สรุปเหรียญรางวัล ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ระดับ สพป.ศก.1 ปี 2559 โรงเรียน บ้านน้ำคำ CEO เมืองพระธาตุเรืองรอง
รางวัล กิจกรรม (ช่วงชั้น)กลุ่มสาระ ชื่อนักเรียน ผู้ฝึกสอน รร. คะแนน ตัวแทน แจ้งแก้ไข
ทอง ประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น (ทีม 3 คน) ชั้น ป.4-6 การงานอาชีพฯ เด็กชายธีระพงศ์ สีหะวงษ์ นางประมวล ธรรมวิเศษ รร. 80.00   แจ้งแก้ไข
      เด็กชายพีระพัฒน์ ดวงมาลา นายศรายุทธ เมฆกัลจาย   80.00   แจ้งแก้ไข
      เด็กชายนิพพิชฌน์ บุญพบ   80.00   แจ้งแก้ไข
ทอง การจัดสวนถาดแบบแห้ง (ทีม 3 คน) ชั้น ป.4-6 การงานอาชีพฯ เด็กหญิงปาลิตา บุญหวาน นางสุรัดดา จันทศิลา รร. 82.00   แจ้งแก้ไข
      เด็กหญิงสิรินลดา แสงลับ นายศรายุทธ เมฆกัลจาย   82.00   แจ้งแก้ไข
      เด็กหญิงรัตนากร ผลวัชนะ นายนิพนธ์ ดวงมาลา   82.00   แจ้งแก้ไข
ทอง การแปรรูปอาหาร (ทีม 3 คน) ชั้น ป.4-6 การงานอาชีพฯ เด็กหญิงณัฐกาน รัตนะวัน นางประมวล ธรรมวิเศษ รร. 87.00   แจ้งแก้ไข
      เด็กหญิงรพิศา ดวงมาลา นายนิพนธ์ ธรรมวิเศษ   87.00   แจ้งแก้ไข
      เด็กหญิงณัฐฐินันท์ สุปัตติ นายศรายุทธ เมฆกัลจาย   87.00   แจ้งแก้ไข
ทอง การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ (ทีม 2 คน) ชั้น ป.4-6 คอมพิวเตอร์ เด็กชายปิยะนันท์ สุปัตติ นางทองใบ บุญยี่ รร. 87.00   แจ้งแก้ไข
      เด็กชายอนิวัฒน์ ศรีอินทร นางรัตติกาล ฤทธิงวศ์จักร   87.00   แจ้งแก้ไข
ทอง การสร้างหนังสืออิเลคทรอนิกส์ E-book (ทีม 2 คน) ชั้น ป.4-6 คอมพิวเตอร์ เด็กหญิงอาภาภรณ์ แพ่งพนม นางทองใบ บุญยี่ รร. 81.00   แจ้งแก้ไข
      เด็กหญิงเพ็ญพิชชา บุญพบ นายนิพนธ์ ดวงมาลา   81.00   แจ้งแก้ไข
ทอง การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor (ทีม 2 คน) ชั้น ป.4-6 คอมพิวเตอร์ เด็กหญิงศิวาพร ประพฤติธรรม นางทองใบ บุญยี่ รร. 80.00   แจ้งแก้ไข
      เด็กหญิงปริศนา หมูนดี นางรัตติกาล ฤทธิงวศ์จักร   80.00   แจ้งแก้ไข
ทอง ท่องอาขยานทำนองเสนาะ (เดี่ยว) ชั้น ป.4-6 ภาษาไทย เด็กชายปิยะนันท์ สุปัตติ นางสาวมินตรา สิทธิกุล รร. 84.00   แจ้งแก้ไข
ทอง เครื่องร่อนแบบเดินตาม (ทีม 2 คน) ชั้น ป.1-3 นักบินน้อย เด็กชายอภิสิทธิ์ แก่นนาคำ นายนิพนธ์ ธรรมวิเศษ รร. 94.26   แจ้งแก้ไข
      เด็กชายธะนะชัย ไชยรัตน์ นางประมวล   94.26   แจ้งแล้ว
ทอง วงอังกะลุง (ทีมไม่เกิน 20 คน) ชั้น ป.1-6 ศิลปะ เด็กหญิงอรกานต์ พันธ์ขาว นางอุบลวรรณ พันธ์งาม รร. 95.00   แจ้งแก้ไข
      เด็กหญิงวิไลรัตน์ มอบพันธ์นา   95.00   แจ้งแก้ไข
      เด็กหญิงภัทราพร นวลใส   95.00   แจ้งแก้ไข
      เด็กหญิงจันทร์จิรา หมายชอบ   95.00   แจ้งแก้ไข
      เด็กหญิงชลดา ประพันธ์ประชา   95.00   แจ้งแก้ไข
      เด็กหญิงทิพย์สุดา หาวะโคตร   95.00   แจ้งแก้ไข
      เด็กชายมนตรี บุตรงาม นางประมวล ธรรมวิเศษ   95.00   แจ้งแก้ไข
      เด็กชายชัยรัตน์ หาระโคตร นายนิพนธ์ ธรรมวิเศษ   95.00   แจ้งแก้ไข
      เด็กชายนภสิทธุ์ ขุมทอง นางสุพัชรี รินทร   95.00   แจ้งแก้ไข
      เด็กชายนพนันต์ แต้มทอง นางสาวนิตยา จันทร์ศรี   95.00   แจ้งแก้ไข
      เด็กชายวีระพันธ์ คำมะณี นายนิพนธ์ ดวงมาลา   95.00   แจ้งแก้ไข
      เด็กชายอภิศักดิ์ แก่นนาคำ นายศรายุทธ เมฆกัลจาย   95.00   แจ้งแก้ไข
      เด็กชายศุภกิจ บุญหวาน นางสาวมินตรา สิทธิกุล   95.00   แจ้งแก้ไข
      เด็กชายสัณต์ดนัย ทองสาย นางสาวรัตนา บุญยม   95.00   แจ้งแก้ไข
      เด็กหญิงณัฐฐินันท์ สุปัตติ นางสาวนิรมล คันศร   95.00   แจ้งแก้ไข
      เด็กหญิงธัญชนก ละมุล นางสาวสุธาสินี ศรีอินทร์   95.00   แจ้งแก้ไข
      เด็กหญิงนณิมล ดวงมาลา นางสาวกรรณิการ์ บุญสะอาด   95.00   แจ้งแก้ไข
      เด็กหญิงรพิศา ดวงมาลา นายไสว โสภาศรี   95.00   แจ้งแก้ไข
      เด็กหญิงเมยาวี รินทร นางทองใบ บุญยี่   95.00   แจ้งแก้ไข
      เด็กหญิงวริศา พรมดี นางสุรัดดา จันทศิลา   95.00   แจ้งแก้ไข
ทอง ขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-6 ศิลปะ เด็กหญิงปุณณิตา บุญพบ นางสุรัดดา จันทศิลา รร. 80.00   แจ้งแก้ไข
ทอง ขับร้องเพลงสากล หญิง ชั้น ป.1-6 ศิลปะ เด็กหญิงรัตนากร ผลวัชนะ นางสุรัดดา จันทศิลา รร. 80.00   แจ้งแก้ไข
ทอง ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ชั้น ป.1-6 ศิลปะ เด็กหญิงปาลิตา บุญหวาน นางสุรัดดา บุญหวาน รร. 88.00   แจ้งแก้ไข
ทอง ประติมากรรมนูนต่ำ (ทีม 3 คน) ชั้น ป.1-3 ศิลปะ เด็กชายพงศกร กุมชาติ นายนิพนธ์ ดวงมาลา รร. 83.00   แจ้งแก้ไข
      เด็กชายธนวัฒน์ ผาชัน นายศรายุทธ เมฆกัลจาย   83.00   แจ้งแก้ไข
      เด็กชายสิทธิพัฒน์ แก้วจินดา   83.00   แจ้งแก้ไข
ทอง ประติมากรรมนูนสูง (ทีม 3 คน) ชั้น ป.4-6 ศิลปะ เด็กชายอัมรินทร์ ช่างถม นายนิพนธ์ ดวงมาลา รร. 82.00   แจ้งแก้ไข
      เด็กชายศุภเสกข์ บัวรินทร์ นายศรายุทธ เมฆกัลจาย   82.00   แจ้งแก้ไข
      เด็กชายภีระภัทร บัวรินทร์   82.00   แจ้งแก้ไข
เงิน ประดิษฐ์ดอกไม้ใบตอง พานพุ่มสักการะ (ไม่เกิน 6 คน) ชั้น ป.4-6 การงานอาชีพฯ เด็กชายภัทรพล วงษ์มะณี นางสาวมินตรา สิทธิกุล รร. 76.00   แจ้งแก้ไข
      เด็กหญิงวราพร สง่างาม นางสาวนิรมล คันศร   76.00   แจ้งแก้ไข
      เด็กหญิงวทันยา สืบศรี   76.00   แจ้งแก้ไข
      เด็กหญิงนัยนา แสงลับ   76.00   แจ้งแก้ไข
      เด็กหญิงมาริษา ดวงมาลา   76.00   แจ้งแก้ไข
      เด็กหญิงอาภาภรณ์ แพ่งพนม   76.00   แจ้งแก้ไข
เงิน การผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล (ทีม 6 คน) ชั้น ป.1-3 พัฒนาผู้เรียน เด็กชายวิชชากร สุ่มมาตย์ นายนิพนธ์ ธรรมวิเศษ รร. 73.50   แจ้งแก้ไข
      เด็กชายชาตรี บุตรงาม นางประมวล ธรรมวิเศษ   73.50   แจ้งแก้ไข
      เด็กหญิงพรรณอร ดวงมาลา นางสาวกรรณิการ์ บุญสะอาด   73.50   แจ้งแก้ไข
      เด็กหญิงพิมชนก พันธ์ขาว   73.50   แจ้งแก้ไข
      เด็กหญิงพนิศรา นามคำ   73.50   แจ้งแก้ไข
      เด็กหญิงชลธิชา แดงดี   73.50   แจ้งแก้ไข
เงิน สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP (ทีม 2 คน) ชั้น ป.4-6 คณิตศาสตร์ เด็กหญิงปุญณิตา บุญพบ นางทองใบ บุญยี่ รร. 76.00   แจ้งแก้ไข
      เด็กหญิงอรจิรา ดวงแก้ว นายนิพนธ์ ดวงมาลา   76.00   แจ้งแก้ไข
เงิน คัดลายมือสื่อภาษาไทย (เดี่ยว) ระดับ ป.4-6 ภาษาไทย เด็กหญิงปริศนา หมูนดี นางสาวมินตรา สิทธิกุล รร. 71.00   แจ้งแก้ไข
เงิน ท่องอาขยานทำนองเสนาะ (เดี่ยว) ชั้น ป.1-3 ภาษาไทย เด็กหญิงพรรณถชล มิ่งสอน นางสาวรัตนา บุญยม รร. 79.25   แจ้งแก้ไข
เงิน รำวงมาตรฐาน (ทีม 8-10 คน) ชั้น ป.4-6 ศิลปะ เด็กชายณัฐกมล หมูนดี นางสุพัชรี รินทร รร. 74.80   แจ้งแก้ไข
      เด็กชายเปรมินทร์ ธรรมฤทธิ์ นางประมวล ธรรมวิเศษ   74.80   แจ้งแก้ไข
      เด็กชายพิทยุตม์ หวังลาภ นางสาวนิตยา จันทร์ศรี   74.80   แจ้งแก้ไข
      เด็กชายภัทรพล เครือบุตร นางสาวสุธาสินี ศรีอินทร์   74.80   แจ้งแก้ไข
      เด็กชายภูมิทัศน์ บัวรินทร์ นางสาวรัตนา บุญยม   74.80   แจ้งแก้ไข
      เด็กหญิงนภาพร สมน้อย นางสาวกรรณิการ์ บุญสะอาด   74.80   แจ้งแก้ไข
      เด็กหญิงปาลิตา ไชยปัญญา นางสาวนิรมล คันศร   74.80   แจ้งแก้ไข
      เด็กหญิงวิภวา สง่างาม นางสาวมินตรา สิทธิกุล   74.80   แจ้งแก้ไข
      เด็กหญิงวิภาวี สง่างาม นางสาวนิตยา จันทร์ศรี   74.80   แจ้งแก้ไข
      เด็กหญิงศิริประภา คันธศร นายศรายุทธ เมฆกัลจาย   74.80   แจ้งแก้ไข
เงิน แอโรบิก (ทีม 15 คน) ชั้น ป.1-6 สุขศึกษาฯ เด็กหญิงวริศรา บุญหวาน นางสาวนิรมล คันศร รร. 74.75   แจ้งแก้ไข
      เด็กหญิงบัณฑิตา ศรีบุญเรือง นางสาวมินตรา สิทธิกุล   74.75   แจ้งแก้ไข
      เด็กหญิงณัฏณิชา สุริโย นางสาวกรรณิการ์ บุญสะอาด   74.75   แจ้งแก้ไข
      เด็กหญิงณัฏฐ์นรี ดวงมาลา นางสาวรัตนา บุญยม   74.75   แจ้งแก้ไข
      เด็กหญิงกัญญารัตน์ เพ็ชรรินทร์ นางสาวสุธาสินี ศรีอินทร์   74.75   แจ้งแก้ไข
      เด็กหญิงพรพิมล จันทร์นวล นายศรายุทธ เมฆกัลจาย   74.75   แจ้งแก้ไข
      เด็กหญิงธารน้ำ โอษฐ์ประไพ   74.75   แจ้งแก้ไข
      เด็กหญิงสุกัญฑาทิพย์ เอกกลาง   74.75   แจ้งแก้ไข
      เด็กหญิงธิดาวรรณ พรหมศักดิ์   74.75   แจ้งแก้ไข
      เด็กหญิงกรรณิการ์ มิมาลา   74.75   แจ้งแก้ไข
      เด็กหญิงอิษยา พรมดี   74.75   แจ้งแก้ไข
      เด็กชายสมโภชน์ ปราบภัย   74.75   แจ้งแก้ไข
      เด็กชายฐาปกรณ์ ประพันธ์ประชา   74.75   แจ้งแก้ไข
      เด็กชายอชิรวิทย์ อาบทอง   74.75   แจ้งแก้ไข
      เด็กชายธีรเดช บุญหวาน   74.75   แจ้งแก้ไข
เงิน ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา (ทีม 2 คน) ชั้น ป.1-6 สุขศึกษาฯ เด็กหญิงทิพย์สุดา หาวะโคตร นายศรายุทธ เมฆกัลจาย รร. 71.00   แจ้งแก้ไข
      เด็กหญิงภัทราพร นวลใส นายอุดมศักดิ์ ปัชฌาบุตร   71.00   แจ้งแก้ไข
ชมเชย การใช้เข็มทิศ การคาดคะเนและสะกดรอย (ทีม 6 คน) ชั้น ป.4-6 พัฒนาผู้เรียน เด็กชายอนิวัฒน์ ศรีอินทร นายนิพนธ์ ธรรมวิเศษ รร. 53.50   แจ้งแก้ไข
      เด็กชายอัมรินทร์ ช่างถม นางประมวล ธรรมวิเศษ   53.50   แจ้งแก้ไข
      เด็กชายศุภเสกข์ บัวรินทร์ นายศรายุทธ เมฆกัลจาย   53.50   แจ้งแก้ไข
      เด็กชายภีรภัทร บัวรินทร์   53.50   แจ้งแก้ไข
      เด็กชายวีรพันธ์ คำมะณี   53.50   แจ้งแก้ไข
      เด็กชายนภสิทธ์ุ ขุมทอง   53.50   แจ้งแก้ไข
** พิมพ์เกียรติบัตร นักเรียนและครู คลิกที่ชื่อ นักเรียนหรือครู (ติดตั้งโปรแกรม PDF Reader ก่อนพิมพ์)