สรุปเหรียญนักเรียนปกติ รร.ขนาดเล็ก ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับ สพป.ศก.1 ปี 2557
ที่ โรงเรียน รวม ตัวแทน กลุ่ม
1 บ้านหนองจิกเหล่าเชือก 275 133 7 บูรพาฯ
2 บ้านเปือย 198 330 1 ฟากมูลฯ
3 บ้านหนองน้ำเต้าโนนสวน 165 223 - ฟากมูลฯ
4 บ้านอีต้อม 154 120 1 กลาง กร.
5 บ้านหนองแก้ว(ราษฎร์ผดุงวิทยา) 138 -21 2 ฟากมูลฯ
6 บ้านหนองสามขา ดอนแก้ว 136 423 4 บูรพาฯ
7 จินดาวิทยาคาร ๓ 1111 426 - ศรีลำดวน
8 บ้านมะกรูด 115 319 1 มิตรภาพ
9 บ้านฮ่องขาดหนองตะเคียน 107 219 - ศรีลำดวน
10 บ้านโนนหุ่งหนองหว้าน้ำท่วม 106 218 2 หลวงพ่อโต
11 บ้านหนองรัง 104 317 - พยุห์
12 บ้านขาม 104 216 - ฟากมูลฯ
13 บ้านหมัด(คุรุรัฐสงเคราะห์) 103 215 - ฟากมูลฯ
14 บ้านเอกสร้างเรือง 101 415 - พระธาตุฯ
15 บ้านแดงเหล่ายอด 99 624 - ศรีลำดวน
16 บ้านโพนงาม 97 117 - ประจิมฯ
17 บ้านดงบัง(คุรุราษฎร์พัฒนา) 95 418 - ศรีลำดวน
18 บ้านโนนสว่าง 91 111 1 น้ำเกลี้ยง
19 บ้านหมากเขียบ 87 -15 - สวนสมเด็จ
20 บ้านนาดี 86 216 - ทักษิณฯ
21 บ้านนาม่อง-นาเมือง 82 212 - ประจิมฯ
22 บ้านหนามแท่ง 74 -11 - ฟากมูลฯ
23 บ้านสีถาน 71 210 - ทักษิณฯ
24 บ้านหนองอีกว่าง 67 518 - มิตรภาพ
25 บ้านหนองแคนหนองเทา 65 112 - ศรีลำดวน
26 บ้านยางชุมใหญ่ 63 211 - ยางชุมฯ
27 บ้านเหล่าฝ้าย 62 19 - ประจิมฯ
28 บ้านทาม 61 18 - ฟากมูลฯ
29 บ้านเห็นอ้ม 55 616 - วห.2
30 บ้านเวาะ 55 111 - พระธาตุฯ
31 บ้านยางน้อยตองปิด 54 110 - น้ำเกลี้ยง
32 บ้านสร้างหว้า 53 715 - พยุห์
33 บ้านหนองพะแนง 53 210 - น้ำเกลี้ยง
34 บ้านตีกา 53 19 - วห.2
35 บ้านหนองกันจอ 53 19 - วห.1
36 บ้านทุ่ง 53 19 - วห.2
37 บ้านหนองสนม 53 -8 - ประจิมฯ
38 บ้านทุ่งมั่ง 52 411 1 ฟากมูลฯ
39 บ้านหนองหัวช้าง 52 18 - กลาง กร.
40 บ้านหยอด 52 18 - ประจิมฯ
41 บ้านหนองนาเวียง 52 -7 1 น้ำเกลี้ยง
42 บ้านหางว่าวโนนบัว 51 410 - ศรีลำดวน
43 บ้านโนนดู่ 51 39 - บูรพาฯ
44 บ้านลุมพุกคูวงศ์ 51 17 - น้ำเกลี้ยง
45 บ้านก่อโนนหล่อง 51 17 - ศรีลำดวน
46 บ้านเขวา 5- -5 - ฟากมูลฯ
47 บ้านดินดำ 47 -11 - ยางชุมฯ
48 บ้านเสือบอง 46 414 - ศรีลำดวน
49 บ้านโพนแดง 45 312 3 ศรีลำดวน
50 บ้านแวด 45 -9 - น้ำเกลี้ยง
51 บ้านหนองไผ่ 45 -9 1 พระธาตุฯ
52 บ้านจานหนองคู 44 715 - ศรีลำดวน
53 บ้านทุ่งน้อย 44 311 - วห.2
54 บ้านโนนสายหนองหว้า 44 210 - วห.1
55 บ้านหนองหวาย 44 19 - กลาง กร.
56 บ้านโนนสำโรงหนองหมากแซว 43 29 - วห.1
57 บ้านอะลางหัวขัว 43 18 - พยุห์
58 บ้านหนองโพธิ์ 43 -7 - สวนสมเด็จ
59 บ้านหนองไฮ 42 410 - ฟากมูลฯ
60 บ้านบัวน้อยโนนปอ 42 28 - ฟากมูลฯ
61 บ้านโพธิ์ลังกา 41 49 - มิตรภาพ
62 บ้านดอนสั้น 41 38 3 หลวงพ่อโต
63 บ้านหนองดุมหนองม่วง 41 -5 1 กลาง กร.
64 บ้านทุ่งสว่าง 4- 37 - น้ำเกลี้ยง
65 บ้านทุ่งพาย 4- 15 - กลาง กร.
66 บ้านหนองทามใหญ่ 4- -4 - มิตรภาพ
67 บ้านโนนอีปังโพนวัว 36 312 - หลวงพ่อโต
68 บ้านม่วงเปเหมือดแอ่ 35 614 - บูรพาฯ
69 บ้านโคกเพ็ก 34 29 - พยุห์
70 บ้านกอก 34 29 1 ฟากมูลฯ
71 บ้านหนองทุ่ม 33 39 - วห.2
72 นิคมสร้างตนเองห้วยคล้า ๓ 32 27 - วห.1
73 บ้านป่าไร่ 32 16 - พยุห์
74 บ้านเปือย 32 -5 - พระธาตุฯ
75 บ้านโนนสะอาดอีตู้ 31 37 - ทักษิณฯ
76 อนุบาลวังหิน 31 15 - วห.1
77 บ้านปลาข่อ 31 15 - ประจิมฯ
78 บ้านหนองแคน(คุรุราษฎร์สามัคคี) 31 -4 - สวนสมเด็จ
79 บ้านหนองตาเชียง 3- -3 - วห.2
80 บ้านหนองเทา 28 515 - มิตรภาพ
81 บ้านหนองคู 25 18 - วห.2
82 บ้านคูเมือง 24 511 - พยุห์
83 บ้านลิงไอ 24 410 - วห.1
84 บ้านหนองสวง 24 410 - สวนสมเด็จ
85 บ้านบก 23 38 - สวนสมเด็จ
86 บ้านอิปาด 23 38 1 ฟากมูลฯ
87 บ้านหนองหิน 23 16 - บูรพาฯ
88 บ้านหนองโอง 23 -5 - กลาง กร.
89 บ้านหอยสะเดาพัฒนา 22 26 - พระธาตุฯ
90 บ้านเลิงแฝกโพนทองพัฒนา 22 15 - กลาง กร.
91 บ้านดอนกลาง 22 -4 - สวนสมเด็จ
92 บ้านหนองออ 21 47 - พยุห์
93 บ้านหนองค้า 21 25 - พยุห์
94 บ้านหนองแวงสาขาโนนรัง 21 14 - บูรพาฯ
95 บ้านแก้ง 21 14 - ยางชุมฯ
96 บ้านจอมวิทยา 21 14 1 ยางชุมฯ
97 บ้านก้อนเส้า 21 -3 1 บูรพาฯ
98 บ้านขนวนจานสามัคคี 21 -3 - พยุห์
99 บ้านขามป้อม 2- 13 - ทักษิณฯ
100 บ้านยางเครือ 2- -2 - ยางชุมฯ
101 บ้านเสมอใจ 2- -2 - พยุห์
102 บ้านขี้เหล็ก(อสพป.๔๐) 16 310 - กลาง กร.
103 บ้านซำโพธิ์ 15 17 - สวนสมเด็จ
104 บ้านหนองบาง 13 26 - น้ำเกลี้ยง
105 บ้านหนองสาดโนนเจริญ 13 15 - สวนสมเด็จ
106 นิคมสร้างตนเองห้วยคล้า ๑ 13 15 - สวนสมเด็จ
107 บ้านดงยาง 12 36 - วห.1
108 บ้านสะเต็ง 12 -3 - น้ำเกลี้ยง
109 บ้านกระถุน 12 -3 - พยุห์
110 บ้านสำโรงโคเฒ่า 12 -3 - พยุห์
111 บ้านหนองคำ 12 -3 - พระธาตุฯ
112 บ้านขมิ้น 11 57 - ศรีลำดวน
113 บ้านทุ่ม 11 24 - ศรีลำดวน
114 บ้านหนองหว้าทับทัย 11 13 - พยุห์
115 บ้านหนองถ่ม 11 13 - กลาง กร.
116 บ้านเหม้าหนองเรือ 11 13 - ฟากมูลฯ
117 บ้านโนนติ้ว 11 -2 - ยางชุมฯ
118 บ้านจิกกะลา 11 -2 - ทักษิณฯ
119 บ้านร่องเก้า 11 -2 - บูรพาฯ
120 บ้านโนนสว่าง 11 -2 - ประจิมฯ
121 บ้านหนองม่วงหนองแต้ 11 -2 - พยุห์
122 มหาราช ๓ 1- 23 - หลวงพ่อโต
123 บ้านกระหวันโนนเจริญ 1- 12 - พยุห์
124 บ้านกะวัน 1- 12 - น้ำเกลี้ยง
125 บ้านหนองบัวท่าช้าง 1- 12 - ทักษิณฯ
126 บ้านขี้เหล็ก 1- -1 - น้ำเกลี้ยง
127 บ้านโนนงาม 1- -1 - น้ำเกลี้ยง
128 บ้านเท่อเล่อ -2 -2 - บูรพาฯ
129 บ้านดู่ -1 12 - ทักษิณฯ
130 บ้านยางกุดนาคำ -1 -1 - สวนสมเด็จ
131 บ้านหนองม่วงหนองแวง -1 -1 - ศรีลำดวน
132 บ้านโปร่ง -- 33 - ประจิมฯ
133 บ้านหนองแข้หนองหว้าป่าสะแบง -- 22 - สวนสมเด็จ
134 บ้านโนนดั่ง(คุรุราษฎร์รังสรรค์) -- 22 - หลวงพ่อโต
135 บ้านสวนกล้วย -- 11 - น้ำเกลี้ยง
136 บ้านหนองตลาด -- 11 - ประจิมฯ
137 บ้านสะมัด -- 11 - วห.2
138 บ้านแกประชาสามัคคี -- -- - ศรีลำดวน
139 บ้านไทยบวกแต้บวกเตย -- -- - วห.1
140 บ้านสะพุง -- -- - น้ำเกลี้ยง
141 บ้านหนองหว้าเข้ากรรม -- -- - หลวงพ่อโต
รวมนักเรียนปกติ 568 368 236 1172 33