สรุปเหรียญรางวัล ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ระดับ สพป.ศก.1 ปี 2559 โรงเรียน บ้านโนนแย้ CEO เมืองพระธาตุเรืองรอง
รางวัล กิจกรรม (ช่วงชั้น)กลุ่มสาระ ชื่อนักเรียน ผู้ฝึกสอน รร. คะแนน ตัวแทน แจ้งแก้ไข
ทอง การจัดสวนถาดแบบแห้ง (ทีม 3 คน) ชั้น ป.4-6 การงานอาชีพฯ เด็กชายธีรภัทร น้อยมิ่ง นางสาวนภาพร ซำไหม รร. 82.00   แจ้งแก้ไข
      เด็กชายวุฒิชัย ชูชื่น นางสาวพิมพ์พิศร สายเสน   82.00   แจ้งแก้ไข
      เด็กชายณัฐชานนท์ มณีวรรณ นางสาวอุบลวรรณ วิยาสิงห์   82.00   แจ้งแก้ไข
ทอง ทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-6 การงานอาชีพฯ เด็กหญิงปิยาภรณ์ อินทรบุตร นายนพนันต์ ปัญจา รร. 87.00   แจ้งแก้ไข
      เด็กหญิงรพีภัทร ธิเดช นางสาวประภัสสร วิเศษสังข์   87.00   แจ้งแก้ไข
      เด็กหญิงปรวีร์ จ่างความสุข นางขวัญฤทัย ชัยชาญ   87.00   แจ้งแก้ไข
ทอง ท่องอาขยานทำนองเสนาะ (เดี่ยว) ชั้น ป.1-3 ภาษาไทย เด็กหญิงกานต์พิชชา ภูมิเลิศ นางนิตยา พวงแก้ว รร. 91.25   แจ้งแก้ไข
ทอง ท่องอาขยานทำนองเสนาะ (เดี่ยว) ชั้น ป.4-6 ภาษาไทย เด็กหญิงปิยาภรณ์ อินทรบุตร นายนพนันต์ ปัญจา รร. 84.00   แจ้งแก้ไข
ทอง ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ชั้น ป.1-6 ศิลปะ เด็กหญิงสุชาดา สีแดด นางสาวพาขวัญ ทองทิพย์ รร. 83.00   แจ้งแก้ไข
ทอง ศิลปสร้างสรรค์ (เดี่ยว) ชั้น ป.4-6 ศิลปะ เด็กชายพรรณที ศรีใส นางขวัญฤทัย ชัยชาญ รร. 84.00   แจ้งแก้ไข
ทอง วาดภาพระบายสี (เดี่ยว) ชั้น ป.1-3 ศิลปะ เด็กชายณรงค์เดช นามธรรม นางนิตยา พวงแก้ว รร. 80.00   แจ้งแก้ไข
ทอง การสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด (ทีม 2 คน) ชั้น ป.4-6 ศิลปะ เด็กชายธีรภัทร ด่านจง นางสาวนุชนภา ดวนใหญ่ รร. 85.00   แจ้งแล้ว
      เด็กหญิงรุ่งไพลิน ทรงงาม นายชัยชนะ นาจำปา   85.00   แจ้งแก้ไข
ทอง ประติมากรรมนูนสูง (ทีม 3 คน) ชั้น ป.4-6 ศิลปะ เด็กหญิงญาณินท์ แซ่ย่าง นายชัยชนะ นาจำปา รร. 87.00   แจ้งแก้ไข
      เด็กหญิงอรไพลิน แสงอรุณ นางสาวนุชนภา ดวนใหญ่   87.00   แจ้งแก้ไข
      เด็กหญิงวิสุทธาวดี เสนา นางสาวพาขวัญ ทองทิพย์   87.00   แจ้งแล้ว
ทอง มารยาทไทย (ทีม 2 คน) ชั้น ป.4-6 สังคมศึกษาฯ เด็กชายวิรุฬห์ น้อยมิ่ง นางชุตินันท์ ขุมเงิน รร. 87.75   แจ้งแก้ไข
      เด็กหญิงจุฑาทิพย์ พรมลังกา นางสาวกนกวรรณ พวงจำปา   87.75   แจ้งแก้ไข
ทอง เล่านิทานคุณธรรม (เดี่ยว) ชั้น ป.1-3 สังคมศึกษาฯ เด็กหญิงเด็กหญิงอรัญญา วิจิตร นางชุตินันท์ ขุมเงิน รร. 89.00   แจ้งแก้ไข
ทอง เล่านิทานคุณธรรม (เดี่ยว) ชั้น ป.4-6 สังคมศึกษาฯ เด็กหญิงรุ่งไพลิน ทรงงาม นางชุตินันท์ ขุมเงิน รร. 98.00 สพป. แจ้งแก้ไข
เงิน โครงงานอาชีพ (ทีม 3 คน) ชั้น ป.4-6 การงานอาชีพฯ เด็กชายธนพร น้อยมิ่ง นางสาวนภาพร ซำไหม รร. 78.20   แจ้งแก้ไข
      เด็กชายภูวนัย เสนสอน นางสาวอุบลวรรณ วิยาสิงห์   78.20   แจ้งแก้ไข
      เด็กหญิงกรกนก น้อยมิ่ง นางสาวพิมพ์พิศร สายเสน   78.20   แจ้งแก้ไข
เงิน การผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล (ทีม 6 คน) ชั้น ป.1-3 พัฒนาผู้เรียน เด็กชายสุรพงษ์ วิจิตร นายสุพรรณ ลีราช รร. 75.50   แจ้งแก้ไข
      เด็กชายสรายุทธ์ นายชัยชนะ นาจำปา   75.50   แจ้งแก้ไข
      เด็กชายรัฐศาสตร์ มณีวรรณ นายสุพรรณ ลีราช   75.50   แจ้งแก้ไข
      เด็กชายวายุ วันโย นายนพนันต์ ปัญจา   75.50   แจ้งแก้ไข
      เด็กชายอภิวัฒน์ อินตะนัย นายนพนันต์ ปัญจา   75.50   แจ้งแก้ไข
      เด็กชายกิตติศักดิ์ สุขวิเศษ นางนิตยา พวงแก้ว   75.50   แจ้งแก้ไข
เงิน การปั้นดินน้ำมัน (ทีม 3 คน) ปฐมวัย เด็กหญิงสุภาพร จันทร์พราว นางพัชริดา บุญสยมภู รร. 78.00   แจ้งแก้ไข
      เด็กหญิงสุธิมา เวฬุวนารักษ์ นางสาวนุชนภา ดวนใหญ่   78.00   แจ้งแก้ไข
      เด็กหญิงวรัญชลี มะปราง นางสาวณัฐธิดา สุขประเสริฐ   78.00   แจ้งแก้ไข
เงิน กวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (4 บท) (ทีม 2 คน) ชั้น ป.4-6 ภาษาไทย เด็กหญิงชรินรัตน์ โสพัฒน์ นางขวัญฤทัย ชัยชาญ รร. 75.00   แจ้งแก้ไข
      เด็กหญิงรัสรินทร์ จิรกุลบุณยรัตน์ นายนพนันต์ ปัญจา   75.00   แจ้งแก้ไข
เงิน ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ชั้น ป.1-6 ศิลปะ เด็กหญิงสุชาดา สีแดด นางสาวพาขวัญ ทองทิพย์ รร. 79.00   แจ้งแก้ไข
ทองแดง คัดลายมือสื่อภาษาไทย (เดี่ยว) ระดับ ป.1-3 ภาษาไทย เด็กหญิงพรรณิศา จูมจันทร์ นางนิตยา พวงแก้ว รร. 62.00   แจ้งแก้ไข
ทองแดง อ่านเอาเรื่องตามแนว PISA (เดี่ยว) ชั้น ป.4-6 ภาษาไทย เด็กชายภูวนัย เสนสอน นายนพนันต์ ปัญจา รร. 60.00   แจ้งแก้ไข
ทองแดง ปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย (ทีม 3 คน) ชั้น ป.4-6 ภาษาไทย เด็กหญิงปรวีร์ จ่างความสุข นายนพนันต์ ปัญจา รร. 66.00   แจ้งแก้ไข
      เด็กชายธีระพงษ์ เขียนทอง นางสาวประภัสสร วิเศษสังข์   66.00   แจ้งแก้ไข
      เด็กชายศตวรรษ ศิลา นางขวัญฤทัย ชัยชาญ   66.00   แจ้งแก้ไข
ทองแดง ประติมากรรมนูนต่ำ (ทีม 3 คน) ชั้น ป.1-3 ศิลปะ เด็กชยางกูร แก้วบุญธรรม นายชัยชนะ นาจำปา รร. 69.00   แจ้งแก้ไข
      เด็กหญิงรัตนาภรณ์ โสพัฒน์ นางสาวนุชนภา ดวนใหญ่   69.00   แจ้งแก้ไข
      เด็กหญิงศศิพร เผ้าอาจ นางสาวนภาพร ซำไหม   69.00   แจ้งแก้ไข
ชมเชย การใช้เข็มทิศ การคาดคะเนและสะกดรอย (ทีม 6 คน) ชั้น ป.4-6 พัฒนาผู้เรียน เด็กชายวิรุฬห์ น้อยมิ่ง นางสาวประภัสสร วิเศษสังข์ รร. 49.50   แจ้งแก้ไข
      เด็กชายกิตติพัฒน์ จงขวัญ นายสุพรรณ ลีราช   49.50   แจ้งแก้ไข
      เด็กชายธีรภัทร ด่านจง นายสุพรรณ ลีราช   49.50   แจ้งแก้ไข
      เด็กชายจักรพันธ์ แถวพันธ์ นายสุพรรณ ลีราช   49.50   แจ้งแก้ไข
      เด็กชายวิชยุตม์ นามธรรม นายชัยชนะ นาจำปา   49.50   แจ้งแก้ไข
      เด็กชายศุภกานต์ ด้วงนิล นางขวัญฤทัย ชัยชาญ   49.50   แจ้งแก้ไข
ชมเชย ปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย (ทีม 3 คน) ชั้น ป.1-3 ภาษาไทย เด็กหญิงอรัญญา วิจิตร นางนิตยา พวงแก้ว รร. 56.00   แจ้งแก้ไข
      เด็กหญิงพัชราพร ศุภเลิศ นายนพนันต์ ปัญจา   56.00   แจ้งแก้ไข
      เด็กชายนนทนพงษ์ โทไข นายนพนันต์ ปัญจา   56.00   แจ้งแก้ไข
** พิมพ์เกียรติบัตร นักเรียนและครู คลิกที่ชื่อ นักเรียนหรือครู (ติดตั้งโปรแกรม PDF Reader ก่อนพิมพ์)