สรุปเหรียญรางวัล ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ระดับ สพป.ศก.1 ปี 2559 โรงเรียน บ้านเปือย CEO เมืองพระธาตุเรืองรอง
รางวัล กิจกรรม (ช่วงชั้น)กลุ่มสาระ ชื่อนักเรียน ผู้ฝึกสอน รร. คะแนน ตัวแทน แจ้งแก้ไข
ทอง ทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-6 การงานอาชีพฯ เด็กหญิงอรทัย กาละพันธ์ นางปัทมา พิมพ์ศรี รร. 80.00   แจ้งแก้ไข
      เด็กหญิงจุฑารัตน์ สุวรรณเก   80.00   แจ้งแก้ไข
      เด็กหญิงไปรยา ทองยุ้น   80.00   แจ้งแก้ไข
ทอง ทำอาหารคาวจานเดียว ประเภทข้าว และอาหารหวาน ขนมไทย (ทีม 3 คน) ชั้น ป.4-6 การงานอาชีพฯ เด็กหญิงทิตยา บุญหวาน นางปัทมา พิมพ์ศรี รร. 82.33   แจ้งแก้ไข
      เด็กหญิงอรทัย กาละพันธ์   82.33   แจ้งแก้ไข
      เด็กหญิงเปรมวิการ์ อนุมาต   82.33   แจ้งแก้ไข
เงิน ประดิษฐ์ดอกไม้ใบตอง พานพุ่มสักการะ (ไม่เกิน 6 คน) ชั้น ป.4-6 การงานอาชีพฯ เด็กหญิงศิริลักษณ์ สาสอน นางสาวเพชรัตน์ นารี รร. 77.00   แจ้งแก้ไข
      เด็กหญิงไปรยา ทองยุ้น   77.00   แจ้งแก้ไข
      เด็กหญิงเพ็ญพิชชา ทองสาย   77.00   แจ้งแก้ไข
      เด็กหญิงฑิตินันท์ บุญหวาน   77.00   แจ้งแก้ไข
      เด็กหญิงสุดารัตน์ คำนวน   77.00   แจ้งแก้ไข
      เด็กหญิงชบาไพร กาละพันธ์ นางปัทมา พิมพ์ศรี   77.00   แจ้งแก้ไข
เงิน การแกะสลักผลไม้ (ทีม 3 คน) ชั้น ป.4-6 การงานอาชีพฯ เด็กหญิงสุภัสสรา สะอาดอุด นางสาวเพชรัตน์ นารี รร. 70.50   แจ้งแก้ไข
      เด็กหญิงพัชราภรณ์ ประจักษ์จิตร   70.50   แจ้งแก้ไข
      เด็กหญิงไปรยา ทองยุ้น   70.50   แจ้งแก้ไข
เงิน เพลงคุณธรรม (ทีม 5 คน) ชั้น ป.4-6 สังคมศึกษาฯ เด็กหญิงอรทัย กาละพันธ์ นางวีรยา ศรีสุรักษ์ รร. 70.00   แจ้งแก้ไข
      เด็กหญิงไปรยา ทองยุ้น   70.00   แจ้งแก้ไข
      เด็กหญิงศิริลักษณ์ สาสอน   70.00   แจ้งแก้ไข
      เด็กหญิงจุฑารัตน์ สุวรรณเก   70.00   แจ้งแก้ไข
      เด็กหญิงสุภสสรา สะอาดอุด   70.00   แจ้งแก้ไข
** พิมพ์เกียรติบัตร นักเรียนและครู คลิกที่ชื่อ นักเรียนหรือครู (ติดตั้งโปรแกรม PDF Reader ก่อนพิมพ์)