สรุปเหรียญรางวัล ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับ สพป.ศก.1 ปี 2562 โรงเรียน บ้านลิ้นฟ้า CEO ยางชุมน้อย
รางวัล กิจกรรม (ช่วงชั้น)กลุ่มสาระ ชื่อนักเรียน ผู้ฝึกสอน รร. คะแนน ตัวแทน แจ้งแก้ไข
ทอง ประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ชั้น ป.4-6 การงานอาชีพฯ เด็กชายกิตติพศ แก้วพวง นางอิสรานันท์ แก้วกนก รร. 84.00   แจ้งแก้ไข
      เด็กชายเจตนิพัทร์ แก้วพวง นายรชานนท์ รุ่งราม   84.00   แจ้งแก้ไข
      เด็กชายภูวนัย แก้วพวง นางสาวปราณี ชูชม   84.00   แจ้งแก้ไข
ทอง โครงงานอาชีพ ชั้น ป.4-6 การงานอาชีพฯ เด็กหญิงจิรารัตน์ นามวงษ์ นางอิสรานันท์ แก้วกนก รร. 84.00   แจ้งแก้ไข
      เด็กหญิงสุดารัตน์ แก้วพวง นางปิยนารถ จำปาเรือง   84.00   แจ้งแก้ไข
      เด็กหญิงณัฐชา จันทะศรี นางสาวปราณี ชูชม   84.00   แจ้งแก้ไข
ทอง การปั้นดินน้ำมัน (ทีม 3 คน) ปฐมวัย เด็กชายปณิธาน พวงจันดา นางปิยนารถ จำปาเรือง รร. 82.00   แจ้งแก้ไข
      เด็กชายวีระศักดิ์ มณีวงศ์ นางสุณัฏฐา รุ่งราม   82.00   แจ้งแก้ไข
      เด็กหญิงธัญญรัตน์ บุญมลธิลา นายรชานนท์ รุ่งราม   82.00   แจ้งแก้ไข
ทอง พูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ชั้น ป.4-6 ต่างประเทศ เด็กหญิงปณยา แก้วพวง นางสาวนางสาวปราณี ชูชม รร. 84.60   แจ้งแก้ไข
ทอง การเล่านิทาน (Story Telling) ชั้น ป.4-6 ต่างประเทศ เด็กหญิงกมลทิพย์ จำปาเรือง นางสาวปราณี ชูชม รร. 80.00   แจ้งแก้ไข
ทอง ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ชั้น ป.1-3 ภาษาไทย เด็กหญิงกรพินธุ์ แผนคู้ นางสุจิตรา แก้วพวง รร. 80.00   แจ้งแก้ไข
ทอง ประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ชั้น ป.1-6 บกพร่องทางการเรียนรู้ เรียนร่วม-การงานฯ เด็กชายธนภัทร วรรณทวี นางสาวปราณี ชูชม รร. 87.00   แจ้งแก้ไข
      เด็กชายธีระชาติ แก้วพวง นายรชานนท์ รุ่งราม   87.00   แจ้งแก้ไข
      เด็กชายเจตนิพัทร์ แก้วพวง นางอิสรานันท์ แก้วกนก   87.00   แจ้งแก้ไข
ทอง การวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ชั้น ป.1-6 บกพร่องทางการเรียนรู้ เรียนร่วม-การงานฯ เด็กชายภานุวัฒน์. รักษาพงศ์ นางสุจิตรา แก้วพวง รร. 83.50   แจ้งแก้ไข
      เด็กชายศุภโชค อำไพ นายณัฏฐวัฒน์ ชิณวงษ์   83.50   แจ้งแก้ไข
ทอง สวนถาดแบบชื้น บกพร่องทางการเรียนรู้ เรียนร่วม-การงานฯ เด็กชายณัฐชัย สุการกิจ นายรชานนท์ รุ่งราม รร. 97.00   แจ้งแก้ไข
      เด็กชายธีระเดช โมธรรม นางสาวณัฏฐนันทน์ ชิณวงศ์   97.00   แจ้งแก้ไข
      เด็กชายธนทรัพย์ ทองครบุรี นายณัฏฐวัฒน์ ชิณวงษ์   97.00   แจ้งแก้ไข
ทอง สวนถาดแบบแห้ง บกพร่องทางการเรียนรู้ เรียนร่วม-การงานฯ เด็กชายศิริกุล ทาศรี นายรชานนท์ รุ่งราม รร. 91.00   แจ้งแก้ไข
      เด็กชายศุภโชค อำไพ นางสาวณัฏฐนันทน์ ชิณวงศ์   91.00   แจ้งแก้ไข
      เด็กชายธนพล วรรณทวี นายณัฏฐวัฒน์ ชิณวงษ์   91.00   แจ้งแก้ไข
ทอง การเล่านิทาน (เดี่ยว) ชั้น ป.1-6 บกพร่องทางการเรียนรู้ เรียนร่วม-ไทย เด็กหญิงกนกวรรณ นามวงษ์ นางอิสรานันท์ แก้วกนก รร. 92.00   แจ้งแก้ไข
ทอง นักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ (เดี่ยว) ชั้น ป.1-6 บกพร่องทางการเรียนรู้ เรียนร่วม-ไทย เด็กชายธนพล วรรณทวี นางอิสรานันท์ แก้วกนก รร. 87.00   แจ้งแก้ไข
ทอง วาดภาพระบายสี (เดี่ยว) ชั้น ป.1-6 บกพร่องทางการเรียนรู้ เรียนร่วม-ศิลปะ เด็กชายธีระเดช โมธรรม นางอิสรานันท์ แก้วกนก รร. 94.00   แจ้งแก้ไข
ทอง ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชั้น ป.1-6 บกพร่องทางการเรียนรู้ เรียนร่วม-ศิลปะ เด็กหญิงธนัชญา แก้วพวง นางสุจิตรา. แก้วพวง รร. 82.00   แจ้งแก้ไข
ทอง มารยาทงามอย่างไทย ชั้น ป.1-6 บกพร่องทางการเรียนรู้ เรียนร่วม-สังคมฯ เด็กหญิงพัชรศิลป์ วงหาเทพ นางบุญราศรี ชิณวงษ์ รร. 85.20   แจ้งแก้ไข
      เด็กชายธนทรัพย์ ทองครบุรี นางสุจิตรา แก้วพวง   85.20   แจ้งแก้ไข
ทอง ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ชั้น ป.1-6 ศิลปะ-ดนตรี เด็กชายอันติมะ แก้วพวง นางสุจิตรา แก้วพวง รร. 83.40   แจ้งแก้ไข
ทอง ขับร้องเพลงสากล ชาย ชั้น ป.1-6 ศิลปะ-ดนตรี เด็กชายชลภูมิ เสาะใส นางสาวนางสาวปราณี ชูชม รร. 81.40   แจ้งแก้ไข
ทอง ขับร้องเพลงสากล หญิง ชั้น ป.1-6 ศิลปะ-ดนตรี เด็กหญิงปนัดดา แก้วพวง นางสาวนางสาวปราณี ชูชม รร. 82.20   แจ้งแก้ไข
ทอง ศิลปสร้างสรรค์ (เดี่ยว) ชั้น ป.1-3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ เด็กหญิงนาราพร มณีวงษ์ นายณัฏฐวัฒน์ ชิณวงษ์ รร. 91.00   แจ้งแก้ไข
ทอง วาดภาพระบายสี (เดี่ยว) ชั้น ป.4-6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ เด็กชายปรพิภัทร์ จำปาเรือง นางอิสรานันท์ แก้วกนก รร. 85.00   แจ้งแก้ไข
ทอง การสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ชั้น ป.1-3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ เด็กหญิงรุจิรา เจือจันทร์ นางบุญราศรี ชิณวงษ์ รร. 86.00   แจ้งแก้ไข
      เด็กหญิงภัทริมณ แก้วพวง นายณัฏฐวัฒน์ ชิณวงษ์   86.00   แจ้งแก้ไข
ทอง การสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ชั้น ป.4-6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ เด็กหญิงณปยา แก้วพวง นางอิสรานันท์ แก้วกนก รร. 87.00   แจ้งแก้ไข
      เด็กหญิงศิโรรัตน์ ประกอบสุข นางสาวณัฏฐนันทน์ ชิณวงศ์   87.00   แจ้งแก้ไข
ทอง ประติมากรรมนูนต่ำ ชั้น ป.1-3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ เด็กชายธนบรรณ ชาติมนตรี นางบุญราศรี ชิณวงษ์ รร. 84.00   แจ้งแก้ไข
      เด็กชายพิพัฒน์ แก้วพวง นายณัฏฐวัฒน์ ชิณวงษ์   84.00   แจ้งแก้ไข
      เด็กชายพรชัย ชิณวงค์ นางสาวณัฏฐนันท์ ชิณวงศ์   84.00   แจ้งแก้ไข
ทอง ประติมากรรมนูนสูง ชั้น ป.4-6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ เด็กชายอาตมัน แก้วพวง นางอิสรานันท์ แก้วกนก รร. 84.00   แจ้งแก้ไข
      เด็กชายพีรพล แก้วพวง นางสาวณัฏฐนันทน์ ชิณวงศ์   84.00   แจ้งแก้ไข
      เด็กชายจิรเมธ จำปาเรือง นางสาวปราณี ชูชม   84.00   แจ้งแก้ไข
ทอง เล่านิทานคุณธรรม (เดี่ยว) ชั้น ป.1-3 สังคมศึกษาฯ เด็กหญิงรติกานต์ บุญมลธิลา นายณัฏฐวัฒน์ ชิณวงษ์ รร. 88.00   แจ้งแก้ไข
ทอง เล่านิทานคุณธรรม (เดี่ยว) ชั้น ป.4-6 สังคมศึกษาฯ เด็กหญิงนันทิชา ภูกาม นางอิสรานันท์ แก้วกนก รร. 93.70   แจ้งแก้ไข
ทอง มารยาทไทย ชั้น ป.1-3 สังคมศึกษาฯ เด็กชายนันนภนต์ สิมมณี นางบุญราศรี ชิณวงษ์ รร. 88.75   แจ้งแก้ไข
      เด็กหญิงรุ่งทิวา บุญประสพ นางสุจิตรา แก้วพวง   88.75   แจ้งแก้ไข
ทอง หุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน หุ่นยนต์เลี้ยงแกะ ชั้น ป.1-6 หุ่นยนต์ เด็กหญิงกมลทิพย์ จำปาเรือง นายไพชยนต์ แก้วพวง รร. 87.00   แจ้งแก้ไข
      เด็กชายศุภธนกฤต ภักดีรัตน์ นายรชานนท์ รุ่งราม   87.00   แจ้งแก้ไข
      เด็กหญิงนันนภัทร สิมมณี นางสาวพรวฤณ แก้วพวง   87.00   แจ้งแก้ไข
ทอง หุ่นยนต์ระดับกลาง หุ่นยนต์กู้ภัย ชั้น ป.1-6 หุ่นยนต์ เด็กหญิงปณยา แก้วพวง นายทิวา แก้วพวง รร. 92.00   แจ้งแก้ไข
      เด็กหญิงปนันดา แก้วพวง นางสาวณัฏฐนันทน์ ชิณวงศ์   92.00   แจ้งแก้ไข
      เด็กชายชลภูมิ เสาะใส นายไพชยนต์ แก้วพวง   92.00   แจ้งแก้ไข
ทอง หุ่นยนต์ระดับสูง หุ่นยนต์กู้ภัย ชั้น ป.1-6 หุ่นยนต์ เด็กชายเฉลิมศักดิ์ ชิณวงศ์ นายไพชยนต์ แก้วพวง รร. 90.00   แจ้งแก้ไข
      เด็กชายก้องภพ บัวจูม นายรชานนท์ รุ่งราม   90.00   แจ้งแก้ไข
      เด็กชายวงศกร แก้วพวง นางสาวปราณี ชูชม   90.00   แจ้งแก้ไข
เงิน Multi Skills Competiton (เดี่ยว) ชั้น ป.4-6 ต่างประเทศ เด็กหญิงจิรารัตน์ นามวงศ์ นางสาวปราณี ชูชม รร. 71.00   แจ้งแก้ไข
เงิน คัดลายมือสื่อภาษาไทย ระดับ ป.4-6 ภาษาไทย เด็กหญิงชนิญญา ชิณวงษ์ นางอิสรานันท์ แก้วกนก รร. 76.00   แจ้งแก้ไข
เงิน ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ชั้น ป.4-6 ภาษาไทย เด็กหญิงปนัดดา แก้วพวง นางอิสรานันท์ แก้วกนก รร. 71.00   แจ้งแก้ไข
เงิน ประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ชั้น ป.1-6 บกพร่องทางการเรียนรู้ เรียนร่วม-การงานฯ เด็กชายณัฐชัย สุการกิจ นายรชานนท์ รุ่งราม รร. 76.00   แจ้งแก้ไข
      เด็กชายธีะวุฒิ โมธรรม นายสำราญ ยินดี   76.00   แจ้งแก้ไข
      เด็กชายศิริกุล ทาศรี นายทิวา แก้วพวง   76.00   แจ้งแก้ไข
เงิน ศิลปสร้างสรรค์ (เดี่ยว) ชั้น ป.4-6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ เด็กหญิงพิชญธิดา อ้วนอินทร์ นางอิสรานันท์ แก้วกนก รร. 75.00   แจ้งแก้ไข
ทองแดง ซูโดกุ ชั้น ป.1-6 คณิตศาสตร์ เด็กชายอันติมะ แก้วพวง นางสาวปราณี. ชูชม รร. 61.00   แจ้งแก้ไข
ทองแดง ต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ชั้น ป.4-6 ภาษาไทย เด็กหญิงสิรินภา จำปาเรือง นางอิสรานันท์ แก้วกนก รร. 66.00   แจ้งแก้ไข
      เด็กหญิงลัดดาวัลย์ ชิณวงษ์ นายรชานนท์ รุ่งราม   66.00   แจ้งแก้ไข
ชมเชย อัจฉริยภาพคณิตศาสตร์ ชั้น ป.4-6 คณิตศาสตร์ เด็กชายปรพิภัทร จำปาเรือง นางอิสรานันท์ แก้วกนก รร. 40.00   แจ้งแก้ไข
** พิมพ์เกียรติบัตร นักเรียนและครู คลิกที่ชื่อ นักเรียนหรือครู (ติดตั้งโปรแกรม PDF Reader ก่อนพิมพ์)