สรุปเหรียญรางวัล ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ระดับ สพป.ศก.1 ปี 2559 โรงเรียน บ้านเวาะ CEO เมืองพระธาตุเรืองรอง
รางวัล กิจกรรม (ช่วงชั้น)กลุ่มสาระ ชื่อนักเรียน ผู้ฝึกสอน รร. คะแนน ตัวแทน แจ้งแก้ไข
ทอง การแปรรูปอาหาร (ทีม 3 คน) ชั้น ป.4-6 การงานอาชีพฯ เด็กหญิงสุกัญญา ศิลาวงศ์ นางวิบูลวรรณ พันธุ์ดี รร. 85.00   แจ้งแก้ไข
      เด็กหญิงศิรินทิพย์ ศรีอ่อนนิ่ม นางสาวประกายเดือน สืบสาย   85.00   แจ้งแล้ว
      เด็กหญิงมนปริยา เพ็งพา นางศิริพร วันเลิศ   85.00   แจ้งแก้ไข
ทอง ทำอาหารคาวจานเดียว ประเภทข้าว และอาหารหวาน ขนมไทย (ทีม 3 คน) ชั้น ป.4-6 การงานอาชีพฯ เด็กหญิงอรทัย ศิลาวงศ์ นางวิบูลวรรณ พันธุ์ดี รร. 87.33   แจ้งแก้ไข
      เด็กหญิงเกวลี บุญบุตร นายธีระ เดชกล้า   87.33   แจ้งแก้ไข
      เด็กหญิงศิรินทิพย์ ศรีอ่อนนิ่ม นางศิริพร วันเลิศ   87.33   แจ้งแก้ไข
ทอง คัดลายมือสื่อภาษาไทย (เดี่ยว) ระดับ ป.1-3 ภาษาไทย เด็กหญิงฉวีวรรณ คันศร นางสาวรัตนาภรณ์ แสงเดช รร. 90.00   แจ้งแก้ไข
เงิน จักสานไม้ไผ่ (ทีม 3 คน) ชั้น ป.4-6 การงานอาชีพฯ เด็กชายจรัญ พลพันธ์ นายธีระ เดชกล้า รร. 78.00   แจ้งแก้ไข
      เด็กชายธนพล ไตยราช นางศิริพร วันเลิศ   78.00   แจ้งแก้ไข
      เด็กชายกิตติศักดิ์ นาราหนองแวง นางสาวนันทนา คันศร   78.00   แจ้งแก้ไข
เงิน โครงงานอาชีพ (ทีม 3 คน) ชั้น ป.4-6 การงานอาชีพฯ เด็กหญิงกุลจิรา โคษา นางวิบูลวรรณ พันธุ์ดี รร. 77.40   แจ้งแก้ไข
      เด็กหญิงธิดากร คันศร นายธีระ เดชกล้า   77.40   แจ้งแก้ไข
      เด็กหญิง สุดารัตน์ ดีบุตร นางศิริพร วันเลิศ   77.40   แจ้งแก้ไข
เงิน การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ ภาพ (ทีม 3 คน) ปฐมวัย เด็กหญิงปาริฉัตร พลพันธ์ นางสาวประกายเดือน สืบสาย รร. 77.00   แจ้งแก้ไข
      เด็กหญิงปัญญาพร โสภา นางวิบูลวรรณ พันธุ์ดี   77.00   แจ้งแก้ไข
      เด็กชายสิทธิพล พาชู นางสาวรัตนาภรณ์ แสงเดช   77.00   แจ้งแก้ไข
เงิน ขับร้องเพลงสากล หญิง ชั้น ป.1-6 ศิลปะ เด็กหญิงอรทัย ศิลาวงศ์ นางศิริพร วันเลิศ รร. 78.75   แจ้งแล้ว
เงิน ศิลปสร้างสรรค์ (เดี่ยว) ชั้น ป.1-3 ศิลปะ เด็กหญิงนิตติยา สังฆมณี นางอุดมสิน สมาน รร. 75.00   แจ้งแก้ไข
ทองแดง โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ (ทีม 3 คน) ชั้น ป.4-6 วิทยาศาสตร์ เด็กหญิงสุกัญญา ศิลาวงศ์ นายธีระ เดชกล้า รร. 67.00   แจ้งแก้ไข
      เด็กหญิงปภาวรินทร์ อินทคง นางสาวนันทนา คันศร   67.00   แจ้งแก้ไข
      เด็กหญิงสุนิสา พันธ์ดี นางสาวรัตนาภรณ์ แสงเดช   67.00   แจ้งแก้ไข
** พิมพ์เกียรติบัตร นักเรียนและครู คลิกที่ชื่อ นักเรียนหรือครู (ติดตั้งโปรแกรม PDF Reader ก่อนพิมพ์)