สรุปเหรียญรางวัล ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับ สพป.ศก.1 ปี 2562 โรงเรียน บ้านโพนค้อ CEO เมืองศรีลำดวน
รางวัล กิจกรรม (ช่วงชั้น)กลุ่มสาระ ชื่อนักเรียน ผู้ฝึกสอน รร. คะแนน ตัวแทน แจ้งแก้ไข
ทอง โครงงานอาชีพ ชั้น ป.4-6 การงานอาชีพฯ เด็กหญิงสุธาสินี คำผง นางวรางคณา ก้อนคำ รร. 82.00   แจ้งแก้ไข
      เด็กหญิงวิภาพร รักชาติ นางสาวจันทนาภรณ์ จันทศิลา   82.00   แจ้งแก้ไข
      เด็กหญิงกัญญาณัฐ ริมสังข์   82.00   แจ้งแก้ไข
ทอง ทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ชั้น ป.4-6 การงานอาชีพฯ เด็กหญิงชุติกาญจน์ กันหะบุตร นางคำพันธ์ พาโพธิ์ รร. 84.00   แจ้งแก้ไข
      เด็กหญิงเปมิกา ศรีโสดา นางสาวอุทัย โคตะมา   84.00   แจ้งแก้ไข
      เด็กหญิงชยานันต์ บุญนำ นางสาวจันทนาภรณ์ จันทศิลา   84.00   แจ้งแล้ว
ทอง ทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ชั้น ป.4-6 การงานอาชีพฯ เด็กหญิงกวินธิดา พวงสุวรรณ์ นางอนุสรณ์ มนสิมา รร. 87.00   แจ้งแก้ไข
      เด็กหญิงจิรนันท์ ทำบุญ นางสาวจันทนาภรณ์ จันทศิลา   87.00   แจ้งแก้ไข
      เด็กหญิงกมลชนก คะติ นางทัศนีย์ มนสิมา   87.00   แจ้งแก้ไข
ทอง ยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ชั้น ป.4-6 พัฒนาผู้เรียน เด็กหญิงกัญญาณัฐ ริมสังข์ นางสาวธนพร พันธ์แก้ว รร. 91.75   แจ้งแก้ไข
      เด็กหญิงสุภัสรา ดูแล นางขันศรี มากพยับ   91.75   แจ้งแก้ไข
      เด็กหญิงจิรนันท์ ทำบุญ นางนวลฉวี ร่วมทรัพย์   91.75   แจ้งแก้ไข
ทอง โครงงานคณิตศาสตร์ บูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ชั้น ป.4-6 คณิตศาสตร์ เด็กหญิงณัฏฐธิดา​ บำรุง นางวรางคณา ก้อนคำ รร. 84.00   แจ้งแก้ไข
      เด็กหญิงชยานันต์ บุญนำ นางสาวกชพรรณ ประสาร   84.00   แจ้งแล้ว
      เด็กหญิงจิระนันท์ ทำบุญ นางสาวจันทนาภรณ์ จันทศิลา   84.00   แจ้งแก้ไข
ทอง การสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟฟิก ชั้น ป.1-3 คอมพิวเตอร์ เด็กหญิงทรัพย์มณี สามุล นางนวลฉวี ร่วมทรัพย์ รร. 85.00   แจ้งแก้ไข
      เด็กหญิงนิศารัตน์ มีสะอาด นางนิตยา มารยาท   85.00   แจ้งแก้ไข
ทอง การสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ชั้น ป.4-6 คอมพิวเตอร์ เด็กชายชุติพงศ์ คำผง นางนิตยา มารยาท รร. 82.00   แจ้งแก้ไข
      เด็กชายชนะภัย กันหะบุตร   82.00   แจ้งแก้ไข
ทอง การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ชั้น ป.4-6 คอมพิวเตอร์ เด็กหญิงเพ็ญนภา พวงสุวรรณ์ นางนิตยา มารยาท รร. 83.00   แจ้งแก้ไข
      เด็กหญิงชุติกาญจน์ ดาวพันธ์   83.00   แจ้งแก้ไข
ทอง ต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (Crossword) ชั้น ป.1-6 ต่างประเทศ เด็กชายคมชาญ นาวี นายวัฒทนันพงษ์ สิทธิสมบูรณ์ รร. 91.00   แจ้งแก้ไข
      เด็กชายณัฐวุฒิ บุญเติม   91.00   แจ้งแก้ไข
ทอง การเล่านิทาน (เดี่ยว) ชั้น ป.1-6 บกพร่องทางสติปัญญา เรียนร่วม-ไทย เด็กชายนิพิฐพนธ์ พรมอ่อน นางสาวธนพร พันธ์แก้ว รร. 91.00   แจ้งแก้ไข
ทอง เดี่ยวโปงลาง (เดี่ยว) ชั้น ป.1-6 ศิลปะอีสาน เด็กชายดิษฐกาล เรืองดี นางนิตยา มารยาท รร. 80.50   แจ้งแก้ไข
ทอง เดี่ยวพิณ (เดี่ยว) ชั้น ป.1-6 ศิลปะอีสาน เด็กชายวสันต์ มุุ่งยิ้มกลาง นางนิตยา มารยาท รร. 80.00   แจ้งแก้ไข
ทอง ซออู้ (เดี่ยว)ชั้น ป.1-6 ศิลปะ-ดนตรี เด็กหญิงญาณิศา ลันดา นางสาวนภารัตน์ สีเหลือง รร. 81.00   แจ้งแก้ไข
ทอง จะเข้ (เดี่ยว) ชั้น ป.1-6 ศิลปะ-ดนตรี เด็กหญิงเพ็ญนภา พวงสุวรรณ์ นางสาวนภารัตน์ สีเหลือง รร. 89.00   แจ้งแก้ไข
ทอง ขิม 7 หย่อง (เดี่ยว) ชั้น ป.1-6 ศิลปะ-ดนตรี เด็กหญิงวริศรา รักชาติ นางสาวนภารัตน์ สีเหลือง รร. 90.00   แจ้งแก้ไข
ทอง ขลุ่ยเพียงออ (เดี่ยว) ชั้น ป.1-6 ศิลปะ-ดนตรี เด็กหญิงสุภัสรา ดูแล นางสาวนภารัตน์ สีเหลือง รร. 93.00   แจ้งแก้ไข
ทอง วงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ชั้น ป.1-6 ศิลปะ-ดนตรี เด็กชายคมชาญ นาวี นางนิตยา มารยาท รร. 92.00   แจ้งแก้ไข
      เด็กชายวสันต์ มุ่งยิ้มกลาง นางสาวนภารัตน์ สีเหลือง   92.00   แจ้งแก้ไข
      เด็กหญิงวริศรา รักชาติ   92.00   แจ้งแก้ไข
      เด็กหญิงเพ็ญนภา พวงสุวรรณ์   92.00   แจ้งแก้ไข
      เด็กชายสุภัสรา ดูแล   92.00   แจ้งแก้ไข
      เด็กหญิงชุติกาญจน์ ดาวพันธ์   92.00   แจ้งแก้ไข
      เด็กหญิงญาณิศา ลันดา   92.00   แจ้งแก้ไข
      เด็กชายดิษฐกาล เรืองดี   92.00   แจ้งแก้ไข
      เด็กหญิงกวินธิดา พวงสุวรรณ์ นางวรางคณา ก้อนคำ   92.00   แจ้งแก้ไข
ทอง ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ชั้น ป.1-6 ศิลปะ-ดนตรี เด็กหญิงสุภัสรา ดูแล นางนิตยา มารยาท รร. 82.00   แจ้งแก้ไข
ทอง ขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-6 ศิลปะ-ดนตรี เด็กชายณัฐวุฒิ เอี่ยมป๊อก นางนิตยา มารยาท รร. 82.75   แจ้งแก้ไข
ทอง ขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-6 ศิลปะ-ดนตรี เด็กหญิงญาณิศา ลันดา นางนิตยา มารยาท รร. 84.00   แจ้งแก้ไข
ทอง ขับร้องเพลงสากล หญิง ชั้น ป.1-6 ศิลปะ-ดนตรี เด็กหญิงญาณิศา ลันดา นางนิตยา มารยาท รร. 83.20   แจ้งแก้ไข
ทอง ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ชั้น ป.1-6 ศิลปะ-ดนตรี เด็กหญิงสุภัสรา ดูแล นางนิตยา มารยาท รร. 88.40   แจ้งแก้ไข
ทอง วาดภาพระบายสี (เดี่ยว) ชั้น ป.1-3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ เด็กชายวัชรากร คำผง นางสาวธนพร พันธ์แก้ว รร. 85.00   แจ้งแก้ไข
ทอง ประติมากรรมนูนต่ำ ชั้น ป.1-3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ เด็กหญิงพิมพ์นารา แก้วมะณี นางนวลฉวี ร่วมทรัพย์ รร. 80.00   แจ้งแก้ไข
      เด็กหญิงรุ่งวิภา พวงสุวรรณ์ นางสาวจันทนาภรณ์ จันทศิลา   80.00   แจ้งแก้ไข
      เด็กหญิงญาณดา ริมสังข์ นางสาวธนพร พันธ์แก้ว   80.00   แจ้งแก้ไข
ทอง การแสดงตลก ชั้น ป.1-ม.3 ศิลปะ-นาฏศิลป์ เด็กหญิงสุภัสรา ดูแล นางสาวธนพร พันธ์แก้ว รร. 85.00   แจ้งแก้ไข
      เด็กหญิงจิรนันท์ ทำบุญ นางขันศรี มากพยับ   85.00   แจ้งแก้ไข
      เด็กชายมีนา ดูแล นางสาวกชพรรณ ประสาร   85.00   แจ้งแก้ไข
      เด็กชายคมชาญ นาวี นางนวลฉวี ร่วมทรัพย์   85.00   แจ้งแก้ไข
      เด็กชายชยกร คำตา นายวัฒทนันพงษ์ สิทธิสมบูรณ์   85.00   แจ้งแก้ไข
ทอง เพลงคุณธรรม ชั้น ป.1-3 สังคมศึกษาฯ เด็กหญิงกัญชพร หัวดอน นางสาวนภารัตน์ สีเหลือง รร. 80.20   แจ้งแก้ไข
      เด็กหญิงพัชรมณ รอดสืบชาติ นางขันศรี มากพยับ   80.20   แจ้งแก้ไข
      เด็กหญิงธารินี ยะภักดี นางนวลฉวี ร่วมทรัพย์   80.20   แจ้งแก้ไข
      เด็กหญิงทรัพย์มณี สามุล นางสาวธนพร พันธ์แก้ว   80.20   แจ้งแก้ไข
      เด็กหญิงณัฐมณฑ์ โกศล   80.20   แจ้งแก้ไข
ทอง เล่านิทานคุณธรรม (เดี่ยว) ชั้น ป.1-3 สังคมศึกษาฯ เด็กหญิงปณิดา นาวี นางสาวธนพร พันธ์แก้ว รร. 86.00   แจ้งแก้ไข
เงิน ประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ชั้น ป.4-6 การงานอาชีพฯ เด็กหญิงปัณฑารัตน์ สีเหลือง นางสาวจันทนาภรณ์ จันทศิลา รร. 78.00   แจ้งแก้ไข
      เด็กชายอรรถพล สบู่หอม นางวรางคณา ก้อนคำ   78.00   แจ้งแก้ไข
      เด็กหญิงธันยพร พิศสระ นางสาวกชพรรณ ประสาร   78.00   แจ้งแก้ไข
เงิน ต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ชั้น ป.1-6 คณิตศาสตร์ เด็กชายณัฐวัฒิ​ เอี่ยมป๊อก นางวรางคณา ก้อนคำ รร. 76.00   แจ้งแก้ไข
      เด็กชายอนุชา ปั้นความสุข นางสาวกชพรรณ​ ประสาร   76.00   แจ้งแก้ไข
เงิน การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ชั้น ป.4-6 คอมพิวเตอร์ เด็กชายวสันต์ มุ่งยิ้มกลาง นางนิตยา มารยาท รร. 76.00   แจ้งแก้ไข
      เด็กชายศิวกร คุณมะโคตร   76.00   แจ้งแก้ไข
เงิน การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ชั้น ป.4-6 คอมพิวเตอร์ ญาณิศา ลันดา นางนิตยา มารยาท รร. 76.00   แจ้งแก้ไข
      เด็กหญิงวริศรา รักชาติ   76.00   แจ้งแก้ไข
เงิน การเล่านิทาน (Story Telling) ชั้น ป.4-6 ต่างประเทศ เด็กหญิงวริศรา รักชาติ นางนิตยา มารยาท รร. 77.40   แจ้งแก้ไข
เงิน คัดลายมือสื่อภาษาไทย ระดับ ป.4-6 ภาษาไทย เด็กหญิงธันยาพร พิศสระ นางสาวธนพร พันธ์แก้ว รร. 72.00   แจ้งแก้ไข
เงิน กวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (4 บท) ชั้น ป.4-6 ภาษาไทย เด็กหญิงสุธาสินี คำผง รร. 77.00   แจ้งแก้ไข
      เด็กหญิงปัณทารัตน์ สีเหลือง นางสาวธนพร พันธ์แก้ว   77.00   แจ้งแก้ไข
เงิน การวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ชั้น ป.1-6 บกพร่องทางการเรียนรู้ เรียนร่วม-การงานฯ เด็กชายสุวิทวัส สุริเตอร์ นางนิตยา มารยาท รร. 71.00   แจ้งแก้ไข
เงิน การเล่านิทาน (เดี่ยว) ชั้น ป.1-6 บกพร่องทางการเรียนรู้ เรียนร่วม-ไทย เด็กชายจิณณพัต สีเหลือง นางสาวธนพร พันธ์แก้ว รร. 72.00   แจ้งแก้ไข
เงิน วาดภาพระบายสี (เดี่ยว) ชั้น ป.1-6 บกพร่องทางการเรียนรู้ เรียนร่วม-ศิลปะ เด็กชายณัฐพล สุวรรณโพธิ์ นางสาวธนพร พันธ์แก้ว รร. 75.00   แจ้งแก้ไข
เงิน โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ชั้น ป.4-6 วิทยาศาสตร์ เด็กหญิงเพ็ญนา พวงสุวรรณ์ นางสาวจันทนาภรณ์ จันทศิลา รร. 76.00   แจ้งแก้ไข
      เด็กหญิงกัญญาณัฐ ริมสังข์ นางสาวกชพรรณ ประสาร   76.00   แจ้งแก้ไข
      เด็กหญิงเพชรธิดาพร บุญถูก   76.00   แจ้งแก้ไข
เงิน การแสดงทางวิทยาศาสตร์ Science Show ชั้น ป.4-6 วิทยาศาสตร์ เด็กหญิงจิรนันท์ ทำบุญ นางสาวจันทนาภรณ์ จันทศิลา รร. 74.00   แจ้งแก้ไข
      เด็กหญิงสุธาสินี คำผง นางสาวกชพรรณ ประสาร   74.00   แจ้งแก้ไข
      เด็กหญิงชยานันต์ บุญนำ   74.00   แจ้งแล้ว
เงิน ซอด้วง (เดี่ยว) ชั้น ป.1-6 ศิลปะ-ดนตรี เด็กหญิงชุติกาญจน์ ดาวพันธ์ นางสาวนภารัตน์ สีเหลือง รร. 76.00   แจ้งแก้ไข
เงิน ขับร้องเพลงไทย (เดี่ยว) ชั้น ป.1-6 ศิลปะ-ดนตรี เด็กหญิงสุภัสรา ดูแล นางสาวนภารัตน์ สีเหลือง รร. 77.00   แจ้งแก้ไข
เงิน ขับร้องเพลงสากล ชาย ชั้น ป.1-6 ศิลปะ-ดนตรี เด็กชายคมชาญ นาวี นางนิตยา มารยาท รร. 78.40   แจ้งแก้ไข
เงิน โครงงานคุณธรรม ชั้น ป.1-3 สังคมศึกษาฯ เด็กหญิงธีรดา มีผล รร. 75.00   แจ้งแก้ไข
      เด็กหญิงภรณ์ธิวา บุญมา นางสาวนภารัตน์ สีเหลือง   75.00   แจ้งแก้ไข
      เด็กหญิงนิศารัตน์ มีสะอาด นางขันศรี มากพยับ   75.00   แจ้งแก้ไข
      เด็กชายชัยกฤตย์ คำตา นางนวลฉวี ร่วมทรัพย์   75.00   แจ้งแก้ไข
      เด็กหญิงจิรัชยา บุระกรณ์   75.00   แจ้งแก้ไข
เงิน โครงงานคุณธรรม ชั้น ป.4-6 สังคมศึกษาฯ เด็กชายศิวกร คุณมะโคตร นางนวลฉวี ร่วมทรัพย์ รร. 74.75   แจ้งแก้ไข
      เด็กหญิงกมลชนก คะติ นางสาวกชพรรณ ประสาร   74.75   แจ้งแก้ไข
      เด็กชายคมชาญ นาวี นางสาวจันทนาภรณ์ จันทศิลา   74.75   แจ้งแก้ไข
      เด็กหญิงชุติกาญจน์ กันหะบุตร นางสาวธนพร พันธ์แก้ว   74.75   แจ้งแก้ไข
      เด็หญิงพิจิตรา ปานจันดี นางวรางคณา ก้อนคำ   74.75   แจ้งแก้ไข
ทองแดง จักสานไม้ไผ่ ชั้น ป.4-6 การงานอาชีพฯ เด็กชายมีนา ดูแล นางวรางคณา ก้อนคำ รร. 61.50   แจ้งแก้ไข
      เด็กชายศิวกร คุณมะโคตร นางสาวกชพรรณ ประสาร   61.50   แจ้งแก้ไข
      เด็กชายวสันต์ มุ่งยิ้มกลาง   61.50   แจ้งแก้ไข
ทองแดง หนังสือเล่มเล็ก ชั้น ป. 4-6 พัฒนาผู้เรียน เด็กหญิงพิมพ์พร เมืองอินทร์ นางนวลฉวี ร่วมทรัพย์ รร. 66.00   แจ้งแก้ไข
      เด็กหญิงกวินธิดา พวงสุวรรณ์ นางนิตยา มารยาท   66.00   แจ้งแก้ไข
      เด็กชายมนตรี แก้ววงษา   66.00   แจ้งแก้ไข
ทองแดง คิดเลขเร็ว ชั้น ป.1-3 คณิตศาสตร์ เด็กชายชัยกฤต คำตา นางสาวกชพรรณ ประสาร รร. 60.00   แจ้งแก้ไข
ทองแดง ซูโดกุ ชั้น ป.1-6 คณิตศาสตร์ เด็กชายณัฐวุฒิ บุญเติม นางสาววรางคณา ก้อนคำ รร. 61.00   แจ้งแก้ไข
ทองแดง วรรณกรรมพิจารณ์ ชั้น ป.1-3 ภาษาไทย เด็กชายชัยกฤตย์ คำตา นางสาวธนพร พันธ์แก้ว รร. 62.00   แจ้งแก้ไข
ทองแดง โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ชั้น ป.4-6 วิทยาศาสตร์ เด็กชายวสันต์ มุ่งยิ้มกลาง นางสาวจันทนาภรณ์ จันทศิลา รร. 67.00   แจ้งแก้ไข
      เด็กชายศิวกร คุณมะโคตร นางสาวนภารัตน์ สีเหลือง   67.00   แจ้งแก้ไข
      เด็กชายชุติพงค์ คำผง   67.00   แจ้งแก้ไข
ทองแดง ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ชั้น ป.1-6 สุขศึกษาฯ เด็กชายศิวกร คุณมะโคตร นายวัฒทนันพงษ์ สิทธิสมบูรณ์ รร. 63.00   แจ้งแก้ไข
      เด็กชายดิษฐกาล เรืองดี   63.00   แจ้งแก้ไข
ชมเชย การผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ชั้น ป.1-3 พัฒนาผู้เรียน เด็กหญิงจิรัชยา บุระกรณ์ นางขันศรี มากพยับ รร. 51.50   แจ้งแก้ไข
      เด็กชายปรัชญา บุญปก   51.50   แจ้งแก้ไข
      เด็กชายจิรวัฒน์ ไชยสมคุณ   51.50   แจ้งแก้ไข
      เด็กชายจิรพันธ์ ไชยสมคุณ   51.50   แจ้งแก้ไข
      เด็กหญิงภรณ์ธิวา บุญมา นางสาวนภารัตน์ สีเหลือง   51.50   แจ้งแก้ไข
      เด็กหญิงนิศารัตน์ มีสะอาด   51.50   แจ้งแก้ไข
ชมเชย อัจฉริยภาพคณิตศาสตร์ ชั้น ป.1-3 คณิตศาสตร์ เด็กหญิงธีรดา มีผล นางสาวกชพรรณ​ ประสาร รร. 59.00   แจ้งแก้ไข
ชมเชย คิดเลขเร็ว ชั้น ป.4-6 คณิตศาสตร์ เด็กชายคมชาญ นาวี นางสาววรางคณา ก้อนคำ รร. 32.00   แจ้งแก้ไข
** พิมพ์เกียรติบัตร นักเรียนและครู คลิกที่ชื่อ นักเรียนหรือครู (ติดตั้งโปรแกรม PDF Reader ก่อนพิมพ์)