สรุปเหรียญรางวัล ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ระดับ สพป.ศก.1 ปี 2559 โรงเรียน บ้านหนองโนวิทยา CEO เมืองพระธาตุเรืองรอง
รางวัล กิจกรรม (ช่วงชั้น)กลุ่มสาระ ชื่อนักเรียน ผู้ฝึกสอน รร. คะแนน ตัวแทน แจ้งแก้ไข
ทอง จักสานไม้ไผ่ (ทีม 3 คน) ชั้น ม.1-3 การงานอาชีพฯ เด็กชายอนุชา บุญพรหม นางเกื้อกูล ยินดีตระกูล รร. 85.00   แจ้งแก้ไข
      เด็กชายพรชัย พันพานิช นายคำรบ สุตาพันธ์   85.00   แจ้งแก้ไข
      เด็กชายปกรณ์ แท่งทอง นายสมศักดิ์ แสงลับ   85.00   แจ้งแก้ไข
ทอง โครงงานอาชีพ (ทีม 3 คน) ชั้น ม.1-3 การงานอาชีพฯ เด็กหญิงวรรณิภา ทัศศรี นางเกื้อกูล ยินดีตระกูล รร. 81.20   แจ้งแก้ไข
      เด็กหญิงศิริวรรณ เต่าทอง นายคำรบ สุตาพันธ์   81.20   แจ้งแก้ไข
      เด็กหญิงกนกวรรณ จิตบุญ นางประภาศรี วิโรจน์กูลทอง   81.20   แจ้งแก้ไข
ทอง การแกะสลักผลไม้ (ทีม 3 คน) ชั้น ม.1-3 การงานอาชีพฯ เด็กหญิงชลธิชา ปราบภัย นางศิริโฉม เกษศิริ รร. 87.00   แจ้งแก้ไข
      เด็กหญิงวรรณิภา ทัศศรี นางศศิณัฐ อินทรานนท์   87.00   แจ้งแก้ไข
      เด็กหญิงศรินนา จุนเจีย นางประภาศรี วิโรจน์กูลทอง   87.00   แจ้งแก้ไข
ทอง หนังสือเล่มเล็ก(ทีม 3 คน) ชั้น ม. 1-3 พัฒนาผู้เรียน เด็กชายมานะชัย วงศ์ทวี นางเกื้อกูล ยินดีตระกูล รร. 86.00   แจ้งแก้ไข
      เด็กหญิงกนกวรรณ จิตบุญ นายคำรบ สุตาพันธ์   86.00   แจ้งแก้ไข
      เด็กหญิงพรชิตา ธุริวงษ์ นายญาณภัทร พุมมา   86.00   แจ้งแก้ไข
ทอง อัจฉริยภาพคณิตศาสตร์ (เดี่ยว) ชั้น ม.1-3 คณิตศาสตร์ เด็กหญิงปวีณา พรมดี นางศศิณัฐ อินทรานนท์ รร. 85.00   แจ้งแก้ไข
ทอง การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น 2D Animation (ทีม 2 คน) ชั้น ม.1-3 คอมพิวเตอร์ เด็กหญิงพันทิวา สุดโสด นางสาวลลิตภัตร ตาราศาสตร์ รร. 88.00 สพป. แจ้งแก้ไข
      เด็กหญิงศิริวรรณ เต่าทอง นายสุทัศน์ บุญยี่   88.00 สพป. แจ้งแล้ว
ทอง การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ (ทีม 2 คน) ชั้น ป.4-6 คอมพิวเตอร์ เด็กชายไชยวัฒน์ คงศรี นายสุทัศน์ บุญยี่ รร. 86.00   แจ้งแก้ไข
      เด็กชายเทพพิทักษ์ จุนเจีย นางปิยภรณ์ พิมพ์โคตร   86.00   แจ้งแก้ไข
ทอง การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ (ทีม 2 คน) ชั้น ม.1-3 คอมพิวเตอร์ เด็กหญิงวันทนา ขันทอง นายสุทัศน์ บุญยี่ รร. 82.00   แจ้งแก้ไข
      เด็กชายโชคชัย เทพทัศน์ นางประภาศรี วิโรจน์กูลทอง   82.00   แจ้งแก้ไข
ทอง การสร้างหนังสืออิเลคทรอนิกส์ E-book (ทีม 2 คน) ชั้น ป.4-6 คอมพิวเตอร์ เด็กหญิงกัญจนา เป้งทอง นางสาวลลิตภัตร ตาราศาสตร์ รร. 84.00   แจ้งแก้ไข
      เด็กหญิงวิสา มูลศิริ นางบุษบา วสยางกูร   84.00   แจ้งแก้ไข
ทอง การสร้างหนังสืออิเลคทรอนิกส์ E-book (ทีม 2 คน) ชั้น ม.1-3 คอมพิวเตอร์ เด็กชายสมบัติ แสนวิลัย นายสุทัศน์ บุญยี่ รร. 82.00   แจ้งแก้ไข
      เด็กชายมานะชัย วงศ์ทวี นางประภาศรี วิโรจน์กูลทอง   82.00   แจ้งแก้ไข
ทอง การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) (ทีม 2 คน) ชั้น ป.4-6 คอมพิวเตอร์ เด็กหญิงกุลธรา โสดาลี นางบุษบา วสยางกูร รร. 82.00   แจ้งแก้ไข
      เด็กหญิงพรพิมล โคษาราช นางประภาศรี วิโรจน์กูลทอง   82.00   แจ้งแก้ไข
ทอง การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor (ทีม 2 คน) ชั้น ป.4-6 คอมพิวเตอร์ เด็กชายนนทพัทธ์ กึ่งวงศ์ นายสุทัศน์ บุญยี่ รร. 84.00   แจ้งแก้ไข
      เด็กชายกิตตินันท์ พงษ์พิละ นางบุษบา วสยางกูร   84.00   แจ้งแก้ไข
ทอง การวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint (ทีม 2 คน) ชั้น ป.1-6 บกพร่องทางการเรียนรู้ การศึกษาพิเศษ เด็กชายศุภกิจ พึ่งใหญ่ นางประภาศรี วิโรจน์กูลทอง รร. 90.00   แจ้งแก้ไข
      เด็กชายสุทธาวงศ์ นาวิชัย นางสมคิด รอบคอบ   90.00   แจ้งแก้ไข
ทอง ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ชั้น ป.1-6 ศิลปะ เด็กชายสมพาย อุ่นคำ นางปิยะภรณ์ พิมพ์โคตร รร. 80.00   แจ้งแก้ไข
ทอง ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ชั้น ป.1-6 ศิลปะ เด็กหญิงจิราวรรณ วงษ์ชมพู นางปิยะภรณ์ พิมพ์โคตร รร. 83.05   แจ้งแก้ไข
ทอง ขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-6 ศิลปะ เด็กหญิงอาภรณ์ สุริโย นางปิยะภรณ์ พิมพ์โคตร รร. 93.00   แจ้งแก้ไข
ทอง ขับร้องเพลงสากล ชาย ชั้น ม.1-3 ศิลปะ เด็กชายสุรยุทธ์ พรมดี นางนิทรา วงศ์นิล รร. 81.00   แจ้งแก้ไข
ทอง ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ชั้น ม.1-3 ศิลปะ เด็กชายโชคชัย เทพทัศน์ นางนิทรา วงศ์นิล รร. 80.00   แจ้งแก้ไข
ทอง ศิลปสร้างสรรค์ (เดี่ยว) ชั้น ม.1-3 ศิลปะ เด็กหญิงรุ่งนภา จันทร์สิงห์ นางเกื้อกูล ยินดีตระกูล รร. 97.00   แจ้งแก้ไข
ทอง วาดภาพระบายสี (เดี่ยว) ชั้น ม.1-3 ศิลปะ เด็กชายอิทธิพล สาตราภัย นางเกื้อกูล ยินดีตระกูล รร. 96.00   แจ้งแก้ไข
ทอง มารยาทไทย (ทีม 2 คน) ชั้น ป.1-3 สังคมศึกษาฯ เด็กหญิงสุพรรษา ชัยสุกา นางรัตนา ชาลีกุล รร. 94.50   แจ้งแก้ไข
      เด็กชายนครินทร์ สุปัตติ นางกอบเกื้อ ทองสา   94.50   แจ้งแก้ไข
เงิน การแกะสลักผลไม้ (ทีม 3 คน) ชั้น ป.4-6 การงานอาชีพฯ เด็กหญิงอานิชา สุริโย นางศิริโฉม เกษศิริ รร. 75.70   แจ้งแก้ไข
      เด็กชายธงศักดิ์ กึ่งวงษ์ นางบุษบา วสยางกูร   75.70   แจ้งแก้ไข
      เด็กหญิงวรรณวิษา เนียนสันเทียะ นางสมพูน นามภูงา   75.70   แจ้งแก้ไข
เงิน หนังสือเล่มเล็ก (ทีม 3 คน) ชั้น ป. 4-6 พัฒนาผู้เรียน เด็กหญิงอนัญพร แสนสุภา นางปิยะภรณ์ พิมพ์โคตร รร. 73.00   แจ้งแก้ไข
      เด็กหญิงอภิษฎา สารเพชร นางเกื้อกูล ยินดีตระกูล   73.00   แจ้งแก้ไข
      เด็กหญิงปาลินี ไชยสุกา นางบุษบา วสยางกูร   73.00   แจ้งแก้ไข
เงิน สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP (ทีม 2 คน) ชั้น ป.4-6 คณิตศาสตร์ เด็กชายวรกิตติ์ วงษ์สามารถ นางบุษบา วสยางกูร รร. 72.00   แจ้งแก้ไข
      เด็กชายนพรัตน์ สะอาดศรี นางสาวดวงมณี ภิรมย์   72.00   แจ้งแก้ไข
เงิน สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP (ทีม 2 คน) ชั้น ม.1-3 คณิตศาสตร์ เด็กหญิงศิริวรรณ เต่าทอง นางศศิณัฐ อินทรานนท์ รร. 73.00   แจ้งแก้ไข
      เด็กหญิงนิภาพร ดงดังรัมย์ นายคำรบ สุตาพันธ์   73.00   แจ้งแก้ไข
เงิน การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor (ทีม 2 คน) ชั้น ม.1-3 คอมพิวเตอร์ เด็กหญิงอนันตยา มาฟู นางสาวลลิตภัตร ตาราศาสตร์ รร. 78.00   แจ้งแก้ไข
      เด็กชายกฤษฏา ทวีพงษ์ นายสุทัศน์ บุญยี่   78.00   แจ้งแก้ไข
เงิน เครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ชั้น ป.4-ป.6 (ทีม 2 คน) นักบินน้อย เด็กชายวรกิตติ์ วงษ์สามารถ นางบุษบา วสยางกูร รร. 76.84   แจ้งแก้ไข
      เด็กชายอภิรักษ์ แก้วรักษา นางสาวดวงมณี ภิรมย์   76.84   แจ้งแก้ไข
เงิน ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ชั้น ม.1-3 ศิลปะ เด็กหญิงกนิษฐา สมอยู่ นางนิทรา วงศ์นิล รร. 74.66   แจ้งแก้ไข
เงิน วาดภาพระบายสี (เดี่ยว) ชั้น ป.4-6 ศิลปะ เด็กชายนนทพัทธ์ กึ่งวงศ์ นางปิยะภรณ์ พิมพ์โคตร รร. 70.00   แจ้งแก้ไข
เงิน ภาพยนตร์สั้น (ทีม 5 คน) ชั้น ม.1-3 สังคมศึกษาฯ เด็กหญิงสุชาดา โนโชติ นายคำรบ สุตาพันธ์ รร. 74.00   แจ้งแก้ไข
      เด็กหญิงศิริวรรณ เต่าทอง นางสาวนุชนาฏ รุ่งเรือง   74.00   แจ้งแก้ไข
      เด็กชายโชคชัย เทพทัศน์ นางสาวมุกนรินทร์ กิ่งจันมน   74.00   แจ้งแก้ไข
      นายณัฐวุฒิ เป้งทอง นางสาวปราถนา คำแหง   74.00   แจ้งแก้ไข
      เด็กหญิงรตา สีหะวงษ์ นางสาวลลิตภัตร ตาราศาสตร์   74.00   แจ้งแก้ไข
ทองแดง วาดภาพระบายสี (เดี่ยว) ชั้น ป.1-6 บกพร่องทางการเรียนรู้ การศึกษาพิเศษ เด็กชายชัยณรงค์ ปราบภัย นางสมคิด รอบคอบ รร. 60.00   แจ้งแก้ไข
ทองแดง ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชั้น ป.1-6 บกพร่องทางการเรียนรู้ การศึกษาพิเศษ เด็กชายสมพาย อุ่นคำ นางสมคิด รอบคอบ รร. 69.00   แจ้งแก้ไข
ทองแดง เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ชั้น ม.1-3 (ทีม 2 คน) นักบินน้อย เด็กชายภูเบศ ถนอมทรัพย์ นายสุทัศน์ บุญยี่ รร. 64.48   แจ้งแก้ไข
      เด็กชายทศพร ทองสาย นางศิริโฉม เกษสิริ   64.48   แจ้งแก้ไข
ทองแดง ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ชั้น ม.1-3 ศิลปะ เด็กชายทศพร ทองสาย นางนิทรา วงศ์นิล รร. 65.00   แจ้งแก้ไข
ชมเชย เครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ชั้น ป.4-6 (ทีม 2 คน) นักบินน้อย เด็กชายเทียนชัย บุญมาปัด นางบุษบา วสางกูร รร. 56.77   แจ้งแก้ไข
      เด็กชายพีระพัฒน์ คำผา นางสาวดวงมณี ภิรมย์   56.77   แจ้งแก้ไข
ชมเชย เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ชั้น ม.1-3 (ทีม 2 คน) นักบินน้อย เด็กชายกิตติพงษ์ นายสุทัศน์ บุญยี่ รร. 50.00   แจ้งแก้ไข
      เด็กชายเรวัต แท่งทอง นางศิริโฉม เกษสิริ   50.00   แจ้งแก้ไข
** พิมพ์เกียรติบัตร นักเรียนและครู คลิกที่ชื่อ นักเรียนหรือครู (ติดตั้งโปรแกรม PDF Reader ก่อนพิมพ์)