 5 4 1 10 - วังหิน 2
152 บ้านหนองแคนหนองเทา 5 4 - 9 - ศรีลำดวน
153 บ้านโพธิ์ลังกา 5 2 2 9 - มิตรภาพ
154 บ้านหนองแก้ว(ราษฎร์ผดุงวิทยา) 5 2 - 7 1 ฟากมูลฯ
155 บ้านหนองหวาย 5 1 2 8 - กลาง กร.
156 บ้านหนองหิน 5 1 1 7 - บูรพาฯ
157 บ้านหนามแท่ง 5 1 - 6 - ฟากมูลฯ
158 บ้านบัวน้อยโนนปอ 5 1 - 6 - ฟากมูลฯ
159 บ้านดินดำ 5 - 2 7 - ยางชุมฯ
160 บ้านหนองสนม 5 - - 5 - ประจิมฯ
161 บ้านอิปาด 4 7 1 12 1 ฟากมูลฯ
162 บ้านหนองบัว 4 6 2 12 - วังหิน 1
163 บ้านหนองรัง 4 5 2 11 - พยุห์
164 บ้านทุ่งน้อย 4 5 1 10 - วังหิน 2
165 อนุบาลวังหิน 4 4 3 11 - วังหิน 1
166 บ้านหนองคูโนนแก้วหนองอีย่า 4 4 1 9 1 วังหิน 1
167 บ้านหนองหว้าทับทัย 4 3 2 9 - พยุห์
168 บ้านเห็นอ้ม 4 3 2 9 - วังหิน 2
169 บ้านหนองแคน(คุรุราษฎร์สามัคคี) 4 3 2 9 - สวนสมเด็จ
170 ราชประชานุเคราะห์ ๒๙ จังหวัดศรีสะเกษ 4 2 5 11 - สวนสมเด็จ
171 บ้านสร้างหว้า 4 2 3 9 1 พยุห์
172 บ้านโคก 4 2 2 8 - มิตรภาพ
173 บ้านแก้ง 4 2 1 7 - ยางชุมฯ
174 บ้านยางน้อยตองปิด 4 2 - 6 - น้ำเกลี้ยง
175 บ้านหนองสวง 4 1 3 8 - สวนสมเด็จ
176 วัดม่วงเปสิทธิวิทยา 4 1 2 7 - บูรพาฯ
177 บ้านกอก 4 1 2 7 - ฟากมูลฯ
178 บ้านซำโพธิ์ 4 1 1 6 - สวนสมเด็จ
179 บ้านสร้างสะแบง 4 1 1 6 - วังหิน 1
180 บ้านทุ่งสว่าง 4 1 - 5 - น้ำเกลี้ยง
181 บ้านโปร่ง 4 - 3 7 - ประจิมฯ
182 บ้านหนองโพธิ์ 4 - 2 6 1 สวนสมเด็จ
183 บ้านดอนสั้น 4 - - 4 - หลวงพ่อโต
184 บ้านทุ่ง 3 5 1 9 - วังหิน 2
185 บ้านลิงไอ 3 4 6 13 - วังหิน 1
186 บ้านสีถาน 3 3 2 8 - ทักษิณฯ
187 บ้านแวด 3 3 - 6 - น้ำเกลี้ยง
188 บ้านหนองม่วงหนองแต้ 3 2 1 6 - พยุห์
189 บ้านลุมพุกคูวงศ์ 3 2 - 5 - น้ำเกลี้ยง
190 บ้านหนองนาเวียง 3 2 - 5 - น้ำเกลี้ยง
191 บ้านโนนสะอาดอีตู้ 3 2 - 5 - ทักษิณฯ
192 นิคมสร้างตนเองห้วยคล้า ๒ 3 1 6 10 - วังหิน 1
193 บ้านหนองไฮ 3 1 1 5 - ฟากมูลฯ
194 บ้านก้อนเส้า 3 1 1 5 - บูรพาฯ
195 บ้านลุมภู 3 1 1 5 - น้ำเกลี้ยง
196 บ้านหนองค้า 3 1 - 4 - พยุห์
197 บ้านเลิงแฝก 3 1 - 4 - กลาง กร.
198 บ้านสะเต็ง 3 1 - 4 - น้ำเกลี้ยง
199 บ้านทุ่งพาย 3 - 3 6 - กลาง กร.
200 บ้านเขวา 3 - 2 5 - ฟากมูลฯ
201 บ้านหนองออ 3 - 2 5 1 พยุห์
202 บ้านขี้เหล็ก(อสพป.๔๐) 3 - 2 5 - กลาง กร.
203 บ้านอะลางหัวขัว 3 - - 3 - พยุห์
204 บ้านหนองบาง 2 4 - 6 - น้ำเกลี้ยง
205 บ้านหนองถ่ม 2 3 2 7 - กลาง กร.
206 บ้านโนนสว่าง 2 3 - 5 - น้ำเกลี้ยง
207 บ้านหอยสะเดาพัฒนา 2 3 - 5 - พระธาตุฯ
208 บ้านผักขย่าใหญ่ 2 2 3 7 - ประจิมฯ
209 บ้านโคกเพ็ก 2 2 3 7 - พยุห์
210 บ้านป่าไร่ 2 2 - 4 - พยุห์
211 บ้านโนนสายหนองหว้า 2 1 2 5 - วังหิน 1
212 บ้านหนองหว้าเข้ากรรม 2 1 2 5 1 หลวงพ่อโต
213 บ้านโนนดั่ง(คุรุราษฎร์รังสรรค์) 2 1 1 4 - หลวงพ่อโต
214 บ้านเปือย 2 1 1 4 - พระธาตุฯ
215 บ้านยางกุดนาคำ 2 1 1 4 - สวนสมเด็จ
216 บ้านหนองแวงสาขาโนนรัง 2 1 1 4 - บูรพาฯ
217 บ้านสำโรงโคเฒ่า 2 1 - 3 - พยุห์
218 นิคมสร้างตนเองห้วยคล้า ๑ 2 1 - 3 - สวนสมเด็จ
219 บ้านจอมวิทยา 2 - 3 5 - ยางชุมฯ
220 บ้านสะพุง 2 - 2 4 - น้ำเกลี้ยง
221 บ้านเสมอใจ 2 - 1 3 - พยุห์
222 บ้านหนองแข้หนองหว้าป่าสะแบง 2 - - 2 - สวนสมเด็จ
223 บ้านหนองพะแนง 2 - - 2 - น้ำเกลี้ยง
224 นิคมสร้างตนเองห้วยคล้า ๓ 1 6 1 8 - วังหิน 1
225 บ้านหนองคู 1 4 3 8 - วังหิน 2
226 บ้านหนองตาเชียง 1 3 - 4 - วังหิน 2
227 บ้านคูเมือง 1 2 1 4 - พยุห์
228 บ้านหนองม่วงหนองแวง 1 2 - 3 - ศรีลำดวน
229 มหาราช ๓ 1 1 2 4 - หลวงพ่อโต
230 บ้านบก 1 1 1 3 - สวนสมเด็จ
231 บ้านดงยาง 1 1 1 3 - วังหิน 1
232 บ้านโนนสำโรงหนองหมากแซว 1 1 - 2 - วังหิน 1
233 บ้านโนนติ้ว 1 1 - 2 - ยางชุมฯ
234 บ้านร่องเก้า 1 1 - 2 - บูรพาฯ
235 บ้านหยอด 1 - 2 3 - ประจิมฯ
236 บ้านหนองบัวท่าช้าง 1 - 1 2 - ทักษิณฯ
237 บ้านขามป้อม 1 - 1 2 - ทักษิณฯ
238 บ้านหนองตลาด 1 - 1 2 - ประจิมฯ
239 บ้านก่อโนนหล่อง 1 - - 1 1 ศรีลำดวน
240 บ้านยางเครือ 1 - - 1 - ยางชุมฯ
241 บ้านขนวน 1 - - 1 - พยุห์
242 บ้านดู่ 1 - - 1 - ทักษิณฯ
243 บ้านทุ่ม - 3 2 5 - ศรีลำดวน
244 บ้านขมิ้น - 2 3 5 - ศรีลำดวน
245 บ้านแกประชาสามัคคี - 2 2 4 - ศรีลำดวน
246 วัดมหาพุทธาราม - 2 - 2 - หลวงพ่อโต
247 บ้านเท่อเล่อ - 1 - 1 - บูรพาฯ
248 บ้านโนนสว่าง(อสพป.๑๗) - 1 - 1 - พยุห์
249 บ้านหนองสาดโนนเจริญ - 1 - 1 - สวนสมเด็จ
250 บ้านหนองคำ - - 2 2 - พระธาตุฯ
251 บ้านกระหวันโนนเจริญ - - 2 2 - พยุห์
252 บ้านสะมัด - - 1 1 - วังหิน 2
253 บ้านเหม้าหนองเรือ - - 1 1 - ฟากมูลฯ
254 บ้านสวนกล้วย - - 1 1 - น้ำเกลี้ยง
255 บ้านตีกา - - - - - วังหิน 2
256 บ้านหนองโอง - - - - - กลาง กร.
257 บ้านยางน้อยสามัคคี - - - - - ฟากมูลฯ
258 บ้านค้อยางปอ(อสพป.๓๕) - - - - - พยุห์
รวม 319513947965385 285