สรุปเหรียญรางวัล กลุ่มสาระ การศึกษาพิเศษ กิจกรรม คัดลายมือไทย(บกพร่องทางการเรียนรู้) ช่วงชั้นที่ ป.1 - 3
ลำดับ รางวัลโรงเรียน เขตพื้นที่การศึกษา คะแนนหมายเหตุ
1ทอง โรงเรียนบ้านยาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 98.00 ตัวแทน
2ทอง โรงเรียนบ้านคุยค้อ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 97.00  
3ทอง โรงเรียนบ้านหนองแปน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น เขต 2 97.00  
4ทอง โรงเรียนบ้านผำ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 2 97.00  
5ทอง โรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที่ 138 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี เขต 4 97.00  
6ทอง โรงเรียนบ้านหนองไผ่พรเจริญ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี เขต 2 96.00  
7ทอง โรงเรียนบ้านตาด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสกลนคร เขต 3 96.00  
8ทอง โรงเรียนบ้านหนองหิ่งหาย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 95.00  
9ทอง โรงเรียนบ้านพุทรา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 7 95.00  
10ทอง โรงเรียนบ้านละทาย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 95.00  
11ทอง โรงเรียนโนนสังวิทยาสรรค์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1 94.00  
12ทอง โรงเรียนเชียงเครือวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 94.00  
13ทอง โรงเรียนบ้านหนองทุ่มศรีโพธิ์ทอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต 1 94.00  
14ทอง โรงเรียนหว้านใหญ่ประชาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี เขต 3 93.00  
15ทอง โรงเรียนบ้านส้มผ่อ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต 2 93.00  
16ทอง โรงเรียนบ้านวังโพน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 6 92.00  
17ทอง โรงเรียนบ้านเหล่าน้อย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต 1 91.00  
18ทอง โรงเรียนบ้านปฏิรูป สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครพนม เขต 2 90.00  
19ทอง โรงเรียนชุมชนหนองกุงวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น เขต 4 90.00  
20ทอง โรงเรียนบ้านดงเค็ง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น เขต 3 90.00  
21ทอง โรงเรียนบ้านค้างพลู สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 5 89.00  
22ทอง โรงเรียนบ้านลำโกน(คุรุรัฐราษฎร์พัฒนา) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 89.00  
23ทอง โรงเรียนบ้านนาดอกคำ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต 1 88.00  
24ทอง โรงเรียนบ้านไทรงาม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 2 88.00  
25ทอง โรงเรียนบ้านโนนสูง ขุนหาญ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 87.00  
26เงิน โรงเรียนบ้านหินแห่เสริมศิลป์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต 3 79.00  
27เงิน โรงเรียนบ้านพลจลก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 1 78.00  
28เงิน โรงเรียนบ้านหนองเหล่า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 78.00  
29เงิน โรงเรียนบ้านเซิม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย เขต 2 78.00  
30เงิน โรงเรียนบ้านซำกกค้อ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต 2 77.00  
31เงิน โรงเรียนบ้านโหล่นสามัคคี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชัยภูมิ เขต 1 77.00  
32เงิน โรงเรียนอนุบาลหนองกี่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3 77.00  
33เงิน โรงเรียนบ้านช่อผกา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 76.00  
34เงิน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์14 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย เขต 1 76.00  
35เงิน โรงเรียนบ้านโนนทอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น เขต 5 75.00  
36เงิน โรงเรียนบ้านโคกกุง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 75.00  
37เงิน โรงเรียนนิคมกุฉินารายณ์ หมู่ 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 74.00  
38เงิน โรงเรียนบ้านกุดโบสถ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 3 74.00  
39เงิน โรงเรียนประชาสามัคคี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี เขต 1 73.00  
40เงิน โรงเรียนบ้านนาดีโคกสวาท สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามุกดาหาร เขต 1 73.00  
41เงิน โรงเรียนบ้านหนองเม็ก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชัยภูมิ เขต 2 72.00  
42เงิน โรงเรียนบ้านมะเกลือใหม่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 4 72.00  
43ทองแดง โรงเรียนบ้านหนองหอย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสกลนคร เขต 1 69.00  
44ทองแดง โรงเรียนสนามบิน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น เขต 1 64.00  
45ทองแดง โรงเรียนบ้านอาบช้าง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2 64.00  
46ทองแดง โรงเรียนบ้านดอนแดง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครพนม เขต 1 63.00