สรุปกิจกรรมที่เป็นตัวแทน ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับ สพป.ศก.1 ปี 2562 รร. CEO
เหรียญ กิจกรรม (ช่วงชั้น) กลุ่มสาระ ชื่อนักเรียน ผู้ฝึกสอน หมายเหตุ