สรุปเหรียญรางวัล ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับ สพป.ศก.1 ปี 2562 โรงเรียน อนุบาลอำเภอน้ำเกลี้ยง(เขิน) CEO น้ำเกลี้ยง
รางวัล กิจกรรม (ช่วงชั้น)กลุ่มสาระ ชื่อนักเรียน ผู้ฝึกสอน รร. คะแนน ตัวแทน แจ้งแก้ไข
ทอง จักสานไม้ไผ่ ชั้น ป.4-6 การงานอาชีพฯ เด็กชายสุรพงษ์ บัวนิล นายภูธร คำพันธ์ รร. 95.50   แจ้งแก้ไข
      เด็กชายพชรดนัย ศรีกะชา นายเฉลิมวิทย์ แสงสันต์   95.50   แจ้งแก้ไข
      เด็กชายทัศนัย พรมตา   95.50   แจ้งแก้ไข
ทอง ประดิษฐ์ดอกไม้ใบตอง พานพุ่มสักการะ ชั้น ป.4-6 การงานอาชีพฯ เด็กหญิงอารียา ศรีบุรมย์ นางปริญญา ศรีนาคา รร. 82.00   แจ้งแก้ไข
      เด็กหญิงภาวดี วงค์แสง นางสาวกัญจน์ชญา ศรีเสริมธนากูล   82.00   แจ้งแก้ไข
      เด็กหญิงพรชิตา ประกอบแก้ว นางเกศินี พื้นผา   82.00   แจ้งแก้ไข
      เด็กหญิงศุภาพิชญ์ พูลสุข   82.00   แจ้งแก้ไข
      เด็กหญิงพรศิริ ยินดี   82.00   แจ้งแก้ไข
      เด็กชายคมกฤต สังคะสาย   82.00   แจ้งแก้ไข
ทอง โครงงานอาชีพ ชั้น ป.4-6 การงานอาชีพฯ เด็กหญิงจิรัญรัตน์ วิรุฬห์ นางวนิดา จันทร์มาลี รร. 90.00   แจ้งแก้ไข
      เด็กหญิงกมลนันท์ มะลิวงค์ นางสาวนิตยา ชนะกุล   90.00   แจ้งแก้ไข
      เด็กหญิงมีนตรา พูนสุข นางสาวจีฬารัตน์ ทองสุ   90.00   แจ้งแก้ไข
ทอง การแปรรูปอาหาร ชั้น ป.4-6 การงานอาชีพฯ เด็กหญิงอนัญญา เพชรพงษ์ นางนวรัตน์ เข็มทอง รร. 91.00   แจ้งแก้ไข
      เด็กหญิงตีรนา พลหาร นายพชรพงศ์ เมืองจันทร์   91.00   แจ้งแก้ไข
      เด็กหญิงสโรชา พรมศักดิ์ นางจิรานัน สุขศรี   91.00   แจ้งแก้ไข
ทอง ทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ชั้น ป.4-6 การงานอาชีพฯ เด็กหญิงน้ำฝน ทองสง่า นางปริญญา ศรีนาคา รร. 88.00   แจ้งแก้ไข
      เด็กหญิงประกายแก้ว รองทอง นางเกศินี พื้นผา   88.00   แจ้งแก้ไข
      เด็กหญิงสุนันตา อุตตะ   88.00   แจ้งแก้ไข
ทอง คิดเลขเร็ว ชั้น ป.1-3 คณิตศาสตร์ เด็กชายภูวณัฏฐ์ ภาเภา นายนิพล ทวีวัยชัยพล รร. 86.00   แจ้งแก้ไข
ทอง คิดเลขเร็ว ชั้น ป.4-6 คณิตศาสตร์ เด็กหญิงพัชราภา พงษ์เกษ นายนิพล ทวีวัยชัยพล รร. 94.00   แจ้งแก้ไข
ทอง ต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ชั้น ป.1-6 คณิตศาสตร์ เด็กหญิงปาลิตา ใสเนตร นายชัชวาล คำเพราะ รร. 91.00   แจ้งแก้ไข
      เด็กหญิงณัฐชา แก้วรักษา นายสุทิน ไชยานุกูล   91.00   แจ้งแก้ไข
ทอง การแข่งขันเวทคณิต ชั้น ป.1-3 คณิตศาสตร์ เด็กชายธีรภัทร รักวีรธรรม นายถวิล ปัญญา รร. 95.00   แจ้งแก้ไข
ทอง การแข่งขันเวทคณิต ชั้น ป.4-6 คณิตศาสตร์ เด็กหญิงกฤติยาณัฐ วงค์แสง นายถวิล ปัญญา รร. 88.00   แจ้งแก้ไข
ทอง การสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟฟิก ชั้น ป.1-3 คอมพิวเตอร์ เด็กหญิงจิราพัชร พรมตา นางสาวศิริวิภากร รัฐนพลสิริ รร. 88.50   แจ้งแก้ไข
      เด็กชายนรินทร พลพันธ์ นางสาวศิริวิภากร รัฐนพลสิริ   88.50   แจ้งแก้ไข
ทอง การสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ชั้น ป.4-6 คอมพิวเตอร์ เด็กหญิงพัสระพร ทิพย์รักษา นางสาวศิริวิภากร รัฐนพลสิริ รร. 82.00   แจ้งแก้ไข
      เด็กหญิงประไพ อานนท์ นางสาวศิริวิภากร รัฐนพลสิริ   82.00   แจ้งแก้ไข
ทอง การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ชั้น ป.4-6 คอมพิวเตอร์ เด็กหญิงเจนจิรา พรมตา นางสาวศิริวิภากร รัฐนพลสิริ รร. 80.00   แจ้งแก้ไข
      เด็กหญิง ดลพร ทิพย์รักษา นางสาวศิริวิภากร รัฐนพลสิริ   80.00   แจ้งแก้ไข
ทอง การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ชั้น ป.4-6 คอมพิวเตอร์ เด็กหญิงฤทัยกาญจน์ บ่อแก้ว นางสาวศิริวิภากร รัฐนพลสิริ รร. 80.00   แจ้งแก้ไข
      เด็กหญิงเนตรนภา ผุดผ่อง นางสาวศิริวิภากร รัฐนพลสิริ   80.00   แจ้งแก้ไข
ทอง การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ชั้น ป.4-6 คอมพิวเตอร์ เด็กหญิงณีรนุช วงศ์แสง นางสาวศิริวิภากร รัฐนพลสิริ รร. 82.00   แจ้งแก้ไข
      เด็กหญิงอาริสา แอนโก นางสาวศิริวิภากร รัฐนพลสิริ   82.00   แจ้งแก้ไข
ทอง การปั้นดินน้ำมัน (ทีม 3 คน) ปฐมวัย เด็กชายขันตินันท์ บุญศักดิ์ นางสาวกัญจน์ชญา ศรีเสริมธนากูล รร. 86.00   แจ้งแก้ไข
      เด็กหญิงวิชญาดา หมายมั่น นางปริญญา ศรีนาคา   86.00   แจ้งแก้ไข
      เด็กหญิงโชติกา แสงสาย   86.00   แจ้งแก้ไข
ทอง การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ ภาพ (ทีม 3 คน) ปฐมวัย เด็กหญิงพรมแก้ว โพธิสุวรรณ นายเอกนรินทร์ แก้วหล้า รร. 95.00   แจ้งแก้ไข
      เด็กหญิงกนกอร ผกาลา นางวีณาพรรณ อัฐชัยวรกุล   95.00   แจ้งแก้ไข
      เด็กหญิงสุกัลญา มนตรี   95.00   แจ้งแก้ไข
ทอง พูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ชั้น ป.1-3 ต่างประเทศ เด็กหญิงสุกัญญา พุฒซ้อน สิบเอกหญิงวัจนาภรณ์ พื้นผา รร. 92.00   แจ้งแก้ไข
ทอง พูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ชั้น ป.4-6 ต่างประเทศ เด็กหญิงน้ำเพชร สิงห์ซอม สิบเอกหญิงวัจนาภรณ์ พื้นผา รร. 89.00   แจ้งแก้ไข
ทอง การเล่านิทาน (Story Telling) ชั้น ป.4-6 ต่างประเทศ เด็กหญิงชลฉัตร ตังจิว สิบเอกหญิงวัจนาภรณ์ พื้นผา รร. 86.40   แจ้งแก้ไข
ทอง ต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (Crossword) ชั้น ป.1-6 ต่างประเทศ เด็กชายธนพล วงศ์แสง นางสายทอง ไชยานุกูล รร. 95.00   แจ้งแก้ไข
      เด็กชายชวัลวิทย์ บุญทะจิตร   95.00   แจ้งแก้ไข
ทอง วรรณกรรมพิจารณ์ ชั้น ป.4-6 ภาษาไทย เด็กหญิงณัฐชา แก้วรักษา นางจิรานัน สุขศรี รร. 90.00   แจ้งแล้ว
ทอง เรียงร้อยถ้อยความ เขียนเรียงความ ชั้น ป.4-6 ภาษาไทย เด็กหญิงณัฐชา แก้วรักษา นางจิรานัน สุขศรี รร. 90.00   แจ้งแก้ไข
ทอง ประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ชั้น ป.1-6 บกพร่องทางการเรียนรู้ เรียนร่วม-การงานฯ เด็กชายรัฐพล ปุณประวัติ รร. 82.00   แจ้งแก้ไข
      เด็กชายวรชิต ปะลาด นายภูธร คำพันธ์   82.00   แจ้งแก้ไข
      เด็กชายธนันดร วงค์แสง นายเฉลิมวิทย์ แสงสันต์   82.00   แจ้งแก้ไข
ทอง การวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ชั้น ป.1-6 บกพร่องทางการเรียนรู้ เรียนร่วม-การงานฯ เด็กชายณัฐพงษ์ มาหย่อม นายภูธร คำพันธ์ รร. 80.80   แจ้งแก้ไข
      เด็กชายอาทร ทิพย์รักษา นางสาวศิริวิภากร รัฐนพลสิริ   80.80   แจ้งแก้ไข
ทอง การเล่านิทาน (เดี่ยว) ชั้น ป.1-6 บกพร่องทางการเรียนรู้ เรียนร่วม-ไทย เด็กหญิงปิยนันท์ นวลจันทร์ นายพชรพงศ์ เมืองจันทร์ รร. 88.00   แจ้งแก้ไข
ทอง หนังสือเล่มเล็ก ชั้น ป.4-6 (บกพร่องทางการเรียนรู้) เรียนร่วม-ไทย เด็กหญิงวรนุช ทาลา นายชัชวาล คำเพราะ รร. 87.00   แจ้งแล้ว
      เด็กหญิงมณีรัตน์ ทิพย์รักษา   87.00   แจ้งแก้ไข
      เด็กหญิงวรนุช ทาลา   87.00   แจ้งแล้ว
ทอง วาดภาพระบายสี (เดี่ยว) ชั้น ป.1-6 บกพร่องทางร่างกาย เรียนร่วม-ศิลปะ เด็กชายอาทิตย์ วงค์สิน นายอุทิศ จันทะรัตน์ รร. 89.00   แจ้งแก้ไข
ทอง ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชั้น ป.1-6 บกพร่องทางการเรียนรู้ เรียนร่วม-ศิลปะ เด็กหญิงธัญวรัตน์ ขานชัย นายชัชวาล คำเพราะ รร. 85.00   แจ้งแล้ว
ทอง เต้นหางเครื่องประกอบเพลง ชั้น ป.1-6 บกพร่องทางการเรียนรู้ เรียนร่วม-ศิลปะ เด็กหญิงธัญวรัตน์ ขานชัย นางสาววารุณี ทวีวัยชัยพล รร. 83.66   แจ้งแก้ไข
      เด็กหญิงวรนุช ทาลา นางสายทอง ไชยานุกูล   83.66   แจ้งแก้ไข
      เด็กชายอรุณ พลขันธ์   83.66   แจ้งแก้ไข
      เด็กหญิงนารีเฉลิม พันธ์งาม   83.66   แจ้งแก้ไข
      เด็กหญิงสุพรรษา อุตตะ   83.66   แจ้งแก้ไข
      เด็กหญิงวรเนตร จันทร์สังข์   83.66   แจ้งแก้ไข
ทอง มารยาทงามอย่างไทย ชั้น ป.1-6 บกพร่องทางการเรียนรู้ เรียนร่วม-สังคมฯ เด็กหญิงวิวาพร ทิพย์รักษา นางอาพรไพ ทองสุ รร. 83.40   แจ้งแก้ไข
      เด็กชายวรชิต ปะลาด นางสาววรัญญา คุณแก้ว   83.40   แจ้งแก้ไข
ทอง อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ชั้น ป.4-6 วิทยาศาสตร์ เด็กหญิงณัฐชา แก้วรักษา นายศักดา สุทธิวารี รร. 82.50   แจ้งแก้ไข
      เด็กหญิงรุ่งนภา การะเกตุ นางวัชรีรัตน์ สุทธิวารี   82.50   แจ้งแก้ไข
      เด็กชายราเชนทร์ ยาศรี นางสาวอารีวรรณ ทองสุ   82.50   แจ้งแก้ไข
ทอง โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ชั้น ป.4-6 วิทยาศาสตร์ เด็กชายธีรภัทร พื้นผา นางวัชรีรัตน์ สุทธิวารี รร. 82.00   แจ้งแก้ไข
      เด็กหญิงพรพิพัฒน์ พรมตา นางเพลินพิศ โคตรเจริญ   82.00   แจ้งแก้ไข
      เด็กหญิงปิยวรรณ บุญเรืองศรี นางสาวอารีวรรณ ทองสุ   82.00   แจ้งแก้ไข
ทอง การแสดงทางวิทยาศาสตร์ Science Show ชั้น ป.4-6 วิทยาศาสตร์ เด็กหญิงกฤติยาณัฐ วงค์แสง นางสาวอารีวรรณ ทองสุ รร. 85.00   แจ้งแก้ไข
      เด็กหญิงดากานดา ใจสา นางเพลินพิศ โคตรเจริญ   85.00   แจ้งแก้ไข
      เด็กหญิงพิชาดา เดิรริมรำ   85.00   แจ้งแก้ไข
ทอง เดี่ยวโปงลาง (เดี่ยว) ชั้น ป.1-6 ศิลปะอีสาน เด็กชายศิริศักดิ์ ติดชัย นายภูธร คำพันธ์ รร. 83.00   แจ้งแก้ไข
ทอง เดี่ยวพิณ (เดี่ยว) ชั้น ป.1-6 ศิลปะอีสาน เด็กชายกษิดิ์เดช ชินวงค์ นายภูธร คำพันธ์ รร. 83.00   แจ้งแก้ไข
ทอง ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ชั้น ป.1-6 ศิลปะ-ดนตรี เด็กหญิงชลฉัตร ตังจิว นายชัชวาล คำเพราะ รร. 89.00   แจ้งแก้ไข
ทอง ขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-6 ศิลปะ-ดนตรี เด็กชายวีรเชษฐ์ เกษแก้ว นายชัชวาล คำเพราะ รร. 86.50   แจ้งแก้ไข
ทอง ขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-6 ศิลปะ-ดนตรี เด็กหญิงชลฉัตร ตังจิว นายชัชวาล คำเพราะ รร. 91.00   แจ้งแล้ว
ทอง ขับร้องเพลงสากล ชาย ชั้น ป.1-6 ศิลปะ-ดนตรี เด็กชายธนวัฒน์ วงค์แสง นางจิรานัน สุขศรี รร. 81.80   แจ้งแก้ไข
ทอง ขับร้องเพลงสากล หญิง ชั้น ป.1-6 ศิลปะ-ดนตรี เด็กหญิงชลฉัตร ตังจิว นางจิรานัน สุขศรี รร. 84.60   แจ้งแก้ไข
ทอง ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ชั้น ป.1-6 ศิลปะ-ดนตรี เด็กชายวีรเชษฐ์ เกษแก้ว นายชัชวาล คำเพราะ รร. 85.00   แจ้งแก้ไข
ทอง ศิลปสร้างสรรค์ (เดี่ยว) ชั้น ป.1-3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ เด็กหญิงประภาพร สุขศรี นายอุทิศ จันทะรัตน์ รร. 91.00   แจ้งแก้ไข
ทอง ศิลปสร้างสรรค์ (เดี่ยว) ชั้น ป.4-6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ เด็กหญิงศิริรักษ์ วงค์แสง นายอุทิศ จันทะรัตน์ รร. 91.00   แจ้งแก้ไข
ทอง วาดภาพระบายสี (เดี่ยว) ชั้น ป.1-3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ เด็กหญิงจันทร์จิรา สมอินทร์ นายอุทิศ จันทะรัตน์ รร. 95.00   แจ้งแก้ไข
ทอง วาดภาพระบายสี (เดี่ยว) ชั้น ป.4-6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ เด็กหญิงศิรินภา ทาลา นายอุทิศ จันทะรัตน์ รร. 85.00   แจ้งแก้ไข
ทอง การสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ชั้น ป.1-3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ เด็กหญิงนิชานันท์ แสงสิงห์ นายอุทิศ จันทะรัตน์ รร. 98.00 สพป. แจ้งแก้ไข
      เด็กหญิงวลัยพร จิกจีน นางณัฐธยาน์ จันทะรัตน์   98.00 สพป. แจ้งแก้ไข
ทอง การสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ชั้น ป.4-6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ เด็กหญิงสริตา ผาสุก นางณัฐธยาน์ จันทะรัตน์ รร. 97.00   แจ้งแก้ไข
      เด็กหญิงนพรัตน์ อินทะนัย นายอุทิศ จันทะรัตน์   97.00   แจ้งแก้ไข
ทอง ประติมากรรมนูนต่ำ ชั้น ป.1-3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ เด็กหญิงสวรรยา ทาลา นายอุทิศ จันทะรัตน์ รร. 96.00 สพป. แจ้งแก้ไข
      เด็กชายวรวิทย์ สุทนัง นางณัฐธยาน์ จันทะรัตน์   96.00 สพป. แจ้งแก้ไข
      เด็กชายภูมิพัฒน์ พรมตา   96.00 สพป. แจ้งแก้ไข
ทอง ประติมากรรมนูนสูง ชั้น ป.4-6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ เด็กชายรัชชานนท์ ว่องไว นายอุทิศ จันทะรัตน์ รร. 93.00   แจ้งแก้ไข
      เด็กชายคฑาวุธ ทาลา นางณัฐธยาน์ จันทะรัตน์   93.00   แจ้งแก้ไข
      เด็กชายสิทธิชัย นวลศิริ   93.00   แจ้งแก้ไข
ทอง รำวงมาตรฐาน ชั้น ป.4-6 ศิลปะ-นาฏศิลป์ เด็กหญิงปิยวรรณ บุญเรืองศรี นางนวรัตน์ เข็มทอง รร. 86.50   แจ้งแก้ไข
      เด็กหญิงอิสริยาภรณ์ คำมั่น นางจิรานัน สุขศรี   86.50   แจ้งแก้ไข
      เด็กชายธีรภัทร พื้นผา   86.50   แจ้งแก้ไข
      เด็กชายกิตติศักดิ์ ทองบุตร   86.50   แจ้งแก้ไข
      เด็กชายปิยวัฒน์ วงค์แสง   86.50   แจ้งแก้ไข
      เด็กชายอรุณ พลขันธ์   86.50   แจ้งแก้ไข
      เด็กหญิงพรพิพัฒน์ พรมตา นายพชรพงศ์ เมืองจันทร์   86.50   แจ้งแก้ไข
      เด็กหญิงวิราวรรณ วงค์คำจันทร์ นางสาววรัญญา คุณแก้ว   86.50   แจ้งแก้ไข
ทอง นาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ชั้น ป.4-6 ศิลปะ-นาฏศิลป์ เด็กหญิงอิสริยาภรณ์ คำมั่น นางนวรัตน์ เข็มทอง รร. 85.20   แจ้งแก้ไข
      เด็กหญิงปาริชาติ บำรุงภักดี   85.20   แจ้งแก้ไข
      เด็กหญิงสุดารัตน์ ใจกว้าง   85.20   แจ้งแก้ไข
      เด็กหญิงอริสา น้อยโม   85.20   แจ้งแก้ไข
      เด็กหญิงรุ่งนภา การะเกตุ   85.20   แจ้งแก้ไข
      เด็กหญิงพรพิพัฒน์ พรมตา นายพชรพงศ์ เมืองจันทร์   85.20   แจ้งแก้ไข
      เด็กหญิงวิราวรรณ วงค์คำจันทร์ นางสาววรัญญา คุณแก้ว   85.20   แจ้งแก้ไข
      เด็กหญิงปิยวรรณ บุญเรืองศรี นางจิรานัน สุขศรี   85.20   แจ้งแก้ไข
ทอง มายากล ชั้น ป.1-ม.3 ศิลปะ-นาฏศิลป์ เด็กชายธนพล วงศ์แสง นางสายทอง ไชยานุกูล รร. 89.28   แจ้งแก้ไข
      เด็กหญิงปริยากร ทิพย์รักษา นายพชรพงศ์ เมืองจันทร์   89.28   แจ้งแก้ไข
ทอง เพลงคุณธรรม ชั้น ป.1-3 สังคมศึกษาฯ เด็กหญิงพิชญธิดา คำพันธ์ นางสายทอง ไชยานุกูล รร. 82.00   แจ้งแก้ไข
      เด็กหญิงบุญยานุช ขันธ์ชัย   82.00   แจ้งแล้ว
      เด็กหญิงนรีรัตน์ อนันตชัย   82.00   แจ้งแก้ไข
      เด็กหญิงสุนิสา ทิพย์รักษา   82.00   แจ้งแก้ไข
      เด็กหญิงกัณญ์วรา พื้นผา   82.00   แจ้งแก้ไข
ทอง เพลงคุณธรรม ชั้น ป.4-6 สังคมศึกษาฯ เด็กหญิงอรนภา สาระกิจ รร. 84.00   แจ้งแก้ไข
      เด็กหญิงปริยากร ทิพย์รักษา นางสายทอง ไชยานุกูล   84.00   แจ้งแก้ไข
      เด็กหญิงรัตนาภรณ์ บำรุงนา   84.00   แจ้งแก้ไข
      เด็กหญิงปภาพินท์ บุญสุภา   84.00   แจ้งแก้ไข
      เด็กหญิงพัฒจนันทน์ บุญศักดิ์   84.00   แจ้งแก้ไข
ทอง โครงงานคุณธรรม ชั้น ป.4-6 สังคมศึกษาฯ เด็กหญิงนปภา ทิพย์รักษา นายกฤษณะ ศรีมาลา รร. 87.25   แจ้งแก้ไข
      เด็กชายรัฐภูมิ เลิศผล นางอาพรไพ ทองสุ   87.25   แจ้งแก้ไข
      เด็กหญิงสุภัสสร พรมตา สิบเอกหญิงวัจนาภรณ์ พื้นผา   87.25   แจ้งแก้ไข
      เด็กหญิงสุภาวิณี พลหาร   87.25   แจ้งแก้ไข
      เด็กหญิงกนกวรรณ พรมตา   87.25   แจ้งแก้ไข
ทอง เล่านิทานคุณธรรม (เดี่ยว) ชั้น ป.1-3 สังคมศึกษาฯ เด็กหญิงธัญพิชชา ทาลา นายคมสันต์ แก้วใสศรี รร. 89.80   แจ้งแก้ไข
ทอง มารยาทไทย ชั้น ป.4-6 สังคมศึกษาฯ เด็กชายชิติพัทธ์ สำเภา นางอาพรไพ ทองสุ รร. 84.00   แจ้งแก้ไข
      เด็กหญิงสิรินทรา แม่นทอง นางสาววรัญญา คุณแก้ว   84.00   แจ้งแก้ไข
ทอง สวดมนต์บาลีแปลไทย ชั้น ป.1-ม.3 สังคมศึกษาฯ เด็กหญิงสโรชา พรมศักดิ์ รร. 91.30   แจ้งแก้ไข
      เด็กหญิงจิราพัชร ธาตุทอง นางอาพรไพ ทองสุ   91.30   แจ้งแก้ไข
      เด็กหญิงวิกาญดา วงค์แสง นางวนิดา จันทร์มาลี   91.30   แจ้งแก้ไข
      เด็กหญิงอนัญญา เพชรพงศ์   91.30   แจ้งแก้ไข
      เด็กหญิงอัญชัญ เครือจันทร์ นางสาวจีฬารัตน์ ทองสุ   91.30   แจ้งแก้ไข
      เด็กหญิงแก้วตา ชัยมณี นายคมสันต์ แก้วใสสี   91.30   แจ้งแก้ไข
      เด็กหญิงวรรณิษา พรมตา   91.30   แจ้งแก้ไข
      เด็กหญิงกัญทิมาภรณ์ ทรงวาจา   91.30   แจ้งแก้ไข
      เด็กหญิงตีรนา พลหาร   91.30   แจ้งแก้ไข
      เด็กหญิงมณีรัตน์ ทิพย์รักษา นางสาวนิตยา ชนะกุล   91.30   แจ้งแก้ไข
ทอง แอโรบิก ชั้น ป.1-6 สุขศึกษาฯ เด็กหญิงเจนจิรา บุตรชาติ นางสาวนิตยา ชนะกุล รร. 85.00   แจ้งแก้ไข
      เด็กหญิงสุดารัตน์ ใจกว้าง นางจิรานัน สุขศรี   85.00   แจ้งแก้ไข
      เด็กหญิงจิรนันท์ มีศรี   85.00   แจ้งแก้ไข
      เด็กหญิงอนัญญา เพชรพงศ์   85.00   แจ้งแก้ไข
      เด็กหญิงกัลยา ไกรมะณี   85.00   แจ้งแก้ไข
      เด็กหญิงพิชญาณ์ แสงสุด นางสายทอง ไชยานุกูล   85.00   แจ้งแก้ไข
      เด็กหญิงพิชาดา เดิรริมรำ   85.00   แจ้งแก้ไข
      เด็กหญิงอารันยา โคตรเจริญ นายพชรพงศ์ เมืองจันทร์   85.00   แจ้งแก้ไข
      เด็กหญิงปัญญาพร แสงสุด นางสาววรัญญา คุณแก้ว   85.00   แจ้งแก้ไข
      เด็กหญิงปิยวรรณ บุญเรืองศรี นางนวรัตน์ เข็มทอง   85.00   แจ้งแก้ไข
เงิน การผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ชั้น ป.1-3 พัฒนาผู้เรียน เด็กชายขวัญชัย พัดพาบ นายสำเริง วิวาสุขุ รร. 76.50   แจ้งแก้ไข
      เด็กชายอติพร มนตรี นายชัชวาล คำเพราะ   76.50   แจ้งแก้ไข
      เด็กชายวีระวัฒน์ แสงสุด   76.50   แจ้งแก้ไข
      เด็กชายกมลศิริ แสงสิงห์   76.50   แจ้งแก้ไข
      เด็กชายบารมี แสงสิงห์   76.50   แจ้งแก้ไข
      เด็กชายขันติ แสงสุด   76.50   แจ้งแก้ไข
เงิน หนังสือเล่มเล็ก ชั้น ป. 4-6 พัฒนาผู้เรียน เด็กหญิงอริสา น้อยโม นายชัชวาล คำเพราะ รร. 75.00   แจ้งแก้ไข
      เด็กหญิงมีนตรา พูนสุข   75.00   แจ้งแก้ไข
      เด็กหญิงศิริกัลยา ศรีเสริม   75.00   แจ้งแก้ไข
เงิน Multi Skills Competiton (เดี่ยว) ชั้น ป.4-6 ต่างประเทศ เด็กหญิงปริยากร ทิพย์รักษา นางสายทอง ไชยานุกูล รร. 76.00   แจ้งแก้ไข
เงิน ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ชั้น ป.4-6 ภาษาไทย เด็กหญิงศิริกัลยา ศรีเสริม นางอัมพร อุ้มบุญ รร. 75.00   แจ้งแก้ไข
เงิน นักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ (เดี่ยว) ชั้น ป.1-6 บกพร่องทางการเรียนรู้ เรียนร่วม-ไทย เด็กชายอรุณ พลขันธ์ นางวีณาพรรณ อัฐชัยวรกุล รร. 74.33   แจ้งแก้ไข
เงิน โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ชั้น ป.4-6 วิทยาศาสตร์ เด็กหญิงวรนิษฐา ทองปาน นางวัชรีรัตน์ สุทธิวารี รร. 75.00   แจ้งแก้ไข
      เด็กหญิงกนิษฐา นภาโชติ นางเพลินพิศ โคตรเจริญ   75.00   แจ้งแก้ไข
      เด็กหญิงชลดารัตน์ พุ่มทอง นางสาวอารีวรรณ ทองสุ   75.00   แจ้งแก้ไข
เงิน ขับร้องเพลงไทย (เดี่ยว) ชั้น ป.1-6 ศิลปะ-ดนตรี เด็กหญิงอรนภา สาระกิจ นายเอกนรินทร์ แก้วหล้า รร. 79.00   แจ้งแก้ไข
เงิน ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ชั้น ป.1-6 ศิลปะ-ดนตรี เด็กหญิงพัฒน์จนันท์ บุญศักดิ์ นายชัชวาล คำเพราะ รร. 77.60   แจ้งแล้ว
เงิน โครงงานคุณธรรม ชั้น ป.1-3 สังคมศึกษาฯ เด็กหญิงนภัสสร โพธิ์ขาว นางวนิดา จันทร์มาลี รร. 75.25   แจ้งแก้ไข
      เด็กหญิงนันทิกานต์ พรมตา นางสาวนิตยา ชนะกุล   75.25   แจ้งแก้ไข
      เด็กหญิงณัฐณิชา ทิพย์รักษา นางสาวจีฬารัตน์ ทองสุ   75.25   แจ้งแก้ไข
      เด็กหญิงปนิดา วงค์สิน   75.25   แจ้งแก้ไข
      เด็กหญิงศิลป์ศุภา ชาภักดี   75.25   แจ้งแก้ไข
ทองแดง อัจฉริยภาพคณิตศาสตร์ ชั้น ป.1-3 คณิตศาสตร์ เด็กหญิงสุพิชญนันท์ ทิพย์รักษา นางทิวาวรรณ ทวีวัยชัยพล รร. 67.00   แจ้งแก้ไข
ทองแดง อัจฉริยภาพคณิตศาสตร์ ชั้น ป.4-6 คณิตศาสตร์ เด็กชายณัฐภัทร จันทโคตร นางทิวาวรรณ ทวีวัยชัยพล รร. 62.00   แจ้งแก้ไข
ทองแดง พินิจวรรณคดี ชั้น ป.1-3 ภาษาไทย เด็กหญิงบัณฑิตา ทิพย์รักษา นางนวรัตน์ เข็มทอง รร. 62.00   แจ้งแก้ไข
ทองแดง เรียงร้อยถ้อยความ เขียนเรื่องจากภาพ ชั้น ป.1-3 ภาษาไทย เด็กหญิงพิชญ์สินี ทิพย์รักษา นางนวรัตน์ เข็มทอง รร. 67.00   แจ้งแก้ไข
ทองแดง ต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ชั้น ป.4-6 ภาษาไทย เด็กหญิงสรินทรา พรมตา นางจิรานัน สุขศรี รร. 67.00   แจ้งแก้ไข
      เด็กหญิงมนัสพร ดวงสา   67.00   แจ้งแก้ไข
ทองแดง ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ชั้น ป.1-6 สุขศึกษาฯ เด็กหญิงพัชราภา พงษ์เกษ นายสำเริง วิวาสุขุ รร. 68.00   แจ้งแก้ไข
      เด็กหญิงสโรชา พรมศักดิ์ นายเฉลิมวิทย์ แสงสันต์   68.00   แจ้งแก้ไข
ชมเชย การใช้เข็มทิศ การคาดคะเนและสะกดรอย ชั้น ป.4-6 พัฒนาผู้เรียน เด็กหญิงปริยากร ทิพย์รักษา รร. 51.00   แจ้งแก้ไข
      เด็กหญิงจิรัญรัตน์ วิรุฬห์   51.00   แจ้งแก้ไข
      เด็กหญิงรัตนาภรณ์ บำรุงนา   51.00   แจ้งแก้ไข
      เด็กหญิงปภาพินท์ บุญสุภา นายชัชวาล คำเพราะ   51.00   แจ้งแก้ไข
      เด็กหญิงพัชราภา พงษ์เกษ นายสำเริง วิวาสุขุ   51.00   แจ้งแก้ไข
      เด็กหญิงปาลิตา ใสเนตร   51.00   แจ้งแก้ไข
** พิมพ์เกียรติบัตร นักเรียนและครู คลิกที่ชื่อ นักเรียนหรือครู (ติดตั้งโปรแกรม PDF Reader ก่อนพิมพ์)