สรุปเหรียญรางวัล ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ระดับ สพป.ศก.1 ปี 2559 โรงเรียน บ้านหนองไผ่ CEO เมืองพระธาตุเรืองรอง
รางวัล กิจกรรม (ช่วงชั้น)กลุ่มสาระ ชื่อนักเรียน ผู้ฝึกสอน รร. คะแนน ตัวแทน แจ้งแก้ไข
ทอง การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟฟิก (ทีม 2 คน) ชั้น ป.1-3 คอมพิวเตอร์ เด็กชายชัยวัฒน์ ธิประเทศ นางสาวฤทัย แป้งกลาง รร. 83.00   แจ้งแก้ไข
      เด็กชายทวีทรัพย์ สัมมะนา นางสาวอนุธิดา ยังกลาง   83.00   แจ้งแก้ไข
ทอง ประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ (ทีม 3 คน) ชั้น ป.1-6 บกพร่องทางการเรียนรู้ การศึกษาพิเศษ เด็กชายวีระยุทธ ศิลากุล นางสาวอนุธิดา ยังกลาง รร. 87.00   แจ้งแก้ไข
      เด็กชายธนพล. ทรงงาม นางบุรมณ์. โคตรพันธ์   87.00   แจ้งแก้ไข
      เด็กชายคณิน วรวรรณ นางอุษณีย์ พันธสีมา   87.00   แจ้งแก้ไข
ทอง การวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint (ทีม 2 คน) ชั้น ป.1-6 บกพร่องทางการเรียนรู้ การศึกษาพิเศษ เด็กชายวีระยุทธ ศิลากุล นางอุษณีย์ พันธสีมา รร. 87.00   แจ้งแก้ไข
      เด็กชายศักดิ์ศรี ไชยมูล นางบุรมณ์ โคตรพันธ์   87.00   แจ้งแก้ไข
ทอง ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชั้น ป.1-6 บกพร่องทางการเรียนรู้ การศึกษาพิเศษ เด็กชายกฤษฎา ศิลากุล นางบุรมณ์ โคตรพันธ์ รร. 82.00   แจ้งแก้ไข
ทอง ขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-6 ศิลปะ เด็กชายชโยดม วันลิโก นางบุรมณ์ รร. 89.00   แจ้งแก้ไข
ทอง การสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด (ทีม 2 คน) ชั้น ป.4-6 ศิลปะ เด็กหญิงรุ้งทิพย์ บุญชม นางบุรมณ์ โคตรพันธ์ รร. 84.00   แจ้งแก้ไข
      เด็กหญิงศศิธร จันทร์ราช   84.00   แจ้งแก้ไข
ทอง มารยาทไทย (ทีม 2 คน) ชั้น ป.4-6 สังคมศึกษาฯ เด็กชายอนุพงษ์ บุญปัญญา นางอุษณีย์ พันธสีมา รร. 84.25   แจ้งแก้ไข
      เด็กหญิงศิรินดา ทองทิพย์   84.25   แจ้งแก้ไข
เงิน จักสานไม้ไผ่ (ทีม 3 คน) ชั้น ป.4-6 การงานอาชีพฯ เด็กชายธนวัฒน์ คำแปล นางบุรมณ์ โคตรพันธ์ รร. 78.00   แจ้งแก้ไข
      เด็กชายฉัตรชัย ทองทับ นางอุษณีย์ พันธสีมา   78.00   แจ้งแก้ไข
      เด็กชายนิวัฒน์ พลศิลา   78.00   แจ้งแก้ไข
เงิน โครงงานคุณธรรม (ทีม 5 คน) ชั้น ป.4-6 สังคมศึกษาฯ เด็กหญิงฉัตรนภา บุญพิมนต์ นางอุษณีย์ พันธสีมา รร. 78.40   แจ้งแล้ว
      เด็กหญิงรุ้งทิพย์ บุญชม   78.40   แจ้งแก้ไข
      เด็กหญิงศศิธร จันทร์ราช   78.40   แจ้งแก้ไข
      เด็กหญิงพรญาณี เกตุมาตร   78.40   แจ้งแก้ไข
      เด็กหญิงจิราพร เรืองฤทธิ์   78.40   แจ้งแก้ไข
ทองแดง ประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น (ทีม 3 คน) ชั้น ป.4-6 การงานอาชีพฯ เด็กชายวินัย ทองทับ นางสาวอนุธิดา ยังกลาง รร. 67.00   แจ้งแก้ไข
      เด็กชายอนุพงษ์ บุญปัญญา นางสาวฤทัย แป้งกลาง   67.00   แจ้งแก้ไข
      เด็กชายวุฒิชัย ทองทับ   67.00   แจ้งแก้ไข
ทองแดง กวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (4 บท) (ทีม 2 คน) ชั้น ป.4-6 ภาษาไทย เด็กหญิงรุ้งทิพย์ บุญชม รร. 60.00   แจ้งแก้ไข
      เด็กชายเศรษฐพงศ์ สมหมาย นางบุรมณ์   60.00   แจ้งแก้ไข
** พิมพ์เกียรติบัตร นักเรียนและครู คลิกที่ชื่อ นักเรียนหรือครู (ติดตั้งโปรแกรม PDF Reader ก่อนพิมพ์)