สรุปเหรียญรางวัล ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ระดับ สพป.ศก.1 ปี 2559 โรงเรียน บ้านคูซอด CEO เมืองพระธาตุเรืองรอง
รางวัล กิจกรรม (ช่วงชั้น)กลุ่มสาระ ชื่อนักเรียน ผู้ฝึกสอน รร. คะแนน ตัวแทน แจ้งแก้ไข
ทอง การปั้นดินน้ำมัน (ทีม 3 คน) ปฐมวัย เด็กชายอานันท์ จันทขาว นางอุดมสิน อนุมาตย์ รร. 85.00   แจ้งแก้ไข
      เด็กชายพรหมเมศวร์ คันศร นางสาวเบญจรัตน์ คำเคน   85.00   แจ้งแก้ไข
      เด็กชายปุณณภพ ทองภาพ นางอรทัย เกตุงาม   85.00   แจ้งแก้ไข
ทอง การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ ภาพ (ทีม 3 คน) ปฐมวัย เด็กหญิงพิมพ์ทิพย์ แก้วมณี นางสาวเบญจรัตน์ คำเคน รร. 84.00   แจ้งแก้ไข
      เด็กชายนาวา วงษ์แก้ว นางอุดมสิน อนุมาตย์   84.00   แจ้งแก้ไข
      เด็กหญิงพิชญา ป้องกัน นางอรทัย เกตุงาม   84.00   แจ้งแก้ไข
ทอง การเล่านิทาน (เดี่ยว) ชั้น ป.1-6 บกพร่องทางการเรียนรู้ การศึกษาพิเศษ เด็กหญิงขวัญรดา โพธิ์ศรี นางปราณี สุทาวัน รร. 90.00   แจ้งแก้ไข
ทอง การแสดงทางวิทยาศาสตร์ Science Show (ทีม 3 คน) ชั้น ป.4-6 วิทยาศาสตร์ เด็กหญิงนิธิวดี ย่งสกุล นางสาวยุพา ปัดถา รร. 86.00   แจ้งแก้ไข
      เด็กหญิงพลอยมณี ลุนพงษ์ นางสาวอมรรัตน์ แซ่ฉั่ว   86.00   แจ้งแก้ไข
      เด็กหญิงกุ้งนาง บัวผัน นายชูชีพ สีนอเนตร   86.00   แจ้งแก้ไข
ทอง ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ชั้น ป.1-6 ศิลปะ เด็กชายยุรนันท์ จันทร์เสน นางพิชญา ธงภักดิ์ รร. 82.00   แจ้งแก้ไข
ทอง ขับร้องเพลงสากล ชาย ชั้น ป.1-6 ศิลปะ เด็กชายราเมศวร์ ดวงใจ นางพิชญา ธงภักดิ์ รร. 83.00   แจ้งแก้ไข
ทอง ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ชั้น ป.1-6 ศิลปะ เด็กชายยุรนันท์ จันทร์เสน นางพิชญา ธงภักดิ์ รร. 84.00   แจ้งแก้ไข
ทอง เล่านิทานคุณธรรม (เดี่ยว) ชั้น ป.1-3 สังคมศึกษาฯ เด็กหญิงจิรัญญา พึ่งแพง นางปราณี สุทาวัน รร. 83.00   แจ้งแก้ไข
ทอง เล่านิทานคุณธรรม (เดี่ยว) ชั้น ป.4-6 สังคมศึกษาฯ เด็กชายราเมศวร์ ดวงใจ นางปราณี สุทาวัน รร. 88.50   แจ้งแก้ไข
เงิน อ่านเอาเรื่องตามแนว PISA (เดี่ยว) ชั้น ป.4-6 ภาษาไทย เด็กหญิงอรนรินทร์ แก้ววิเศษ นางสาวยุพา ปัดถา รร. 70.00   แจ้งแก้ไข
เงิน วาดภาพระบายสี (เดี่ยว) ชั้น ป.1-6 บกพร่องทางการเรียนรู้ การศึกษาพิเศษ เด็กชายทวีศักดิ์ เสนา นางปราณี สุทาวัน รร. 70.00   แจ้งแก้ไข
เงิน มารยาทงามอย่างไทย (ทีม 2 คน) ชั้น ป.1-6 บกพร่องทางการเรียนรู้ การศึกษาพิเศษ เด็กชายจิราพัชร ผลบุญ นางจันทนา ดวงคำ รร. 76.00   แจ้งแก้ไข
      เด็กหญิงศิริญาพร ป้องกัน นางจันทนา ดวงคำ   76.00   แจ้งแก้ไข
เงิน เครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ชั้น ป.4-6 (ทีม 2 คน) นักบินน้อย เด็กชายคณิสร จำใบ นางสาวยุพา ปัดถา รร. 72.14   แจ้งแก้ไข
      เด็กชายรัฐภูมิ ปุยขาว นายชูชีพ สีนอเนตร   72.14   แจ้งแก้ไข
เงิน ขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-6 ศิลปะ เด็กชายยุรนันท์ จันทร์เสน นางพิชญา ธงภักดิ์ รร. 77.00   แจ้งแก้ไข
เงิน สวดมนต์บาลีแปลไทย (ทีม 10 คน) ชั้น ป.1-ม.3 สังคมศึกษาฯ เด็กหญิงอรนรินทร์ แก้ววิเศษ นางสาวจินตนา โ่พนแก้ว รร. 77.66   แจ้งแก้ไข
      เด็กหญิงวันวิสา พิเมย นางสาวจินตนา โ่พนแก้ว   77.66   แจ้งแก้ไข
      เด็กหญิงวนันพร ยอดแก้ว นางสาวจินตนา โ่พนแก้ว   77.66   แจ้งแก้ไข
      เด็กหญิงโศภิตา นางสาวจินตนา โพนแก้ว   77.66   แจ้งแก้ไข
      เด็กหญิงศุจินทรา นางสาวจินตนา โพนแก้ว   77.66   แจ้งแก้ไข
      เด็กหญิงกนกนิภา ขันแข็ง นางสาวยุพา ปัดถา   77.66   แจ้งแก้ไข
      เด็กหญิงทัศนีย์ ชัยศรี นางสาวยุพา ปัดถา   77.66   แจ้งแก้ไข
      เด็กหญิงปรียานุช นางสาวยุพา ปัดถา   77.66   แจ้งแก้ไข
      เด็กหญิงธัญชนก พละหงษ์ นางสาวยุพา ปัดถา   77.66   แจ้งแก้ไข
      เด็กหญิงธัญญรัตน์ ศรีสองเมือง นางสาวยุพา ปัดถา   77.66   แจ้งแก้ไข
ทองแดง คิดเลขเร็ว (เดี่ยว) ชั้น ป.1-3 คณิตศาสตร์ เด็กชายนนทนันท์ คันศร นางสาวยุพา ปัดถา รร. 62.00   แจ้งแก้ไข
ทองแดง คิดเลขเร็ว (เดี่ยว) ชั้น ป.4-6 คณิตศาสตร์ เด็กหญิงมาริณี โชติสนธิ์ นางสาวยุพา ปัดถา รร. 60.00   แจ้งแก้ไข
ทองแดง เครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ชั้น ป.4-ป.6 (ทีม 2 คน) นักบินน้อย เด็กชายกันตินันท์ พรมศร นางสาวยุพา ปัดถา รร. 61.05   แจ้งแก้ไข
      เด็กหญิงนิธิวดี ย่งสกุล นายชูชีพ สีนอเนตร   61.05   แจ้งแก้ไข
ทองแดง โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง (ทีม 3 คน) ชั้น ป.4-6 วิทยาศาสตร์ เด็กชายกันตินันท์ พรมศร นางสาวอมรรัตน์ แซ่ฉั่ว รร. 62.00   แจ้งแก้ไข
      เด็กชายยุรนันท์ จันทร์เสน นางสาวอมรรัตน์ แซ่ฉั่ว   62.00   แจ้งแก้ไข
      เด็กหญิงอรนรินทร์ แก้ววิเศษ นางสาวอมรรัตน์ แซ่ฉั่ว   62.00   แจ้งแก้ไข
ชมเชย อ่านเอาเรื่องตามแนว PISA (เดี่ยว) ชั้น ป.1-3 ภาษาไทย เด็กหญิงณกมล โคษาราช นางสาวยุพา ปัดถา รร. 55.00   แจ้งแก้ไข
** พิมพ์เกียรติบัตร นักเรียนและครู คลิกที่ชื่อ นักเรียนหรือครู (ติดตั้งโปรแกรม PDF Reader ก่อนพิมพ์)