สรุปเหรียญรางวัล ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ระดับ สพป.ศก.1 ปี 2559 โรงเรียน บ้านหญ้าปล้อง CEO เมืองพระธาตุเรืองรอง
รางวัล กิจกรรม (ช่วงชั้น)กลุ่มสาระ ชื่อนักเรียน ผู้ฝึกสอน รร. คะแนน ตัวแทน แจ้งแก้ไข
ทอง การจัดสวนถาดแบบชื้น (ทีม 3 คน) ชั้น ม.1-3 การงานอาชีพฯ เด็กชายวสันต์ หาญเหี้ยม นางมะลัย นาจำปา รร. 80.00   แจ้งแก้ไข
      เด็กชายณัฐวุฒิ ศุภเลิศ นางสาวกิตติกา โพธิ์ศรี   80.00   แจ้งแก้ไข
      เด็กชายธนกร พงศ์พีระ นางปราณี พิทักษา   80.00   แจ้งแก้ไข
ทอง ยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน (ทีม 3 คน) ชั้น ม.1-3 พัฒนาผู้เรียน เด็กชายกฤษดา นามธรรม นางมะลัย นาจำปา รร. 88.00   แจ้งแก้ไข
      เด็กชายสมบูรณ์ สัมฤทธิ์ นางพันธุลี พงค์พีระ   88.00   แจ้งแก้ไข
      เด็กหญิงอารียา พงค์พีระ นางปราณี พิทักษา   88.00   แจ้งแก้ไข
ทอง คิดเลขเร็ว (เดี่ยว) ชั้น ม.1-3 คณิตศาสตร์ เด็กหญิงประภัสสร ปราโมทย์ นางมะลัย นาจำปา รร. 80.00   แจ้งแก้ไข
ทอง การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (ทีม 2 คน) ชั้น ม.1-3 คอมพิวเตอร์ เด็กชายธนกร บุญหวาน นางสาวพรสุดา ดีด่านค้อ รร. 85.00   แจ้งแก้ไข
      เด็กชายเกรียงศักดิ์ สัมฤทธิ์ นางสาวพรสุดา ดีด่วนค้อ   85.00   แจ้งแก้ไข
ทอง คัดลายมือสื่อภาษาไทย (เดี่ยว) ระดับ ม.1-3 ภาษาไทย เด็กหญิงธัญลักษณ์ พงศ์พีระ นางทองม้วน แสงลับ รร. 95.00   แจ้งแก้ไข
ทอง กวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี 11 (8 บท)(ทีม 2 คน) ชั้น ม.1-3 ภาษาไทย เด็กหญิงนิตยา ศุภเลิศ นางทองม้วน แสงลับ รร. 82.00   แจ้งแก้ไข
      เด็กหญิงชมพูนุช ทองคำ นางสาวสุวรรณา สุวรรณพันธ์   82.00   แจ้งแก้ไข
ทอง อ่านเอาเรื่องตามแนว PISA (เดี่ยว) ชั้น ม.1-3 ภาษาไทย เด็กหญิงอนุศรา ราชภักดี นางทองม้วน แสงลับ รร. 84.00   แจ้งแก้ไข
ทอง การวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint (ทีม 2 คน) ชั้น ป.1-6 บกพร่องทางการเรียนรู้ การศึกษาพิเศษ เด็กชายธเนตร อัครการณ์ นางสาวสุรีย์พร พงค์พีละ รร. 80.00   แจ้งแก้ไข
      เด็กหญิงอรอนงค์ พิทักษา นางสาววิจิตรา ไชยพิมพ์   80.00   แจ้งแก้ไข
ทอง วาดภาพระบายสี (เดี่ยว) ชั้น ป.1-6 บกพร่องทางการเรียนรู้ การศึกษาพิเศษ เด็กชายสุรศักดิ์ เขียนวงศ์ นางธมนวรรณ อวิรุทธิ์จินดา รร. 89.00   แจ้งแก้ไข
ทอง วาดภาพระบายสี (เดี่ยว) ชั้น ม.1-3 บกพร่องทางการได้ยิน การศึกษาพิเศษ เด็กชายวัชรพล ชูรัตน์ นางธมนวรรณ อวิรุทธิ์จินดา รร. 93.00 สพป. แจ้งแก้ไข
ทอง ขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ม.1-3 ศิลปะ เด็กชายกฤษดา นามธรรม นางพชรพร ตายูเคน รร. 83.50   แจ้งแก้ไข
ทอง ขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ม.1-3 ศิลปะ เด็กหญิงอารียา พันธุหินกอง นางพชรพร ตายูเคน รร. 83.00   แจ้งแก้ไข
ทอง ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ชั้น ป.1-6 ศิลปะ เด็กชายฐิตินันท์ พงค์พีระ นางพชรพร ตายูเคน รร. 83.00   แจ้งแก้ไข
ทอง ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ชั้น ม.1-3 ศิลปะ เด็กหญิงนันธิดา พงศ์พีระ นางพชรพร ตายูเคน รร. 80.00   แจ้งแก้ไข
ทอง วาดภาพระบายสี (เดี่ยว) ชั้น ป.1-3 ศิลปะ เด็กหญิงกชกร ปั้นแหยม นางธมนวรรณ อวิรุทธิ์จินดา รร. 91.00   แจ้งแก้ไข
ทอง วาดภาพระบายสี (เดี่ยว) ชั้น ป.4-6 ศิลปะ เด็กชายสังข์สุวรรณ วิเศษสังข์ นางธมนวรรณ อวิรุทธิ์จินดา รร. 80.00   แจ้งแก้ไข
ทอง เขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ (เดี่ยว) ชั้น ม.1-3 ศิลปะ เด็กหญิงพรพิมล วิเศษสังข์ นางพันธุลี พงศ์พีระ รร. 84.00   แจ้งแก้ไข
ทอง มารยาทไทย (ทีม 2 คน) ชั้น ม.1-3 สังคมศึกษาฯ เด็กชายปฏิพล ขันตา นางปราณี พิทักษา รร. 82.33   แจ้งแก้ไข
      เด็กหญิงสุชาดา พงศ์พีระ นางปราณี พิทักษา   82.33   แจ้งแก้ไข
ทอง เพลงคุณธรรม (ทีม 5 คน) ชั้น ม.1-3 สังคมศึกษาฯ เด็กชายสมบูรณ์ สัมฤทธิ์ นางปราณี พิทักษา รร. 88.66   แจ้งแก้ไข
      เด็กหญิงอารียา พงค์พีระ นางสาวสุวรรณา สุวรรณพันธ์   88.66   แจ้งแก้ไข
      เด็กชายกฤษดา นามธรรม นางสาวกิตติกา โพธิ์ศรี   88.66   แจ้งแก้ไข
      เด็กหญิงธัญลักษณ์ พงศ์พีระ นางสาวสุวิชา ไกลถิ่น   88.66   แจ้งแก้ไข
      เด็กหญิงจิรวดี พงค์พิละ นางปราณี พิทักษา   88.66   แจ้งแก้ไข
ทอง โครงงานคุณธรรม (ทีม 5 คน) ชั้น ม.1-3 สังคมศึกษาฯ เด็กหญิงศิริเพ็ญ พงค์พีระ นางปราณี พิทักษา รร. 82.00   แจ้งแก้ไข
      เด็กหญิงปิยาภรณ์ สมสะอาด นางปราณี พิทักษา   82.00   แจ้งแก้ไข
      เด็กหญิงอารียา พันธุหินกอง นางทองม้วน แสงลับ   82.00   แจ้งแก้ไข
      เด็กหญิงชมพูนุช ทองคำ นางทองม้วน แสงลับ   82.00   แจ้งแก้ไข
      เด็กหญิงนันธิดา พงค์พีระ นางมะลัย นาจำปา   82.00   แจ้งแก้ไข
เงิน คิดเลขเร็ว (เดี่ยว) ชั้น ป.1-3 คณิตศาสตร์ เด็กชายนิติภูมิ สาระแสน นางพชรพร ตายูเคน รร. 70.00   แจ้งแก้ไข
เงิน การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) (ทีม 2 คน) ชั้น ป.4-6 คอมพิวเตอร์ เด็กหญิงพัชรี จุลละ นางสาวพรสุดา ดีด่านค้อ รร. 78.00   แจ้งแก้ไข
      เด็กหญิงอภิญญา วิเศษสังข์ นางสาวพรสุดา ดีด่านค้อ   78.00   แจ้งแก้ไข
เงิน คัดลายมือสื่อภาษาไทย (เดี่ยว) ระดับ ป.4-6 ภาษาไทย เด็กหญิงสัตตวดี ศรีษะ นางนาถลดา สุวพานิช รร. 79.00   แจ้งแก้ไข
เงิน เรียงร้อยถ้อยความ (เดี่ยว) ชั้น ม.1-3 ภาษาไทย เด็กหญิงนันธิดา พงศ์พีระ นางทองม้วน แสงลับ รร. 77.00   แจ้งแก้ไข
เงิน ปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย (ทีม 3 คน) ชั้น ม.1-3 ภาษาไทย เด็กหญิงประภัสสร ปราโมทย์ นางทองม้วน แสงลับ รร. 73.00   แจ้งแก้ไข
      เด็กหญิงศิริเพ็ญ พงศ์พีระ นางทองม้วน แสงลับ   73.00   แจ้งแก้ไข
      เด็กชายปฏิพล ขันตา นางสาวสุวรรณา สุวรรณพันธ์   73.00   แจ้งแก้ไข
เงิน มารยาทงามอย่างไทย (ทีม 2 คน) ชั้น ป.1-6 บกพร่องทางการเรียนรู้ การศึกษาพิเศษ เด็กชายธเนตร อัคการณ์ นางปราณี พิทักษา รร. 76.00   แจ้งแก้ไข
      เด็กหญิงบุณรดา ขวัญสุข นางปราณี พิทักษา   76.00   แจ้งแก้ไข
เงิน ขับร้องเพลงสากล หญิง ชั้น ม.1-3 ศิลปะ เด็กหญิงอารียา พงค์พีระ นางสาวสุวิชา ไกลถิ่น รร. 79.00   แจ้งแก้ไข
เงิน เขียนภาพไทยประเพณี (เดี่ยว) ชั้น ม.1-3 ศิลปะ เด็กหญิงนิตยา ศุภเลิศ นางพันธุลี พงศ์พีระ รร. 71.00   แจ้งแก้ไข
เงิน การสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด (ทีม 2 คน) ชั้น ม.1-3 ศิลปะ เด็กชายกิตติศักดิ์ เหล่าอุบล นางมะลัย นาจำปา รร. 77.00   แจ้งแก้ไข
      เด็กหญิงจิรวดี พงศ์พิละ นางปราณี พิทักษา   77.00   แจ้งแก้ไข
เงิน วาดภาพลายเส้น Drawing (เดี่ยว) ชั้น ม.1-3 ศิลปะ เด็กหญิงชมพูนุช ทองคำ นางพันธุลี พงศ์พีระ รร. 71.00   แจ้งแก้ไข
เงิน เพลงคุณธรรม (ทีม 5 คน) ชั้น ป.1-3 สังคมศึกษาฯ เด็กหญิงวรพา โคตรพันธ์ นางสาวสุรีย์พร พงค์พีละ รร. 72.75   แจ้งแก้ไข
      เด็กหญิงสุภิสรา พงศ์พีระ นางสาวสุรีย์พร พงศ์พิละ   72.75   แจ้งแก้ไข
      เด็กหญิงอาริษา เจริญศรี นางสาวสุรีย์พร พงค์พีละ   72.75   แจ้งแก้ไข
      เด็กหญิงกิตติยาพร อยู่เทศ นางสาววิจิตรา ไชยพิมพ์   72.75   แจ้งแก้ไข
      เด็กหญิงวารุณี พบสมัย นางสาววิจิตรา ไชยพิมพ์   72.75   แจ้งแก้ไข
เงิน ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา (ทีม 2 คน) ชั้น ม.1-3 สุขศึกษาฯ เด็กชายตรีภพ สาระแสน นางพัชรี จักรแก้ว รร. 72.00   แจ้งแก้ไข
      เด็กชายวัชรินทร์ บัวกฎ นางสาวจิตรลดา กาลพัฒน์   72.00   แจ้งแก้ไข
ทองแดง คิดเลขเร็ว (เดี่ยว) ชั้น ป.4-6 คณิตศาสตร์ เด็กชายสุนทร ศุภเลิศ นางมะลัย นาจำปา รร. 64.00   แจ้งแก้ไข
ทองแดง อ่านเอาเรื่องตามแนว PISA (เดี่ยว) ชั้น ป.1-3 ภาษาไทย เด็กชายวิศรสินธ์ ศรีบัวบาล นางพชรพร ตายูเคน รร. 64.00   แจ้งแก้ไข
ทองแดง เรียงร้อยถ้อยความ (เดี่ยว) ชั้น ป.4-6 ภาษาไทย เด็กหญิงสุนิสา วิเศษสังข์ นางสาวกิตติกา โพธิ์ศรี รร. 60.00   แจ้งแก้ไข
** พิมพ์เกียรติบัตร นักเรียนและครู คลิกที่ชื่อ นักเรียนหรือครู (ติดตั้งโปรแกรม PDF Reader ก่อนพิมพ์)