สรุปผลการสมัครแข่งขัน แยกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้
กลุ่มสาระการเรียนรู้ กิจกรรม สมัคร นักเรียน
1.ภาษาไทย 15 15 1,609
2.คณิตศาสตร์ 19 19 1,420
3.วิทยาศาสตร์ 10 10 841
4.นักบินน้อย 5 5 565
5.สังคมศึกษาฯ 18 18 2,941
6.สุขศึกษาฯ 8 8 1,127
7.ศิลปะ-ทัศนศิลป์ 15 15 1,090
8.ศิลปะ-ดนตรี 51 49 1,550
9.ศิลปะ-นาฏศิลป์ 10 10 359
10.ต่างประเทศ 8 8 373
11.พัฒนาผู้เรียน 15 15 2,297
12.คอมพิวเตอร์ 12 12 827
13.หุ่นยนต์(ระดับเขต) 8 8 169
14.การงานอาชีพฯ 18 18 1,094
15.ปฐมวัย 2 2 973
16.เรียนร่วม-ไทย 17 14 146
17.เรียนร่วม-สังคมฯ 3 2 80
18.เรียนร่วม-ศิลปะ 21 19 215
19.เรียนร่วม-การงานฯ 18 14 421
20.ศิลปะอีสาน 10 8 92
รวม 283 269 18,189