สรุปกิจกรรมที่เป็นตัวแทน ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับ สพป.ศก.1 ปี 2562 รร.กระแชง(คุรุราษฎร์นุกูล) CEO พยุห์
เหรียญ กิจกรรม (ช่วงชั้น) กลุ่มสาระ ชื่อนักเรียน ผู้ฝึกสอน หมายเหตุ