สรุปเหรียญรางวัล แยกรายกิจกรรม
ที่ กลุ่มสาระ ทั้งหมด รายงานแล้ว ร้อยละ
1 ปฐมวัย 2 2 100.00
2 นักบินน้อย 5 5 100.00
3 สังคมศึกษา 18 18 100.00
4 ศิลปะ 75 75 100.00
5 การงานอาชีพ 18 18 100.00
6 คอมพิวเตอร์ 12 12 100.00
7 หุ่นยนต์ 8 8 100.00
8 พัฒนาผู้เรียน 10 10 100.00
9 การศึกษาพิเศษ 59 59 100.00
10 ภาษาไทย 16 16 100.00
11 คณิตศาสตร์ 12 12 100.00
12 วิทยาศาสตร์ 10 10 100.00
13 สุขศึกษา 4 4 100.00
14 ต่างประเทศ 5 5 100.00
รวม254 254100.00