สรุปเหรียญรางวัล ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับ สพป.ศก.1 ปี 2562 โรงเรียน บ้านโนนเพ็ก CEO พยุห์
รางวัล กิจกรรม (ช่วงชั้น)กลุ่มสาระ ชื่อนักเรียน ผู้ฝึกสอน รร. คะแนน ตัวแทน แจ้งแก้ไข
ทอง ประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ชั้น ป.4-6 การงานอาชีพฯ เด็กชายวชิรวิทย์ บุญกุศล นายณัฐภัทร สุภารัตน์ รร. 86.00   แจ้งแก้ไข
      เด็กชายศุภกิจ ทองวัน   86.00   แจ้งแก้ไข
      เด็กชายชวิลวิทย์ ดวนใหญ่   86.00   แจ้งแก้ไข
ทอง ประดิษฐ์ดอกไม้ใบตอง พานพุ่มสักการะ ชั้น ป.4-6 การงานอาชีพฯ เด็กหญิงปาริชาต จำปาต้น นางเพ็ญศรี โคดม รร. 86.05   แจ้งแก้ไข
      เด็กหญิงนลพรรณ โคดม นางสาววิไลวรรณ อินทโส   86.05   แจ้งแก้ไข
      เด็กหญิงโศรยา มรรคสันต์ นางสาวศศิวิมล จันทะพันธ์   86.05   แจ้งแก้ไข
      เด็กหญิงฐิติยา บุราณลม นางสาวอรอุมา พรมโสภา   86.05   แจ้งแก้ไข
      เด็กหญิงขวัญรัตน์ บุญออน   86.05   แจ้งแก้ไข
      เด็กหญิงปรียาภรณ์ อุ่นใจ   86.05   แจ้งแก้ไข
ทอง โครงงานอาชีพ ชั้น ป.4-6 การงานอาชีพฯ เด็กหญิงศิรประภา สุคะตะ นางเพ็ญศรี โคดม รร. 85.00   แจ้งแก้ไข
      เด็กหญิงทิราภรณ์ สมศักดิ์ นางสาวศศิวิมล จันทะพันธ์   85.00   แจ้งแก้ไข
      เด็กหญิงธิดารัตน์ งอมสงัด นางสาวอรอุมา พรมโสภา   85.00   แจ้งแก้ไข
ทอง การแปรรูปอาหาร ชั้น ป.4-6 การงานอาชีพฯ เด็กหญิงธวัลรัตน์ คิดไว นางสาววิไลวรรณ อินทโส รร. 84.00   แจ้งแก้ไข
      เด็กหญิงจิราพร สมศักดิ์   84.00   แจ้งแก้ไข
      เด็กหญิงรัชรินทร์ โนนเงิน นางเพ็ญศรี โคดม   84.00   แจ้งแก้ไข
ทอง ทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ชั้น ป.4-6 การงานอาชีพฯ เด็กหญิงทิราพร สมศักดิ์ นางเพ็ญศรี โคดม รร. 91.00   แจ้งแก้ไข
      เด็กหญิงศิรประภา สุขตะ นางสาวอรอุมา พรมโสภา   91.00   แจ้งแก้ไข
      เด็กหญิงธิดารัตน์ งอมสงัด   91.00   แจ้งแก้ไข
ทอง ทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ชั้น ป.4-6 การงานอาชีพฯ เด็กหญิงอรวรรณ ชินบุตร นางเพ็ญศรี โคดม รร. 93.00   แจ้งแก้ไข
      เด็กหญิงน้ำหวาน อุ่นใจ นางสาวศศิวิมล จันทะพันธ์   93.00   แจ้งแก้ไข
      เด็กหญิงธัญลักษณ์ กิ่งสกุล   93.00   แจ้งแก้ไข
ทอง หนังสือเล่มเล็ก ชั้น ป. 4-6 พัฒนาผู้เรียน เด็กหญิงคริสติน่า โนราช นางสาวศศิวิมล จันทะพันธ์ รร. 91.00   แจ้งแก้ไข
      เด็กหญิงศิริลักษณ์ หนองม่วง นางสาววิไลวรรณ อินทโส   91.00   แจ้งแก้ไข
      เด็กหญิงอรวรรณ ชินบุตร นายประวิทย์ มิ่งขวัญ   91.00   แจ้งแก้ไข
ทอง โครงงานคณิตศาสตร์ สร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ชั้น ป.4-6 คณิตศาสตร์ เด็กหญิงรัตติยากร นาจำปา นายอานันท์ จันทฤกดี รร. 84.50   แจ้งแก้ไข
      เด็กหญิงสมลนันทน์ บุญพามา นางสาวอรอุมา พรมโสภา   84.50   แจ้งแก้ไข
      เด็กหญิงนฤมล พรมใบ   84.50   แจ้งแก้ไข
ทอง การสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟฟิก ชั้น ป.1-3 คอมพิวเตอร์ เด็กหญิงสุจิรา กิ่งเกษ นางสาววิไลวรรณ อินทโส รร. 84.50   แจ้งแก้ไข
      เด็กชายธนกฤต วงษ์พินิจ นางสาวศศิวิมล จันทะพันธ์   84.50   แจ้งแก้ไข
ทอง การสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ชั้น ป.4-6 คอมพิวเตอร์ เด็กหญิงปาณิสรา พรหมประดิษฐ นางสาววิไลวรรณ อินทโส รร. 82.00   แจ้งแก้ไข
      เด็กหญิงอรกมล โพกสูงเนิน   82.00   แจ้งแก้ไข
ทอง การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ชั้น ป.4-6 คอมพิวเตอร์ เด็กหญิงคริสติน่า โนราช นางสาววิไลวรรณ อินทโส รร. 81.00   แจ้งแก้ไข
      เด็กชายอนุศาสตร์ หนองม่วง   81.00   แจ้งแก้ไข
ทอง การปั้นดินน้ำมัน (ทีม 3 คน) ปฐมวัย เด็กชายสหพัฒน์ พรหมประดิษฐ์ นางสาคร มะโนมัย รร. 88.00   แจ้งแก้ไข
      เด็กหญิงพันธ์วิรา อรรถวัน นางสาวปานจิตต์ เทียมสิงห์   88.00   แจ้งแก้ไข
      เด็กหญิงจิณณ์วรัชญา สินสวัสดื์   88.00   แจ้งแก้ไข
ทอง พูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ชั้น ป.1-3 ต่างประเทศ เด็กหญิงปุณยวีร์ บุญออน นางสุพาภรณ์ ศรีสะอาด รร. 81.50   แจ้งแก้ไข
ทอง พูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ชั้น ป.4-6 ต่างประเทศ เด็กหญิงสมลนันท์ บุญพามา นางสุพาภรณ์ ศรีสะอาด รร. 87.40   แจ้งแก้ไข
ทอง การเล่านิทาน (Story Telling) ชั้น ป.4-6 ต่างประเทศ เด็กชายสายตะวัน หล้าสงค์ นางสุพาภรณ์ ศรีสะอาด รร. 82.40   แจ้งแก้ไข
ทอง คัดลายมือสื่อภาษาไทย ระดับ ป.4-6 ภาษาไทย เด็กหญิงมริษา แสนสุข นายประวิทย์ มิ่งขวัญ รร. 88.00   แจ้งแก้ไข
ทอง ทำอาหาร ชั้น ป.1-6 บกพร่องทางการเรียนรู้ เรียนร่วม-การงานฯ เด็กชายชยากร ทองดอนเหมือน นางเพ็ญศรี โคคดม รร. 96.00   แจ้งแก้ไข
      เด็กหญิงศิริกานต์ ทองหล่อ นางสาวอรอุมา พรมโสภา   96.00   แจ้งแก้ไข
      เด็กชายชวิลวิชญ์ ดวนใหญ่ นางสาววิไลวรรณ อินทโส   96.00   แจ้งแก้ไข
ทอง การวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ชั้น ป.1-6 บกพร่องทางการเรียนรู้ เรียนร่วม-การงานฯ เด็กหญิงกรรณิกา ทองอิ่น นางสาวศศิวิมล จันทะพันธ์ รร. 84.80   แจ้งแก้ไข
      เด็กชายปัณณวิชญ ทองไม้ นางสาววิไลวรรณ อินทโส   84.80   แจ้งแก้ไข
ทอง สวนถาดแบบแห้ง บกพร่องทางการเรียนรู้ เรียนร่วม-การงานฯ เด็กชายศุภกิจ ทองวัน นางสาคร มะโนมัย รร. 88.00   แจ้งแก้ไข
      เด็กชายสุทธิพงศ์ โคดม ปานจิตต์ เทียมสิงห์   88.00   แจ้งแก้ไข
      เด็กชายพีระพ้ฒน์ อินทา นายประวิทย์ มิ่งขวัญ   88.00   แจ้งแล้ว
ทอง การเล่านิทาน (เดี่ยว) ชั้น ป.1-6 บกพร่องทางร่างกายฯ เรียนร่วม-ไทย เด็กหญิงจุฑามาศ สามนาค นางสาคร มะโนมัย รร. 92.00   แจ้งแก้ไข
ทอง การเล่านิทาน (เดี่ยว) ชั้น ป.1-6 บกพร่องทางการเรียนรู้ เรียนร่วม-ไทย เด็กหญิงขวัญภัสสรา ชมชื่น นางสาวปานจิตต์ เทียมสิงห์ รร. 91.00   แจ้งแก้ไข
ทอง นักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ (เดี่ยว) ชั้น ป.1-6 บกพร่องทางการเรียนรู้ เรียนร่วม-ไทย เด็กชายจิรศักดิ์ จำปาต้น นางสาววิไลวรรณ อินทโส รร. 80.00   แจ้งแก้ไข
ทอง ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชั้น ป.1-6 บกพร่องทางการเรียนรู้ เรียนร่วม-ศิลปะ เด็กชายวชิรวิทย์ บุญกุศล นางสาววิไลวรรณ อินทโส รร. 80.00   แจ้งแก้ไข
ทอง มารยาทงามอย่างไทย ชั้น ป.1-6 บกพร่องทางการเรียนรู้ เรียนร่วม-สังคมฯ เด็กชายวสุ สุเรรัมย์ นายอานันท์ จันทฤกดี รร. 85.20   แจ้งแก้ไข
      เด็กหญิงปาริดา วงศ์์ทวี นางสาวปานจิตต์ เทียมสิงห์   85.20   แจ้งแก้ไข
ทอง ประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ชั้น ป.1-6 วิทยาศาสตร์ เด็กหญิงปูริดา เติมสุธา นายวีระวัช ศรีสะอาด รร. 93.00   แจ้งแก้ไข
      เด็กหญิงธวัญรัตน์ คิดไว นางสุพาภรณ์ ศรีสะอาด   93.00   แจ้งแก้ไข
ทอง ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ชั้น ป.1-6 ศิลปะ-ดนตรี เด็กชายวชิรวิทย์ บุญกุศล นางสาววิไลวรรณ อินทโส รร. 81.80   แจ้งแก้ไข
ทอง ขับร้องเพลงสากล ชาย ชั้น ป.1-6 ศิลปะ-ดนตรี เด็กชายสายตะวัน หล้าสงค์ นางสุพาภรณ์ ศรีสะอาด รร. 82.40   แจ้งแก้ไข
ทอง ขับร้องเพลงสากล หญิง ชั้น ป.1-6 ศิลปะ-ดนตรี เด็กหญิงคริสติน่า โนราช นางสุพาภรณ์ ศรีสะอาด รร. 82.80   แจ้งแก้ไข
ทอง ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ชั้น ป.1-6 ศิลปะ-ดนตรี เด็กชายอัครพล โนนเงิน นางสาววิไลวรรณ อินทโส รร. 88.25   แจ้งแก้ไข
ทอง วาดภาพระบายสี (เดี่ยว) ชั้น ป.4-6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ เด็กหญิงศิริลักษณ์ หนองม่วง นางสาววิไลวรรณ อินทโส รร. 85.00   แจ้งแก้ไข
ทอง โครงงานคุณธรรม ชั้น ป.1-3 สังคมศึกษาฯ เด็กหญิงปุญยวีร์ บุญออน นางเพ็ญศรี โคดม รร. 81.00   แจ้งแก้ไข
      เด็กหญิงพรทิพย์ อรรถวัน นางสาววิไลวรรณ อินทโส   81.00   แจ้งแก้ไข
      เด็กหญิงณพชร สอนกระสินธ์   81.00   แจ้งแก้ไข
      เด็กหญิงธนัชพร กิ่งสกุล นางสาวศศิวิมล จันทะพันธ์   81.00   แจ้งแก้ไข
      เด็กหญิงปณิตา นารัตน์ นางสาวอรอุมา พรมโสภา   81.00   แจ้งแก้ไข
ทอง โครงงานคุณธรรม ชั้น ป.4-6 สังคมศึกษาฯ เด็กหญิงฉัตรกมล รัตนวิชัย นางสาวปานจิตต์ เทียมสิงห์ รร. 81.75   แจ้งแล้ว
      เด็กหญิงรวีวรรณ โคตพันธ์ นางสาวอรอุมา พรมโสภา   81.75   แจ้งแก้ไข
      เด็กหญิงพลอยชมภู ศิริรวย นางสาคร มะโนมัย   81.75   แจ้งแก้ไข
      เด็กหญิงปาริชาติ จำปาต้น นางสุภาพรณ์ ศรีสะอาด   81.75   แจ้งแก้ไข
      เด็กหญิงนฤมล พรมใบ นางสาวศศิวิมล จันทะพันธ์   81.75   แจ้งแก้ไข
ทอง เล่านิทานคุณธรรม (เดี่ยว) ชั้น ป.4-6 สังคมศึกษาฯ เด็กหญิงวันวิสา พรหมประดิษฐ นางสาวปานจิตต์ เทียมสิงห์ รร. 84.80   แจ้งแก้ไข
ทอง มารยาทไทย ชั้น ป.1-3 สังคมศึกษาฯ เด็กหญิงกุลปรียา กองอ้น นางสาคร มะโนมัย รร. 88.25   แจ้งแก้ไข
      เด็กชายพงศ์ศักร์ชาณ เพชรภักดี นางสาวปานจิตต์ เทียมสิงห์   88.25   แจ้งแก้ไข
ทอง หุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน หุ่นยนต์เลี้ยงแกะ ชั้น ป.1-6 หุ่นยนต์ เด็กชายวชิรวิทย์ บุญกุศล นางสาวศศิวิมล จันทะพันธ์ รร. 91.00   แจ้งแก้ไข
      เด็กชายคงพิพัฒน์ คำแถม นายณัฐภัทร สุภารัตน์   91.00   แจ้งแก้ไข
      เด็กชายชวิลวิทย์ ดวนใหญ่ นางสาววิไลวรรณ อินทโส   91.00   แจ้งแก้ไข
เงิน การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ชั้น ป.4-6 คอมพิวเตอร์ เด็กหญิงศิริลักษณ์ หนองม่วง นางสาวศศิวิมล จันทะพันธ์ รร. 71.00   แจ้งแก้ไข
      เด็กหญิงยุพารัตน์ วะภา นางสาววิไลวรรณ อินทโส   71.00   แจ้งแก้ไข
เงิน คัดลายมือสื่อภาษาไทย ระดับ ป.1-3 ภาษาไทย เด็กหญิงวิรากานต์ ทองไม้ นายประวิทย์ มิ่งขวัญ รร. 75.00   แจ้งแก้ไข
เงิน กวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (4 บท) ชั้น ป.4-6 ภาษาไทย เด็กหญิงรัชรินทร์ โนนเงิน นายประวิทย์ มิ่งขวัญ รร. 76.00   แจ้งแก้ไข
      เด็กหญิงอรกมล โพกสูงเนิน นางสาวศศิวิมล จันทะพันธ์   76.00   แจ้งแก้ไข
เงิน ประดิษฐ์งานใบตอง บายศรีปากชาม ชั้น ป.1-6 บกพร่องทางการเรียนรู้ เรียนร่วม-การงานฯ เด็กหญิงปัญญาพร ลำเลียง นางเพ็ญศรี โคดม รร. 76.00   แจ้งแก้ไข
      เด็กหญิงพิมผกาวดี กิ่งเกษ นางสาวอรอุมา พรมโสภา   76.00   แจ้งแก้ไข
      เด็กชายณัฐพร ทองวัน นางสาวศศิวิมล จันทะพันธ์   76.00   แจ้งแก้ไข
เงิน วาดภาพระบายสี (เดี่ยว) ชั้น ป.1-6 บกพร่องทางการเรียนรู้ เรียนร่วม-ศิลปะ เด็กหญิงวิมลรัตน์ เกตุอู่ทอง นางสาววิไลวรรณ อินทโส รร. 75.00   แจ้งแก้ไข
เงิน โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ชั้น ป.4-6 วิทยาศาสตร์ เด็กหญิงยุพารัตน์ วะภา นายวีระวัช ศรีสะอาด รร. 73.00   แจ้งแก้ไข
      เด็กหญิงปาณิสรา พรหมประดิษฐ นางสุพาภรณ์ ศรีสะอาด   73.00   แจ้งแก้ไข
      เด็กหญิงจิราพร สมศักดิ์ นายวีระวัช ศรีสะอาด   73.00   แจ้งแก้ไข
เงิน การแสดงทางวิทยาศาสตร์ Science Show ชั้น ป.4-6 วิทยาศาสตร์ เด็กหญิงอรกมล โพกสูงเนิน นายวีระวัช ศรีสะอาด รร. 76.00   แจ้งแก้ไข
      เด็กหญิงอรวรรณ ชินบุตร นางสุพาภรณ์ ศรีสะอาด   76.00   แจ้งแก้ไข
      เด็กหญงคริสติน่า โนราช นายวีระวัช ศรีสะอาด   76.00   แจ้งแก้ไข
เงิน ศิลปสร้างสรรค์ (เดี่ยว) ชั้น ป.4-6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ เด็กหญิงคริสติน่า โนราช นางสาววิไลวรรณ อินทโส รร. 75.00   แจ้งแก้ไข
เงิน เพลงคุณธรรม ชั้น ป.4-6 สังคมศึกษาฯ เด็กหญิงโศรยา มรรคสันต์ รร. 74.60   แจ้งแก้ไข
      เด็กหญิงสมลนันท์ บุญพามา   74.60   แจ้งแก้ไข
      เด็กหญิงฐิติยา บุราณลมย์   74.60   แจ้งแก้ไข
      เด็กหญิงขวัญรัตน์ บุญออน นางสาววิไลวรรณ อินทโส   74.60   แจ้งแก้ไข
      เด็กหญิงศิรประภา สุขตะ นางสาวอรอุมา พรมโสภา   74.60   แจ้งแก้ไข
เงิน ภาพยนตร์สั้น ชั้น ป.1-6 สังคมศึกษาฯ เด็กหญิงอรวรรณ ชินบุตร นางสาวศศิวิมล จันทะพันธ์ รร. 74.50   แจ้งแก้ไข
      เด็กหญิงยุพารัตน์ วะภา นางสาววิไลวรรณ อินทโส   74.50   แจ้งแก้ไข
      เด็กชายพีรศุภ บุญมา นางสาวปานจิตต์ เทียมสิงห์   74.50   แจ้งแก้ไข
      เด็กชายคงพิพัฒน์ คำแถม นางสาวอรอุมา พรมโสภา   74.50   แจ้งแก้ไข
      เด็กชายอนุศาสตร์ หนองม่วง นายณัฐภัทร สุภารัตน์   74.50   แจ้งแก้ไข
ทองแดง สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ชั้น ป.4-6 คณิตศาสตร์ เด็กชายอภิชาติ โทนะสุต นายอานันท์ จันทฤกดี รร. 62.00   แจ้งแก้ไข
      เด็กชายนพนันต์ นาคดี นางสาวอรอุมา พรมโสภา   62.00   แจ้งแก้ไข
ทองแดง การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ ภาพ (ทีม 3 คน) ปฐมวัย เด็กหญิงกัศฉราภรณ์ บุระดา นางสาวปานจิตต์ เทียมสิงห์ รร. 66.00   แจ้งแล้ว
      เด็กหญิงชลธาร โพธิ์ชัย   66.00   แจ้งแก้ไข
      เด็กหญิงอบิเกล วอสลู นางสาคร มะโนมัย   66.00   แจ้งแก้ไข
ทองแดง โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ชั้น ป.4-6 วิทยาศาสตร์ เด็กหญิงอรกมล โพกสูงเนิน นางสุพาภรณ์ ศรีสะอาด รร. 67.00   แจ้งแก้ไข
      เด็กหญิงชลธิชา อุ่นใจ นายวีระวัช ศรีสะอาด   67.00   แจ้งแก้ไข
      เด็กหญิงธัญลักษณ์ กิ่งสกุล นายวีระวัช ศรีสะอาด   67.00   แจ้งแก้ไข
** พิมพ์เกียรติบัตร นักเรียนและครู คลิกที่ชื่อ นักเรียนหรือครู (ติดตั้งโปรแกรม PDF Reader ก่อนพิมพ์)