สรุปเหรียญรางวัล ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ระดับ สพป.ศก.1 ปี 2560 โรงเรียน บ้านน้ำคำ CEO เมืองพระธาตุเรืองรอง
รางวัล กิจกรรม (ช่วงชั้น)กลุ่มสาระ ชื่อนักเรียน ผู้ฝึกสอน รร. คะแนน ตัวแทน แจ้งแก้ไข
ทอง การผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ชั้น ป.1-3 พัฒนาผู้เรียน เด็กหญิงณัฏณิชา สุริโย นายนิพนธ์ ธรรมวิเศษ รร. 81.50   แจ้งแก้ไข
      เด็กหญิงอรุณรัตน์ พันธ์ขาว นายนิพนธ์ ธรรมวิเศษ   81.50   แจ้งแก้ไข
      เด็กหญิงเข็มจิรา พันธ์ขาว นายนิพนธ์ ธรรมวิเศษ   81.50   แจ้งแก้ไข
      เด็กชายปัญญากร สุปัตติ นางประมวล ธรรมวิเศษ   81.50   แจ้งแก้ไข
      เด็กชายภูศักดิ์ แสงศร นางประมวล ธรรมวิเศษ   81.50   แจ้งแก้ไข
      เด็กชายขวัญชัย เสมอเชื้อ นางประมวล ธรรมวิเศษ   81.50   แจ้งแก้ไข
ทอง การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ชั้น ป.4-6 คอมพิวเตอร์ เด็กชายวีรพันธ์ คำมะณี นางทองใบ บุญยี่ รร. 88.00   แจ้งแก้ไข
      เด็กชายพงศกร กุมชาติ นางทองใบ บุญยี่   88.00   แจ้งแก้ไข
ทอง การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ชั้น ป.4-6 คอมพิวเตอร์ เด็กชายฐาปกรณ์ ประพันธ์ประชา นางทองใบ บุญยี่ รร. 89.00   แจ้งแก้ไข
      เด็กหญิงอิษยา พรมดี นางทองใบ บุญยี่   89.00   แจ้งแก้ไข
ทอง ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ชั้น ป.1-3 ภาษาไทย เด็กหญิงพรรณถชล มิ่งสอน นางสุพัชรี รินทร รร. 82.00   แจ้งแก้ไข
ทอง ขับร้องเพลงสากล ชาย ชั้น ป.1-6 ศิลปะ-ดนตรี เด็กชายชัยรัตน์ หาวะโคตร นางสุรัดดา จันทศิลา รร. 82.60   แจ้งแก้ไข
ทอง ขับร้องเพลงสากล หญิง ชั้น ป.1-6 ศิลปะ-ดนตรี เด็กหญิงปาลิตา ไชยปัญญา นางสุรัดดา จันทศิลา รร. 81.00   แจ้งแก้ไข
ทอง ศิลปสร้างสรรค์ (เดี่ยว) ชั้น ป.4-6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ เด็กหญิงวริศรา บุญหวาน นางสาวนิตยา จันทร์ศรี รร. 80.00   แจ้งแก้ไข
ทอง การสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ชั้น ป.4-6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ เด็กหญิงสาริณี แสงศร นางสาวนิตยา จันทร์ศรี รร. 90.00   แจ้งแก้ไข
      เด็กหญิงกรรณิการ์ มิมาลา นางสาวนิตยา จันทร์ศรี   90.00   แจ้งแก้ไข
ทอง ประติมากรรมนูนต่ำ ชั้น ป.1-3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ เด็กชายภควัต ชมภูประเสริฐ นายนิพนธ์ ดวงมาลา รร. 85.00   แจ้งแก้ไข
      เด็กชายคามิน ค้ำคูณ นายนิพนธ์ ดวงมาลา   85.00   แจ้งแก้ไข
      เด็กชายนันทวัน ทองสาย นายทัตเทพ ชาลี   85.00   แจ้งแก้ไข
ทอง ประติมากรรมนูนสูง ชั้น ป.4-6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ เด็กชายสัณต์ดนัย ทองสาย นายนิพนธ์ ดวงมาลา รร. 80.00   แจ้งแก้ไข
      เด็กชายศุภกิจ บุญหวาน นายนิพนธ์ ดวงมาลา   80.00   แจ้งแก้ไข
      เด็กชายมนตรี บุตรงาม นายทัตเทพ ชาลี   80.00   แจ้งแก้ไข
เงิน ต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ชั้น ป.1-6 คณิตศาสตร์ เด็กชายวิชชากร สุ่มมาตย์ นางทองใบ บุญยี่ รร. 73.00   แจ้งแก้ไข
      เด็กหญิงนณิมล ดวงมาลา นางทองใบ บุญยี่   73.00   แจ้งแก้ไข
เงิน วาดภาพระบายสี (เดี่ยว) ชั้น ป.4-6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ เด็กชายพีรพัฒน์ ดวงมาลา นางสาวนิตยา จันทร์ศรี รร. 75.00   แจ้งแก้ไข
ทองแดง การใช้เข็มทิศ การคาดคะเนและสะกดรอย ชั้น ป.4-6 พัฒนาผู้เรียน เด็กชายวีรพันธ์ คำมะณี นายนิพนธ์ ธรรมวิเศษ รร. 66.50   แจ้งแก้ไข
      เด็กชายนภสิทธ์ุ ขุมทอง นายนิพนธ์ ธรรมวิเศษ   66.50   แจ้งแก้ไข
      เด็กชายธนาคิม สุปัตติ นายนิพนธ์ ธรรมวิเศษ   66.50   แจ้งแก้ไข
      เด็กชายภัทรพล เครือบุตร นางประมวล ธรรมวิเศษ   66.50   แจ้งแก้ไข
      เด็กชายเปรมินทร์ ธรรมฤทธิ์ นางประมวล ธรรมวิเศษ   66.50   แจ้งแก้ไข
      เด็กชายณัฐกมล หมุนดี นางประมวล ธรรมวิเศษ   66.50   แจ้งแก้ไข
ทองแดง สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ชั้น ป.4-6 คณิตศาสตร์ เด็กหญิงชลธิชา แดงดี นางทองใบ บุญยี่ รร. 63.00   แจ้งแก้ไข
      เด็กหญิงอนุชญา บุญหวาน นางทองใบ บุญยี่   63.00   แจ้งแก้ไข
ชมเชย อัจฉริยภาพคณิตศาสตร์ ชั้น ป.4-6 คณิตศาสตร์ เด็กหญิงธัญชนก ละมุล นายนิพนธ์ ดวงมาลา รร. 11.00   แจ้งแก้ไข
** พิมพ์เกียรติบัตร นักเรียนและครู คลิกที่ชื่อ นักเรียนหรือครู (ติดตั้งโปรแกรม PDF Reader ก่อนพิมพ์)